Ορθοδοξία

Αρχική Ορθοδοξία Σελίδα 48

Τα ασκητικά της ενορίας. Προσοχή στις ποικίλες εκτροπές. (Αρχιμ. Σάββα Αγιορείτου)

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Προσοχή στις ποικίλες εκτροπές!

καιρός να δώσουμε Μαρτυρία

 

Δυστυχῶς οἱ ἐκτροπές ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἀποστολοπαράδοτη ζωή καί λειτουργία τῆς Ἐνορίας καί τῶν ἐνοριτῶν σήμερα εἶναι πολλές καί μεγάλες. Θά περιοριστοῦμε σέ γενικές ἀναφορές. Πρέπει ἐξ ἀρχῆς νά τονισθεῖ ὅτι ὅσα γράφονται ἐδῶ δέν ἔχουν σκοπό κατακριτικό ἀλλά ἰαματικό. Δέν στοχεύουν νά θίξουν κανένα πρόσωπο ἀλλά μόνο τά κακῶς κείμενα πράγματα καί πρακτικές ἔτσι ὥστε νά προχωρήσουμε στήν διόρθωσή τους.

Ὁπωσδήποτε οἱ καταγραφόμενες ἐκτροπές δέν εἶναι καθολικές. Πάντα ὑπάρχουν -δόξα τῷ Θεῷ- οἱ πολλές ἐπαινετές ἐξαιρέσεις, τόσο στούς ποιμένες, ὅσο καί στό ποίμνιο. Ὡστόσο ἐδῶ ταπεινά, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἐπισημάνουμε κάποιες ἀπό τίς παρατηρούμενες ἐκτροπές μέ (ἀπό) πολύ πόνο καί ἀγάπη γιά τήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τά μέλη Της (μας).

Ἐκκοσμίκευση

Μία πρώτη ἐκτροπή εἶναι ἡ σέ μεγάλη ἔκταση καί σέ ἄλλοτε ἄλλο βαθμό ἐκκοσμίκευση τόσο τῶν ποιμένων, ὅσο καί τοῦ ποιμνίου.

Δυστυχῶς ἀκοῦμε γιά ποιμένες πού εἶναι ὑποδουλωμένοι στήν φιλοχρηματία καί τήν κενοδοξία. Εἴμαστε μάρτυρες σέ Μυστήρια πού τελοῦνται συντετμημένα, «σέ χρόνο ρεκόρ» ἤ σέ ἐξόφθαλμη προσπάθεια τῶν ποιμένων γιά προσωπική προβολή. «Στόν κλῆρο» ἐπισήμαινε ὁ μακαριστός Γέρων Παΐσιος «οἱ περισσότεροι ξεκινοῦν μέ καλή διάθεση, ἀλλά μετά ἀρχίζει ὁ διάβολος τή δουλειά του καί βλέπεις νά μπαίνει ἡ μανία γιά δόξα, ἡ μανία γιά χρήματα, ἡ μανία γιά ἀξιώματα καί τά ξεχνοῦν ὅλα. Ἐνῶ ξεκίνησαν γιά τό Χριστό, καταλήγουν στό χρυσό»54. Διαπιστώνουμε τήν ὕπαρξη προϊσταμένων Ἐνοριῶν πού διοργανώνουν κοσμικές συγκεντρώσεις σέ ἐκκλησιαστικούς χώρους, ἀλλά καί ἐκτός αὐτῶν. Ἐπίσης -καί τό τραγικώτερο- μᾶς γνωστοποιοῦνται μέσῳ τοῦ διαδικτύου συναυλίες κοσμικοῦ χαρακτῆρα μέσα σέ ἱερούς ναούς παρουσίᾳ Ἀρχιερέων, ἤ ἀκόμη καί διοργάνωση διαγωνισμοῦ τραγουδιοῦ ἀπό συγκεκριμένη Μητρόπολη.

Μαθαίνουμε ἀκόμη γιά παραθεώρηση ἀπό Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὅπως γιά συμπροσευχές μέ αἱρετικούς, γιά μεικτούς γάμους, γιά μή κανονική βάπτιση ἑτεροδόξων πού προσέρχονται στή Ὀρθοδοξία, γιά κληρικούς πού χειροτονοῦνται ἐνῶ ἔχουν κωλύματα55, ἤ γιά «Πνευματικούς» πού καταφρονοῦν τούς Ἱερούς Κανόνες κατά τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Ἡ καταφρόνηση βέβαια τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς ἠθικῆς προάγεται τότε σέ μεγάλο βαθμό καί ἀπό τούς λαϊκούς.

«Εἶναι πιά κοινή διαπίστωση», παρατηρεῖ ὁ π. Διονύσιος Τάτσης, «ὅτι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀρνηθεῖ τούς ἠθικούς φραγμούς καί συνάπτουν σχέσεις γιά σαρκικές ἡδονές, χωρίς κανένα δισταγμό. Σήμερα ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀρκεῖ να περνοῦν καλά οἱ ἄνθρωποι. Καί ὅταν δέν συμβαίνει αὐτό, διαλύουν τήν σχέση, γιά νά δημιουργήσουν σύντομα μία νέα σχέση. Ἀκόμα καί ἐντός τοῦ γάμου παρατηροῦνται σχέσεις μέ τρίτα πρόσωπα. Δέν τό ἔχουν σέ τίποτε νά συνάπτουν διπλές σχέσεις καί νά μολύνουν τό γάμο τους.

Ὅλα αὐτά σέ παλιότερες ἐποχές ἦταν σπάνιες περιπτώσεις, ἐνῶ σήμερα τείνουν νά γίνουν γενικός κανόνας. Ἰδιαίτερα οἱ νέοι δέν ἐπιλέγουν τήν ἁγνότητα καί δέν θέλουν νά ἀκούσουν ὅτι οἱ σαρκικές σχέσεις εἶναι ἀπαγορευμένες καί ἡ Ἐκκλησία μιλάει γιά τό ἱερό μυστήριο τοῦ γάμου και τήν τεκνογονία. Καί μέσα σέ αὐτή τήν ἀνηθικότητα, ἔρχονται ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑποστηρικτές της! Ἐννοῶ τούς μοντέρνους πνευματικούς, πού ἀκολουθοῦν τό ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καί δέν θέλουν νά στενοχωρήσουν τά πνευματικά τους τέκνα, γι᾽ αὐτό ἀνέχονται τίς ἐρωτικές σχέσεις τους μέ τή δικαιολογία ὅτι πρόκειται στό μέλλον νά παντρευτοῦν!

Εἶναι προκλητική ἡ τακτική τους καί φανερώνει τό θράσος τους νά διορθώνουν τή χριστιανική ἠθική καί νά ἑρμηνεύουν κατά τίς προσωπικές τους ἐπιθυμίες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ!

Μέ αὐτό τό χαλαρό τρόπο ἀντιμετωπίζουν καί πολλά ἄλλα θέματα, πού ἐπίσης εἶναι σοβαρά καί δέν ἐπιδέχονται διαστρεβλώσεις. Αὐτούς τούς κληρικούς ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά τούς τιμωρεῖ, γιατί ἄν ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἁγνότητα, πού εἶναι ἐντολές τοῦ Θεοῦ, θεωροῦνται ξεπερασμένες, τότε τί μένει ὄρθιο; Ἐάν ἱκανοποιοῦνται ὅλα τά ἁμαρτωλά πάθη τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ πατρός, τότε γιά ποιόν πνευματικό ἀγῶνα μιλᾶμε καί ποιές ἀρετές πρέπει νά ἀποκτήσουμε; Ἀλήθεια, σκοπός τοῦ πνευματικοῦ πατρός εἶναι νά διευκολύνει τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ἤ νά τήν καταπολεμεῖ;

Μέ τόν ἴδιο ἀπαράδεκτο τρόπο οἱ συγκεκριμένοι αὐτοί πνευματικοί ἀντιμετωπίζουν καί τό βδελυρό ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, πού δεν ἀπουσιάζει καί ἀπό μερικούς ἀναξίους κληρικούς. Τό θεωροῦν φυσικό και μή κολάσιμο. Μιλᾶνε γιά ἀδυναμία, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία δέχεται καί δεν καταδικάζει!

Ἐδῶ θέλω νά θυμίσω ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος ἦταν σαφῶς ἀντίθετος μέ τούς συγκεκριμένους πνευματικούς καί ἀντιδροῦσε ζωηρά. Σέ κάποια ὁμάδα προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι τόν ρώτησαν, ἄν ἐπιτρέπεται νά διατηροῦν φιλικές σχέσεις μέ νέες καί συγχρόνως νά ἔχουν μυστηριακή ζωή, εἶπε: “Γιά πέστε μου. Εἶστε ἄγγελοι; Δεῖξτε μου τά φτερά σας. Ἄν εἶστε ἄγγελοι, τότε ναί, νά τό κάνετε αὐτό πού ρωτᾶτε. Ἄν ὅμως εἶστε νέοι πού εὔκολα πέφτετε, ὅπως καί εἶστε, κρατῆστε τήν καθαρότητά σας καί την προσοχή σας. Κρατῆστε τήν ἁγνότητά σας. Μή κάνετε αὐτά πού κάνουν τόσοι νέοι. Πηγαίνουν στίς ἀγρυπνίες καί ἀπό τό ἕνα χέρι κρατοῦν τό κομποσχοίνι καί ἀπό τό ἄλλο τή νέα φίλη τους. Ἔτσι δέν ὠφελοῦν οἱ ἀγρυπνίες”.

Οἱ πνευματικοί πρέπει νά εἶναι προσεκτικοί καί νά μή ἀνοίγουν “νέους δρόμους”, καταργώντας τή χριστιανική ἠθική. Νά εἶναι πατέρες πρός σωτηρίαν καί ὄχι πρός ἀπώλειαν»56.

Ἐκτός ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση τῶν κληρικῶν συνειδητοποιοῦμε ἐπίσης μία μεγάλη ἐκκοσμίκευση καί στό ποίμνιο, ἡ ὁποία ὀφείλεται στήν ἀνοχή ἤ καί ἐνθάρρυνση τῶν ποιμένων τους. Ἀντιλαμβανόμαστε λ.χ. ὅτι γίνονται ἀνάδοχοι ἤ κουμπάροι, πρόσωπα πού περιφρονοῦν ἐξόφθαλμα τήν ἠθική ζωή (διατηροῦν παράνομες σχέσεις) καί τούς Ἱερούς Κανόνες. Βλέπουμε ἀπαράδεκτες κοσμικές συμπεριφορές, κομμώσεις, καί γενικότερα τρόπο ζωῆς πού ἀπάδει τόσο σέ κληρικούς, ὅσο καί σέ πιστούς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ζοῦμε Μυστήρια πού μοιάζουν μέ κοσμικές φιέστες, ὅπου σχεδόν κανένας δέν προσεύχεται καί ἡ μόνη φροντίδα εἶναι ἀπό τήν μεριά τῶν ποιμενομένων ἡ προβολή τοῦ πλούτου των.

Ὑποφέρουμε ἀπό τά βροντώδη μεγάφωνα πού, ἐντός ἀλλά καί ἐκτός τοῦ ναοῦ, ἐκπέμπουν στήν διαπασῶν καί καταστρέφουν τήν κατάνυξη. Τυφλωνόμαστε ἀπό τά φῶτα τῶν φωτογράφων, ἀλλά καί ἀπό τίς φωτοχυσίες τῶν πολυελέων, πού ἐμποδίζουν τήν συγκέντρωση τοῦ νοῦ στήν προσευχή καί τά Ἅγια Μυστήρια .

Ἡ ἐπιστροφή στό ἁπλό, ταπεινό, συντετριμμένο πνεῦμα τῶν πρώτων χριστιανῶν εἶναι ἀναγκαία σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε. Πολλοί πιστοί, λόγῳ τῶν ἀνωτέρω φαινομένων, ἀπομακρύνονται κατασκανδαλισμένοι ἀπό τίς Ἐνορίες τους καί ζητοῦν καταφύγιο εἴτε σέ κάποια ἄλλη Ἐνορία ἤ σέ κάποιο Μοναστήρι ἤ ἀκόμη χειρότερα καί σέ αἱρέσεις (λ.χ. Προτεσταντικές παραφυάδες).

 

 Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) 

Χριστός-Παναγία

 

54 Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Φιλόδοξοι και φιλοχρήματοι κληρικοί, Ὀρθόδοξος Τύπος,15/2/2013 http://thriskeftika.blogspot.gr/2013/02/blog-post_15.html.

55 Ἐδῶ βέβαια τό σφάλμα εἶναι τῶν Ἐπισκόπων ἀλλά καί τοῦ ποιμνίου, πού ἐνδεχομένως ἀδιαφορεῖ ἤ ἔνοχα ἀγνοεῖ τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνει κάποιος κληρικός.

56 Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Πνευματικοί χωρίς ἠθική,Ὀρθόδοξος Τύπος, 1/2/2013, http://hristospanagia3.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4006.html

Κυριακή προ των Χριστουγέννων (αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Κυριακή προ των Χριστουγέννων

Κυριακή προ των Χριστουγέννων

Κυριακή προ των Χριστουγέννων (αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» (Ματθ. α΄ 18).

Λίγο νωρίτερα ο ευαγγελιστής είχε αναφέρει τη γενεαλογία του Ιησού ή μάλλον του δίκαιου Ιωσήφ, από τη φυλή Ιούδα του οίκου Δαβίδ. Στη γενεαλογία αυτή ο ευαγγελιστής αναφέρει άντρες που γεννήθηκαν με φυσικό τρόπο από άλλους άντρες, όπως γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι στη γη. Και ξαφνικά εξιστορεί τη γέννηση του Χριστού λέγοντας: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν… θέλοντας μ’ αυτό το «δὲ» να δείξει τον ασυνήθιστο και υπερφυσικό τρόπο της γέννησής Του, που διαφέρει διαμετρικά από τον τρόπο γέννησης όλων των προγόνων του Ιωσήφ που ανέφερε πριν.

Η Μαρία, η μητέρα του, ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ. Στα μάτια του κόσμου η μνηστεία αυτή ήταν σαν μια προετοιμασία για έγγαμη ζωή. Στα μάτια του Ιωσήφ και της Μαρίας όμως τα πράγματα δεν έδειχναν έτσι. Η Μαρία ήταν καρπός δακρύων και προσευχής. Αφιερώθηκε στο Θεό από τους γονείς της. Από την πλευρά της η ίδια δέχτηκε με τη θέλησή της την αφιέρωση που έκαναν οι γονείς της, όπως φαίνεται κι από την πολυετή υπηρεσία της στο ναό της Ιερουσαλήμ. Αν είχε ακολουθήσει την κλίση της, σίγουρα θα είχε περάσει το υπόλοιπο του βίου της στο Ναό όπως η προφήτιδα Άννα, η κόρη του Φανουήλ (Πρβλ. Λουκ. β΄ 36-37).

Ο νόμος όμως όριζε διαφορετικά. Κι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Κι αυτό όχι για να ζήσει έγγαμη ζωή, αλλ’ ακριβώς για ν’ αποφύγει το γάμο. Όλες οι λεπτομέρειες της μνηστείας της και το νόημά της υπάρχουν στην παράδοση της Εκκλησίας. Κι αν οι άνθρωποι εκτιμούσαν την παράδοση που αναφέρεται στη Μητέρα του Θεού, στο δίκαιο Ιωσήφ και σ’ όλους εκείνους που εμπλέκονται στο ευαγγέλιο με το θέμα αυτό, όπως εκτιμούν τις άλλες παραδόσεις (μερικές μάλιστα από τις πιο υπερβολικές) για βασιλιάδες, επαναστάτες και σοφούς αυτού του κόσμου, το νόημα της μνηστείας της Παναγίας Παρθένου με τον Ιωσήφ θα ήταν ξεκάθαρο σε όλους.

(Ο άγιος Ιγνάτιος λέει πως η Παρθένος μνηστεύθηκε «ώστε η γέννησή Του να μείνει κρυφή στο διάβολο. Ώστε ο διάβολος να νομίσει πως ο Ιησούς γεννήθηκε από μια έγγαμη γυναίκα, όχι από Παρθένο». Το ίδιο το συναντάμε και στον Ιερώνυμο στα Σχόλια στο Ματθαίο και στον άγιο Γρηγόριο Νεοκαισαρείας στη Δεύτερη Ομιλία στον Ευαγγελισμό).

Πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς… Τα λόγια αυτά δεν σημαίνουν πως μετά συνήλθαν σαν αντρόγυνο ή πως αυτό βρισκόταν στο νου του ευαγγελιστή. Ο ευαγγελιστής στην περίπτωση αυτή ενδιαφέρεται μόνο να περιγράψει τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, τίποτ’ άλλο. Τα παραπάνω λόγια τα γράφει για να δείξει πως η γέννησή Του δεν έγινε από μίξη άντρα και γυναίκας. Επομένως τα λόγια του ευαγγελιστή πρέπει να τα εννοήσουμε ως εξής: «καὶ χωρὶς νὰ συνέλθουν μεταξύ τους, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου». Μόνο εκ Πνεύματος Αγίου θα μπορούσε να γεννηθεί Εκείνος που, μέσα στη βασιλεία του σκότους και του πονηρού, έμελλε να ιδρύσει τη Βασιλεία του Πνεύματος του φωτός και της αγάπης. Πώς θα μπορούσε να εκπληρώσει τη θεϊκή αποστολή Του στη γη, αν είχε έρθει όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι που είναι αιχμαλωτισμένοι από την αμαρτία και δέσμιοι της φθοράς; Θα ήταν τότε σαν να βάζουμε καινούργιο κρασί σε παλιά ασκιά.

Εκείνος που ήρθε για να σώσει τον κόσμο θα είχε κι αυτός έτσι ανάγκη να σωθεί. Ο κόσμος θα μπορούσε να σωθεί μόνο μ’ ένα θαύμα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό πίστευαν. Κι όταν το θαύμα του Θεού επιτελέστηκε δεν έπρεπε ν’ αμφισβητηθεί. Έπρεπε να το πιστέψουν και να το εκτιμήσουν, γιατί απ’ αυτό προκύπτει λύτρωση και σωτηρία.

Πώς αντέδρασε ο Ιωσήφ με το που έμαθε για την εγκυμοσύνη της Παρθένου Μαρίας; «Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν» (Ματθ. α΄ 19). Όπως βλέπουμε, ενήργησε σύμφωνα με το νόμο του Θεού. Έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού, όπως τουλάχιστον αυτός είχε αποκαλυφθεί στους Ισραηλίτες. Ενήργησε όμως και με ταπείνωση ενώπιον του Θεού.

Ο σοφός Σολομών προειδοποιεί: «Μὴ δικαιοῦ ἔναντι Κυρίου». Μην εφαρμόζεις σκληρή δικαιοσύνη σ’ αυτούς που αμάρτησαν. Νιώσε τη δική σου αδυναμία, τις δικές σου αμαρτίες, και προσπάθησε να ελαφρύνεις τη δικαιοσύνη σου προς τους αμαρτωλούς.

Εμποτισμένος με τέτοιο πνεύμα ο Ιωσήφ, δεν ήθελε να παραδώσει στη δικαιοσύνη την Παρθένο Μαρία για την αμαρτία που υποπτευόταν. Καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. Η πρόθεσή του αυτή μας δείχνει τι υποδειγματικός άνθρωπος ήταν ο Ιωσήφ. Υποδειγματικός στη δικαιοσύνη και το έλεος, όπως τον ήθελε το πνεύμα του παλιού νόμου. Για τον Ιωσήφ όλα ήταν απλά και καθαρά, όπως στην ψυχή κάθε θεοφοβούμενου ανθρώπου.

Αυτά σκεφτόταν ο Ιωσήφ. Βρήκε έναν πολύ κατάλληλο τρόπο για να δώσει λύση στο πρόβλημα. Ξαφνικά όμως επενέβη ο ουρανός στο σχέδιό του και δέχτηκε μια αναπάντεχη εντολή:

«Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθεῖς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἀγίου» (Ματθ. α΄ 20). Ο άγγελος του Θεού που λίγο νωρίτερα είχε ανακοινώσει στην Παρθένο την έλευση του Θεανθρώπου στον κόσμο, τώρα έρχεται να ξεκαθαρίσει σ’ αυτόν τα πράγματα. Η αμφιβολία του Ιωσήφ ήταν ένα εμπόδιο σ’ αυτό το σχέδιο. Ένα μεγάλο και επικίνδυνο εμπόδιο που πρέπει να παραμεριστεί. Για να δείξει πόσο εύκολο είναι για τις ουράνιες δυνάμεις να κάνουν πράγματα που είναι πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους, ο άγγελος δεν του εμφανίστηκε σε όραμα, αλλά στον ύπνο του, σε όνειρο.

Με τα λόγια αυτά στον Ιωσήφ, τον υιό του Δαβίδ, ο άγγελος θέλησε από τη μια να τον επιβραβεύσει κι από την άλλη να τον προειδοποιήσει. Σαν απόγονος του Βασιλιά Δαβίδ πρέπει να χαρείς περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο για το μυστήριο αυτό και πρέπει να το κατανοήσεις καλύτερα από κάθε άλλον.

Γιατί όμως ο άγγελος αποκαλεί την Παρθένο γυναίκα του; Μὴ φοβηθεῖς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, του είπε. Με τον ίδιο τρόπο που ο Κύριος είπε στη μητέρα Του από το σταυρό: «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου», και στο μαθητή Του, «ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου» (Ἰωάν. ιθ΄ 26-27). Ο ουρανός δε λέει παραπανίσια λόγια. Κι αν αυτό δεν ήταν απαραίτητο, γιατί να το πει ο άγγελος; Αν το γεγονός ότι ο άγγελος αποκάλεσε τη Μαρία γυναίκα του Ιωσήφ έχει γίνει πέτρα σκανδάλου σε μερικούς άπιστους, αυτό είναι μια άμυνα της αγνότητας εναντίον της ανηθικότητας. Γιατί τα λόγια του Θεού δεν απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους, αλλά σ’ όλους τους κόσμους, αγαθούς και πονηρούς. Εκείνος που θέλει να εισχωρήσει στην καρδιά των μυστηρίων του Θεού, τότε θα πρέπει να βλέπει και με το μάτι του Θεού όλα τα πράγματα, ορατά και αόρατα.

«Τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἀγίου». Αυτή είναι θεϊκή ενέργεια, όχι ανθρώπινη. Μην προσέχεις τη φύση, μη φοβάσαι τους νόμους της. Αυτή είναι ενέργεια Εκείνου που είναι μεγαλύτερος από τη φύση, ισχυρότερος από το νόμο. Χωρίς αυτόν δε θα υπήρχε φύση, ούτε και νόμος της βέβαια.

Απ’ όσα είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ είναι φανερό πως η Παρθένος Μαρία δεν του είχε πει τίποτα για την προηγούμενη συνάντησή της με τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Είναι φανερό επίσης πως τώρα, που ο Ιωσήφ θέλησε να την διώξει, δε δικαιολογήθηκε με κανένα τρόπο. Το μήνυμα του αγγέλου, όπως κι όλα τα ουράνια μυστήρια που της αποκαλύπτονταν στη συνέχεια, η Μαρία τα «διετήρει… ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς» (Λουκ. β΄ 51).

Ο φόβος του Θεού κι η υπακοή της σ’ Αυτόν την έκαναν να μην τη νοιάζει αν ταπεινώνεται μπροστά στους ανθρώπους. «Αν τα βάσανά μου είναι ευάρεστα στο Θεό, γιατί να μην τα υπομείνω;» έλεγε κάποιος από τους αγίους Μάρτυρες αργότερα. Η πάναγνη Παρθένος που ζούσε με αδιάλειπτη προσευχή και θεωρία του Θεού σίγουρα θα μπορούσε να πει: «Αν η ταπείνωσή μου είναι ευάρεστη στο Θεό, γιατί να μην την υπομείνω; Μου αρκεί να είμαι δίκαιη ενώπιον του Θεού, που ετάζει καρδίας, κι ο κόσμος ας μου συμπεριφερθεί όπως θέλει». Γνώριζε καλά πως ο κόσμος δε θα μπορούσε να της κάνει τίποτα αν ο Θεός δεν το επέτρεπε. Τι γνήσια ταπείνωση είναι αυτή, τι θαυμαστή αφοσίωση στο θέλημά Του! Αλλά και τι ηρωικό φρόνημα διακρίνει κανείς σε μια λεπτή κι ευαίσθητη παρθένο!

Οι αμαρτωλοί, σήμερα όπως και παλιά, καλούν ψευδομάρτυρες για να τους δικαιώσουν. Η Παρθένος Μαρία, αντίθετα, δεν είχε κανέναν άνθρωπο να μαρτυρήσει υπέρ της, αλλά ούτε και προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Μάρτυρα είχε μόνο τον παντοδύναμο Θεό. Δεν ταράχτηκε, έμεινε ήρεμη και σιωπηλή. Περίμενε μόνο το Θεό να την δικαιώσει, όποτε Εκείνος το έκρινε. Κι ο Θεός δεν άργησε να δικαιώσει την εκλεκτή Του. Ο ίδιος άγγελος που της είχε αποκαλύψει το μέγα μυστήριο της σύλληψής της, έσπευσε τώρα να μιλήσει εκ μέρους της σιωπηλής Παρθένου. Κι αφού εξήγησε στον Ιωσήφ όσα είχαν προηγηθεί, ο άγγελος του Θεού προχώρησε και του εξήγησε αυτό που έπρεπε να γίνει:

«Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 21). Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Δεν είπε ο άγγελος, θα σου κάνει γιο, αλλά τέξεται, θα γεννήσει. Γιατί ο Yιός αυτός δεν προοριζόταν μόνο για εκείνον, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο». Ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ να φερθεί στο Νεογέννητο σα να ’ταν πραγματικός του πατέρας.

Και καλέσεις το όνομα αυτού, του είπε. «Ιησούς» σημαίνει «Σωτήρ». Γι’ αυτό κι η επόμενη παράγραφος αρχίζει με το «αὐτὸς γὰρ», που είναι αιτιολογικό. Γιατί Αυτός θα σώσει. Εξηγεί έτσι γιατί παίρνει την εντολή να τον ονομάσει Ιησού, δηλαδή Σωτήρα.

Ο αρχάγγελος είναι αληθινός αγγελιοφόρος του Θεού. Αυτά που λέει, του τα είπε ο Θεός. Βλέπει την αλήθεια του Θεού. Γι’ αυτόν η φύση κι οι νόμοι της είναι σα να μην υπάρχουν. Το μόνο που γνωρίζει είναι η παντοδυναμία του ζώντος Θεού, όπως κάποτε τη γνώριζε κι ο Αδάμ. Λέγοντας «αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν», ο αρχάγγελος αποκάλυψε το μέγιστο έργο του Χριστού. Ο Χριστός έπρεπε να έρθει για να σώσει τον κόσμο όχι από κάποιο εξωτερικό κακό αλλά από το μέγιστο κακό: την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία είναι η πηγή κάθε κακού στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε για να σώσει το δέντρο της ανθρωπότητας όχι από κάποιο πλήθος κάμπιες που κατατρώγουν τα φύλλα του κάθε χρόνο, αλλά από το σκουλήκι που καταστρέφει τις ρίζες του και το μαραίνει.

Δεν ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο από τους ανθρώπους, το λαό από τους λαούς, αλλά να σώσει όλους τους ανθρώπους κι όλους τους λαούς από το σατανά, τον σπορέα κι αρχηγό της αμαρτίας. Δεν ήρθε σαν τους Μακκαβαίους ή τον Βαραββά για να ξεσηκώσει επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων που καταπίεζαν τους Ισραηλίτες και τους δυνάστευαν. Ήρθε ως αθάνατος και παγκόσμιος γιατρός, μπροστά στον Οποίο έρχονταν Ισραηλίτες και Ρωμαίοι, Έλληνες και Αιγύπτιοι κι όλοι οι άλλοι λαοί της γης, άρρωστοι και ταλαίπωροι, για ν’ απαλλαγούν από τον ένα και μόνο ιό: την αμαρτία. Ο Χριστός εκπλήρωσε αργότερα στο ακέραιο την προφητεία του αρχάγγελου. «Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι», ήταν η νικηφόρα διακήρυξή Του σε όλη τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του στους ανθρώπους. Τα λόγια αυτά περιέχουν μέσα τους τόσο τη διάγνωση της αρρώστιας όσο και τη θεραπεία. Αμαρτία είναι η διάγνωση της αρρώστιας. Άφεση αμαρτιών είναι η θεραπεία. Ο Ιωσήφ ήταν ο πρώτος θνητός της Νέας Κτίσης που αξιώθηκε να γνωρίσει τον αληθινό σκοπό της έλευσης του Μεσσία και την αληθινή φύση της διακονίας Του.

Άγιος Νικόλαος Αχρίδος(Βελιμίροβιτς)

Ἰδιόχειρη ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου Πάσσαρη, γιά τὸν πνευματικό του πατέρα, π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο †

ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου Πάσσαρη

Ἰδιόχειρη ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου Πάσσαρη, γιά τὸν πνευματικό του πατέρα, π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο †

 

Ἰδιόχειρη ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου Πάσσαρη, γιά τὸν πνευματικό του πατέρα, π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο †

 

Ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, «ὁ ἅγιος τῶν φυλακισμένων» ὅπως χαρακτηριζόταν, εἶχε ἀναφέρει στό ΑΠΕ – ΜΠΕ σὲ μία συνέντευξή του: «Ἐὰν πεθάνω σὲ κάποια φυλακὴ θὰ εἶναι γιὰ μένα τὸ μεγαλύτερο κέρδος. Θέλω νὰ πεθάνω πάνω στὸ καθῆκον, εἴτε στὸν δρόμο γιὰ κάποιο σωφρονιστικὸ ἵδρυμα ἢ κατὰ τὴν ἐπιστροφή μου πρὸς τὸ σπίτι. Ὁ Χριστὸς πέθανε ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ εἶναι τὸ τέρμα, τὸ τέλειο καὶ τὸ ἄριστο».

Ἡ ἰδιόχειρη ἐπιστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου Πάσσαρη πρὸς τὸν πνευματικό του πατέρα, π. Γερβάσιο, ἀποτελεῖ οὐσιατικὰ ἕνα ἀποχαιρετιστήριο γράμμα, γεμάτο ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ εὐγνωμοσύνη γιὰ ὅλα ὅσα πῆρε ἀπὸ τὸν γέροντά του καὶ ἀποδεικνύει ξακάθαρα, γιὰ ἄλλη μία φορά, ὅτι ἡ μετάνοια στὴν πίστη μας δὲν εἶναι ποτὲ ἐκπρόθεσμη…

Τὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ ἀντέγραψε τὴν ἐπιστολή, πρὸς βοήθειαν τῶν ἀναγνωστῶν του, διότι σὲ κάποια σημεῖα δὲ διακρίνονται ξεκάθα τὰ γράμματα τοῦ συντάκτη.

Διαβάστε παρακάτω σὲ ἀντιγραφὴ ἀλλὰ καὶ σὲ προτότυπο τὴν ἰδιόχειρη ἐπιστολή…

«Τὸ ἦθος, ὁ χαρακτῆρας, τὸ ἔργο καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ γέροντα εἶναι σὲ ὅλους γνωστά. Ἦταν ἕνας ταπεινὸς καὶ ἀληθινὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ἁπλός, προσιτός, καλόκαρδος, μεγαλοθυμὸς καὶ εἶχε μὲ τὸ παραπάνω, ἂν καὶ προσπαθοῦσε ἐπιμελῶς νὰ τὶς κρύψει, ὅλες τὶς ἀρετὲς ποὺ θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ ἕναν ἀληθινὸ καὶ εὐσυνείδητο ὀρθόδοξο ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας. Φαντάζομαι γιὰ αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά του, 

θὰ μιλήσουν ἄλλοι πολὺ καλύτερα καὶ ἀκριβέστερα ἀπ’ ὅτι ποτὲ θὰ μποροῦσα νὰ τὸ κάνω ἐγώ. Ἐγὼ θέλω νὰ πῶ δύο – τρία πράγματα, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου, γιὰ τὸ πῶς βίωσα τὴν σχέση μου μὲ τὸν πνευματικό μου πατέρα, ἀδερφό μου, φίλο μου, καθοδηγητή μου καὶ ὅ,τι ἄλλο ἦταν γιὰ ‘μένα καὶ ποὺ τὰ λόγια δὲν μποροῦν μὲ ἀκρίβεια νὰ περιγράψουν τὴν μυστικὴ σχέση ποὺ δημιουργεῖται ἀνάμεσα στὸν πνευματικὸ πατέρα καὶ τὸν υἱό του. Τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔνιωσα ὅτι μὲ ἀγάπησε περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἄνθρωπο, τὴ στιγμὴ ποὺ εἶχα ἀνάγκη τὴν ἀγάπη περισσότερο ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο. Μιλάω φυσικὰ γιὰ τὴν ἀληθινὴ καὶ ἀνιδιοτελή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

 Δὲν εἶμαι ἀφελής, οὔτε εὐκολόπιστος ἄνθρωπος, ἔζησα τὴ ζωή μου σ’ ἕνα περιβάλλον ὅπου τὰ λόγια δὲν ἔχουν καμία ἀξία καὶ μονάχα οἱ πράξεις μετρᾶνε. Τὸν γέροντα πρῶτα τὸν ὑποπτεύθηκα καὶ τὸν μελέτησα προσεκτικά. Μοῦ ἦταν δύσκολο νὰ πιστέψω ὅτι ὑπάρχει στ’ ἀλήθεια τέτοιος ἄνθρωπος. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν π. Μᾶρκο Μανώλη, στὴν ἐφηβεία μου, δὲν εἶχα ξαναδεῖ κάτι παρόμοιο. Ποτὲ δὲ μοῦ ζήτησε κάτι ἐπιτακτικὰ ἢ ἐπέβαλε ὁτιδήποτε. Σὲ ὅ,τι μὲ βοήθησε καὶ μοῦ χάρισε ἁπλόχερα, πνευματικὸ ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο, οὔτε τὸ εὐχαριστῶ δὲν περίμενε ἢ ἤθελε. Ὅταν ἔβλεπε τὶς ἀδυναμίες μου, καὶ τὰ ἔβλεπε ὅλα, τίποτα δὲν τοῦ ξέφευγε, μὲ ὑπομονή, συγχώρεση καὶ ἀγάπη προσπαθοῦσε νὰ μὲ δυναμώσει. Προσπαθοῦσε πάντοτε νὰ μὲ καταλάβει καὶ νὰ φτάσει στὴ ρίζα τῶν πραγμάτων, εἶχε φτάσει νὰ μὲ γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ ὅτι γνώριζα ἐγὼ τότε τὸν ἑαυτό μου. Ἡ διαφορὰ μας ἦταν τεράστια, ἀλλὰ κατάφερνε νὰ κατεβαίνει στὸ ἐπίπεδό μου γιὰ νὰ μὲ σηκώσει ὅταν γιὰ ‘μένα ἦταν ἀδύνατο νὰ σηκωθῶ μόνος μου. Γινόταν ἡ θέλησή μου γιὰ ἀγῶνα καὶ τὴ σωτηρία, ὅταν ἡ δίκη μου θέληση μὲ ἐγκατέλειπε. Χρόνια ὁλόκληρα προσευχόταν στὸν Κύριο γιὰ ‘μένα, ἴσως περισσότερο ἀπ’ ὅτι προσευχόμουν ἐγὼ γιὰ τὸν ἑαυτό μου.

 Γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ ὑπέμενε τὰ πάντα μὲ ὑπομονή, τὶς συνεχόμενες πτώσεις, τὶς ἀτελεῖς ἐξομολογήσεις, τὴν ρᾳθυμία, τὴν ἀχαριστία, τὴν κατάκριση τοῦ κόσμου ποὺ δὲν κατάλαβε τὶς προθέσεις του. Τὰ πάντα σκέπαζε καὶ ὑπέμενε ὁ γέροντας, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο ὅτι μπορεῖ νὰ σώσει καὶ τὸν μεγαλύτερο ἁμαρτωλό. Ὅ,τι καὶ νὰ συνέβαινε στὴ ζωή μου, ὅσο μεγάλοι καὶ πολυπληθεῖς ἦταν οἱ πειρασμοί, ἤξερα πάντα ὅτι θὰ βρῶ καταφύγιο καὶ ἀσφάλεια στὸν γέροντα καὶ λύση σὲ ὁποιοδήποτε πρόβλημα. Ὅταν ἦταν σχετικὰ ὑγιής, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, δὲν ὑπῆρχε στιγμὴ τῆς ἡμέρας ποὺ δὲν θὰ ἄφηνε ὅ,τι ἔκανε γιὰ νὰ μὲ ἀκούσει καὶ συμβουλεύσει. Δὲν ὑπῆρχε θυσία ἢ κόπος ποὺ δὲν θὰ ἐπέβαλε στὸν ἑαυτὸ του ὁ γέροντας γιὰ ‘μένα καὶ πιστεύω γιὰ κάθε πνευματικό του παιδί. 

Ὁ γέροντας τίποτα δὲν ἀποστρεφόταν καὶ μισοῦσε περισσότερο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὁ ἴδιος ἀγωνιστὴς καὶ βιαστὴς ἦταν σκληρὸς μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀφάνταστα ἐπιεικὴς μὲ τοὺς συνανθρώπους του. Ἤξερε νὰ διαχωρίζει τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ αὐτὸν πάντοτε τὸν σκέπαζε μὲ τὴν κατανόηση καὶ τὴν ἀγάπη του, ὅπως θὰ ἔκανε Αὐτὸς ποὺ ἀγαποῦσε καὶ ἀκολουθοῦσε ὁ γέροντας ὅλη του τὴ ζωή, ὁ Κύριος.

Καὶ ἀκριβῶς γιὰ τὴν ἀγάπη Αὐτοῦ καὶ τοῦ σώματός Του, τὴν Ἐκκλησία, ἦταν ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν ἀλλοίωση ἢ καταπάτηση τῶν δογμάτων, τῶν κανόνων τῆς παράδοσης καὶ κάθε εἴδους αἵρεσης ἢ νεωτερισμοῦ. Ἤθελε τὴν πίστη μας καθαρὴ καὶ ἀνόθευτη καὶ γι’ αὐτὸ ἀκόμα προσπαθοῦσε νὰ μᾶς τὴν διδάξει, ὅπως τὴν παρέλαβε ὁ ἴδιος, καθαρὴ καὶ ὀρθόδοξη. Γιὰ ‘μένα, αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ γέροντα, σὲ μία περίοδο ὅπου εἶχα πολλὲς ἀμφιβολίες, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ Κυρίου, ἦταν ἡ μοναδικὴ ἀδιαμφισβήτητη ἀπόδειξη ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχει κάτι πολὺ περισσότερο ἀπ’ ὅτι μπορῶ νὰ νιώσω ἢ νὰ καταλάβω ἐκείνη τὴ στιγμὴ καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐπιμείνω στὴν προσπάθεια, ἔστω καὶ ἂν δὲν ἔβλεπα κάποιο νόημα. Καὶ τελικὰ δὲν ἀπογοητεύτηκα καθόλου. 

Ὁ γέροντας μοῦ γνώρισε τὸν Θεό, ἕναν διαφορετικὸ Θεὸ ἀπ’ ὅτι εἶχα ἀκούσει, γνώριζα ἢ περίμενα. Τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, τῆς συγχώρεσης, τῆς χαρᾶς, τοῦ φωτός, τὸν Θεὸ ποὺ ἀξίζει νὰ ἐμπιστεύεσαι μὲ ὅλο σου τὸ εἶναι, γιατί ποτὲ δὲ θὰ σὲ ἐγκαταλείψει ἢ ἀπογοητεύσει. Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ κεντρικὸς ἄξονας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κηρύγματος τοῦ γέροντα. Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο, συγχώρεση, ἔλεος καὶ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα καὶ στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ δὲν τὰ κήρυττε ὁ γέροντας ἐπειδὴ εἶναι μόνο γραμμένα στὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὰ τὰ ζοῦσε καὶ τὰ ἔπραττε ὁ γέροντας μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του. 

Δὲν ἔχω καμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ γέροντας θὰ μποροῦσε νὰ κηρύττει ἀναλύοντας ὑψηλὲς θεολογικὲς ἔννοιες, ἀλλὰ ποτὲ δὲν τὸν ἄκουσα νὰ πεῖ ὁτιδήποτε ποὺ δὲν τὸ πίστευε καὶ βίωνε ἢ ποὺ δὲν θὰ καταλάβαινε καὶ ὁ τελευταῖος ἀκροατὴς τοῦ κηρύγματός του. Ὁ ἴδιος μισοῦσε τὴν προβολή, τὰ πάντα τὰ ἔκανε γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου καὶ τῆς πατρίδας ποὺ ἀγαποῦσε πολὺ καὶ ἀγωνιοῦσε γιὰ τὴν τύχη τῆς ἀκατάπαυστα. Ὑπάρχουν πολλὰ πράγματα ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ πῶ γιὰ τὸν γέροντα, ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ θαυμαστὰ πράγματα κατὰ τὴ γνώμη μου, ὅμως προτιμῶ νὰ τὰ κρατήσω στὴν καρδιά μου καὶ νομίζω ὅτι ἴσως ἔτσι νὰ ἐπιθυμοῦσε καὶ ὁ γέροντας. Λυπᾶμαι ἀφάνταστα ποὺ τὶς τελευταῖες μέρες τῆς ζωῆς του στὴ γῆ, δὲν μπόρεσα νὰ σταθῶ δίπλα του καὶ δίπλα στὶς ἀδελφές, ὅμως δὲν ἦταν ἐπιλογή μου, ἔτσι ἐπέτρεψε νὰ συμβεῖ ὁ Κύριος. 

Σωματικὰ θὰ νιώθουμε τὴν ἀπουσία τοῦ ὄμορφου χαμόγελού του, τὴν γλυκιὰ λάμψη τοῦ προσώπου του, τὴν ζεστή σὰν παιδική του φωνή, ὅμως πνευματικὰ εἶναι καὶ θὰ συνεχίζει νὰ παραμένει δίπλα μας. Ὁ γέροντας πάντα ἔλεγε ὅτι ὁ θάνατος δὲν εἶναι τίποτα, ἁπλῶς τὸ πέρασμα πρὸς τὴν ἀληθινὴ ζωή, ὅποιος τὸ πιστεύει τὸ πιστεύει. Ἐγὼ πιστεύω πὼς ὁ γέροντας ζεῖ καὶ μαζὶ μὲ τὸν π. Μᾶρκο καὶ ὅλους τούς Ἁγίους προσεύχεται στὸν Κύριο γιὰ τὴν σωτηρία μας καὶ θὰ συνεχίζει νὰ μᾶς στηρίζει μὲ τὶς προσευχές του. Πιστεύω ἐπίσης, ὅτι δὲν ὑπάρχει πραγματικὸ πνευματικὸ παιδὶ τοῦ γέροντα, ποὺ δὲ γνωρίζει ποιὸ εἶναι τὸ καθῆκον του ἀπ’ ἐδῶ καὶ πέρα καὶ πῶς πρέπει νὰ βαδίζει στὴ ζωὴ γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ μνήμη τοῦ π. Γερβάσιου, τοῦ ταπεινοῦ καὶ εἰλικρινῆ Ἱερομονάχου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν γέροντά μου καὶ πατέρα μου.

Καλὸ παράδεισο γέροντα, νὰ εὔχεσαι καὶ γιὰ ‘μᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, νὰ δώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀνταμώσουμε πάλι ὅλοι μαζί, ἐκεῖ ποὺ μὲ τόσες θυσίες καὶ κόπους ἐπιθυμοῦσες νὰ μᾶς στείλεις ὅλους, στὴν μακαριστὴ αἰωνιότητα, ἑνωμένοι, μέσα στὸ φῶς καὶ στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αἰωνία σου ἡ μνήμη.»

Κωνσταντῖνος

 

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΚΩΝΣΤΑΝΤ… by orthodoxosellhnas

 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Ὁ Σατανᾶς κάνει τήν τελευταία ἔφοδο (Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος)

Ὁ Σατανᾶς κάνει τήν τελευταία ἔφοδο

Ὁ Σατανᾶς κάνει τήν τελευταία ἔφοδο

 

φιλοθέου ζερβάκου

 

Ὁ Σατανᾶς κάνει τήν τελευταία ἔφοδο, καί εἰς αὐτά τά χρόνια πού εὑρισκόμεθα μεγάλη θλῖψις καί μεγάλη ὀργή θά ρθῆ στόν κόσμον…

Πολλά γίνονται, ἰδίως δύο μεγάλα κακά, ἡ ἀσέλγεια καί οἱ ἐκτρώσεις πού κάνουν οἱ γυναῖκες. Τόσο μεγάλο κακό στόν κόσμο δέν ἔγινε σέ καμμιά ἐποχή, νά σκοτώνουν 6­-10 παιδιά οἱ μητέρες καί νά μήν αἰσθάνονται καθόλου τύψι τῆς συνειδήσεως, πού, ἄν εἶχαν λίγο ἴχνος μετανοίας καί συναισθήσεως, ἔπρεπε νά ἀνοίξουν τάφους καί νά μποῦν μέσα νά βασανίζωνται, ἀλλά ἀναίσθητες.

Ἐξομολογοῦνται καμμιά φορά, ἀλλά χωρίς μετάνοια. Ἕνα αὐτό, καί δεύτερον ἡ γύμνια τῶν γυναικῶν. Περπατοῦν τώρα γυμνές, καί οἱ ἄνδρες γυμνοί, δέν πέφτουν πίσω, ἀλλά περισσότερον αἱ γυναῖκες, καί αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά τό ὑπομένη ὁ Θεός.

Ὑπέμεινε καί τούς ἐπί Νῶε ἁμαρτωλούς καί τούς Σοδομίτας καί Γομορρίτας, ἀλλά δέν εἶχαν φθάσει καί σέ αὐτό τό σημεῖο, νά περπατοῦν γυμνοί καί νά ἐπιδεικνύουν τά σώματά των τά βρωμερά στούς ἄνδρες γιά νά τούς ἑλκύσουν καί παρασύρουν εἰς τήν ἁμαρτίαν. Ὁ Θεός εἶναι μακρόθυμος, ἀλλά ἡ μακροθυμία του ἔχει καί ὅρια.

«Ἐάν μή ἐπιστραφῆτε, λέγει, τήν ρομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τό τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καί ἡτοίμασεν αὐτό, καί ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τά βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο». Λοιπόν ἄς εἴμεθα ἕτοιμοι διότι οὐκ οἴδαμε τήν ὥραν οὐδέ τήν στιγμήν τοῦ θανάτου. Τώρα τί τιμωρία θά μεταχειρισθῆ, Ἐκεῖνος ξεύρει.

Πάντως ὅμως ἡ τιμωρία θά ἔλθῃ…Λοιπόν ἔγιναν πολλά κακά καί γίνονται καί ἐξακολουθοῦν ἁλματωδῶς νά γίνωνται. Ὑπάρχουν καί μερικοί ὀλίγοι καλοί, οἱ ὁποῖοι μαζύ μέ τούς ἄλλους, φοβοῦμαι ὅτι θά ὑποφέρουν καί αὐτοί, ἀλλά αὐτοί ἅμα φυλάξουν τήν πίστη τους καί τήν ἀγάπη τους πρός τόν Θεόν, ὁ Θεός δέν θά τούς ἀφήσῃ, καί ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται· οἱ ἄλλοι ὅμως θά παιδευθοῦν καί ἐδῶ καί θά παραπεμφθοῦν στό πῦρ τό ἐξώτερον. Αὐτά εἶναι τά χάλια μας».

www.orthodoxoskypseli.gr

Σε παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ οι σχισματικοί και αναθεματισμένοι Ουκρανοί.

Σε παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ οι σχισματικοί

Σε παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ οι σχισματικοί και αναθεματισμένοι Ουκρανοί.

Η αντικανονική «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» και η παρέλαση ομοφυλοφίλων στην πόλη Νικολάγιεφ.

 

Σχόλιο από orthopraxia.gr : Έτσι θεραπεύει τα σχίσματα ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος; 

Σε παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ οι σχισματικοί και αναθεματισμένοι Ουκρανοί.

Από 8 έως 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Νικολάγιεφ της Ουκρανίας παρέλαση ομοφυλοφίλων με τίτλο «Ημέρες ισότητας και υπερηφάνειας». Η εκδήλωση διεξάγεται στην πόλη ετησίως, αρχίζοντας από το 2017. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα eadaily.com, αυτή τη φορά στην διοργάνωση της παρελάσεως των ομοφυλοφίλων συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργάνων της τάξεως και της αντικανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.

 

Εφέτος, η παρέλαση των ομοφυλοφίλων διεξήχθη υπό ψηφιακή μορφή. Στους κατοίκους της πόλεως προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ για τη ζωή των ΛΟΑΤΚΙ στην πρώην ΕΣΣΔ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι οργανωτές απένειμαν το βραβείο «Η κορδέλα του ουράνιου τόξου» σε πολίτες της Ουκρανίας, οι οποίοι βοηθούσαν στη διοργάνωση της παρελάσεως των ομοφυλοφίλων. Επισήμως ανακοινώθηκε ότι το βραβείο έλαβαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, επιχειρηματίες και των ΜΜΕ.

Η οργάνωση των ΛΟΑΤΚΙ «LIGA» ζήτησε τη γνώμη της εκκλησιαστικής επαρχίας Νικολάγιεφ της αντικανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, «εάν έχει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή της παρελάσεως ομοφυλοφίλων στη πόλη. Ο επικεφαλής της επαρχίας Βλαδίμηρος Λαντύκα απάντησε ότι δεν έχει αντιρρήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μετάφραση του Βασιλείου Μεταφράστωφ

raskolam.net

12/16/2020

Πηγή gr.pravoslavie.ru

ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

Σε παρέλαση ΛΟΑΤΚΙ οι σχισματικοί και αναθεματισμένοι Ουκρανοί.

Πήγαινε πάνω καί θά σοῦ πῶ, τί δέν ἔχεις πειράξει! – Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας †

Πήγαινε πάνω καί θά σοῦ πῶ

Πήγαινε πάνω καί θά σοῦ πῶ, τί δέν ἔχεις πειράξει! – Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας †

 

Πήγαινε πάνω καί θά σοῦ πῶ, τί δέν ἔχεις πειράξει! - Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας †

 

Στήν Ἱερά μονή Πετράκη τῶν Ταξιαρχῶν, γινόταν κάποτε μιά ἀγρυπνία. Καί ἀνάμεσα στά ἄτομα πού βρίσκονταν στήν ἀγρυπνία, ἦταν καί μία δαιμονισμένη.

Αὐτή σέ μιά στιγμή γυρίζει καί λέει σέ μία εὐσεβέστατη κυρία: Χά, τί τραβᾶς αὐτό τό σχοινί; (ἔκανε προσευχή μέ τό κομποσχοίνι ἡ κυρία). Σέ κρατάω σέ 3.

Αὐτή δέν ἔδωσε κἄν σημασία, γιατί εἶχε τακτοποιηθεῖ μέ τήν ἐξομολόγηση. Ἡ δαιμονισμένη ὅμως συνέχιζε νά λέει τά ἴδια πράγματα γιά πολύ ὥρα, ὥσπου μία ἄλλη κυρία, πού καθόταν δίπλα στήν εὐσεβή κυρία, τῆς λέει:

Σέ σένα μιλάει, σέ σένα ἀπευθύνονται τά λόγια αὐτά! Γιά μένα, ἀναρωτήθηκε, ἡ εὐσεβής κυρία. Ναί γιά σένα τά λέω, εἶπε μεσολαβώντας ἡ δαιμονισμένη. Μά ναί εἶμαι ἁμαρτωλή, ἀλλά τά ἔχω ὅλα ἐξομολογηθεῖ, ἀπάντησε ἡ εὐσεβής κυρία.

Σέ 3 σέ κρατάω, συνέχισε νά λέει ἡ δαιμονισμένη. Τώρα πῶς οἰκονόμησε ὁ Θεός καί ἀποκάλυψε ἡ δαιμονισμένη τά ἁμαρτήματα, δέν ξέρω.

Πάντως ἡ δαιμονισμένη μίλησε καί εἶπε: Ἐσύ δέν ἤσουν νοσοκόμα; Τό οἰνόπνευμα πού εἶχες ξοδέψει γιά νά ζεσταθεῖς, ποιός θά τό πληρώσει; Τό ὑπεραστικό τηλέφωνο πού ἔκανες καί χρεώθηκε γιά ἀστικό ποιός θά τό πληρώσει; Καί τό τρίτο, πού ἄφησες τόν ξάδερφό σου μέ τήν ἄλλη καί ἔφυγες ἀπό τό σπίτη σου, γιά νά ἁμαρτήσουν αὐτοί σαρκικά, αὐτό ποιός θά τό πληρώσει;

Σέ κρατάω λοιπόν σέ 3. Κόκκαλο ἡ εὐσεβής κυρία! Παράξενα πράγματα συμβαίνουν, πού δέν τούς δίνουμε σημασία. Ποιός θά ἀπολογηθεῖ γιά τήν ψυχή μας;

Ἐμεῖς συνήθως λέμε: Κουνούπι δέν ἔχω πειράξει.

Πήγαινε πάνω καί θά σοῦ πῶ, τί δέν ἔχεις πειράξει!

Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας †

«Πᾶνος»

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ

Πότε η σύνοδος μετατρέπεται σε σύλλογο (Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ)

η σύνοδος μετατρέπεται σε σύλλογο

Πότε η σύνοδος μετατρέπεται σε σύλλογο (Αγίου Σωφρόνιου του Έσσεξ)

Πότε η σύνοδος μετατρέπεται σε σύλλογο (Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ)

Σε αυθεντικά αγία Σύνοδο δεν υπάρχει κατά κάποιον τρόπο χώρος για ιεράρχηση ούτε πάλη για επικράτηση ή υπεροχή. Όλοι έχουν την επιθυμία να αισθανθούν πιστά «την ευδοκία του αγίου Πνεύματος».

Υποδειγματικό πρότυπο της σπουδαίας αυτής πλευράς της εκκλησιαστικής ζωής υπήρξε η πρώτη σύνοδος Αποστόλων και πρεσβυτέρων της Ιερουσαλήμ (βλ. Πραξ. 15). Από την περιγραφή της βλέπουμε πως συμπεριφέρονταν όλοι, χωρίς να εξαιρείται και ο Πέτρος, στην ευλογημένη αυτή σύνοδο, η οποία επέκτεινε τον λόγο και την αποκάλυψη του Θεού από τα στενά πλαίσια του εβραϊκού Έθνους σε οικουμενικές διαστάσεις.

Ο καθένας από εκείνους, στους οποίους αποκαλύπτεται κατά την ενέργεια Του το Πνεύμα της Αληθείας, εκφράζει την Αλήθεια με ταπείνωση  και όλοι με τη χαρά του πνεύματός  τους την αποδέχονται.

Όταν δεν υπάρχουν τα σημεία αυτά, η Αγία Σύνοδος μετατρέπεται σε «σύλλογο» ή «ομάδα» ειδικών διεκπεραιωτών ή επαγγελματιών θεολόγων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εξόδου από το επίπεδο των ανθρωπίνων εικασιών.


Από το εξαιρετικό βιβλίο: Το μυστήριο της Χριστιανικής Ζωής, σ, 33, Ι.Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ), αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Αντιγράφη: orthopraxia.gr

ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ

 

Πότε η σύνοδος μετατρέπεται σε σύλλογο (Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ)

Λογική ή Ευαγγέλιο; 

Λογική ή Ευαγγέλιο

Λογική ή Ευαγγέλιο; 

 

Λογική ή Ευαγγέλιο; 

 

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοίνωση της ΔΙΣ απογοητεύει τους πιστούς. Πλέον ο προφανής διωγμός της Εκκλησίας, (που μόνο η ηγεσία της δεν αντιλαμβάνεται), έχει την επαινετική υποστήριξη του διοικητικού οργάνου της.

Ποια ομολόγησε ως προτεραιότητά της η ΔΙΣ κατά τη χθεσινή της συνεδρία; http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?id=2808&what_sub=d_typou

– “Τήν διαφύλαξη τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας καί ζωῆς”. Σε προηγούμενη ανακοίνωση είχε διακηρύξει την υγεία, όλως αντιπατερικώς ως το “υπέρτατο αγαθό” (βλ. εδώ).

Ποιά είναι όμως η μέριμνά της βάσει του Καταστατικού της Χάρτου; 

– Να “μεριμνᾷ περὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν βίου τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος” (αρθ.9,ζ) και να “μελετᾷ καὶ ἀποφασίζει περὶ τῶν ληπτέων μέτρων διὰ τὴν πραγμάτωσιν τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Χριστεπωνύμου λαοῦ” (αρθ.4,β).

Τι αντιλαμβανόμεθα εξ΄αυτών; Ότι χάθηκε ο προσανατολισμός της. 

Από την αρχή της παρουσίας του ιού έχει υιοθετηθεί η πλάνη ότι προάγεται και πραγματώνεται ο κατά Χριστόν βίος του ορθοδόξου πληρώματος, με το να εντέλλεται όχι η εντολή του Χριστού “ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα” (Λκ.14,17) που ακούστηκε την προηγούμενη μόλις Κυριακή, αλλά η ακριβώς  αντίθετη : “Μην έρχεσθε” στο Δείπνο, για να προστατευθείτε!

Τι αντελήφθη η ΔΙΣ; 

 – “Ἀντελήφθη ἐξ ἀρχῆς τό διακύβευμα τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας καί γι᾿ αὐτό ὑπέμεινε καρτερικά τήν ἀπαγόρευση προσελεύσεως πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς”.

Απορούμε και εξιστάμεθα: Ομολογεί ότι διακυβεύεται η δημόσια υγεία από την μυστηριακή σύναξη και δεν ερυθριούν τα μέλη της; Είναι κίνδυνος ο εκκλησιασμός για τους αρχιερείς μας! 

Από ποιόν Πατέρα το είδαν αυτό; Ποια διδαχή τους δικαιώνει; Ποιο παράδειγμα; 

Πότε ξανά στη εκκλησιαστική ιστορία “υπέμειναν καρτερικά” οι ιεράρχες την απαγόρευση της θείας Λατρείας και τη συμμετοχή των πιστών σε αυτήν, υπερθεματίζοντάς την;

Ποια ήταν μέχρι πρότινος η πρακτική της Εκκλησίας στις πραγματικά φονικές επιδημίες και ποια είναι τώρα; 

Γιατί, ενώ υπάρχει η εμπειρία της πίστεως που έφερε επανειλημμένως την λύτρωση από τους λοιμούς, τώρα παραθεωρείται και εμπράκτως αμφισβητείται αφού μετέρχονται μόνο λογικά, επιστημονικά, «ειδικά μέτρα και υγειονομικούς περιορισμούς»;

Πως θέλουν μετά ταύτα να κάνουν υπακοή οι πιστοί στις αποφάσεις τους και να χαίρουν της εμπιστοσύνης τους, όταν οι ίδιοι απειθούν στον Χριστό και στην Εκκλησία και παράλληλα συντάσσονται με τους διώκτες της, διδάσκοντας επιπλέον «έτερον ευαγγέλιον»;

Ποιό είναι το “πνεῦμα συνέσεως” με το οποίο “διαχειρίζεται” η ΔΙΣ τίς “μομφές καί τήν δυσαρέσκεια ἀρκετῶν χριστιανῶν”; 

Και μόνο η διαπίστωση ότι δέχονται τη δυσαρέσκεια των πιστών θα έπρεπε τουλάχιστον να προβληματίσει. 

Και αν εν τέλει, ύστερα από τόση εισπραχθείσα δυσαρέσκεια, το αποτέλεσμα είναι μία τέτοια ανακοίνωση όπως η χθεσινή, τι μπορούμε να ελπίζουμε για το μέλλον όταν ο διωγμός ενταθεί; 

Στις 26 Δεκεμβρίου η Εκκλησία θα εορτάσει την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προσέξτε: Την Σύναξη. Η Εκκλησία τιμά την Μητέρα της για το μέγιστο υπούργημα της του Θεού Σαρκώσεως, συγκαλώντας και συνάζοντας τους πιστούς επί το αυτό εν “πανηγύρει εκκλησία” (Εβρ.12,23).  

Και τι μας λέει η ηγεσία; Όχι σύναξη την ημέρα της Σύναξης της Θεοτόκου! Μόνο Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα και τότε μόνο με 25 επιλεγμένους και όλες τις «λογικές» προφυλάξεις….Ούτε βέβαια να συναχθούμε στις 7 Ιανουαρίου, όπως μας καλεί η Εκκλησία για να τιμήσουμε συνηγμένοι τον μέγιστο «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Μτ.11,11) Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αλλά….η υγεία για τη ΔΙΣ είναι το «υπέρτατο αγαθό». Η Παναγία και ο Πρόδρομος μπορούν να περιμένουν. Όχι φέτος, όχι αυτό το δωδεκαήμερο. Μία άλλη χρονιά ίσως. Όταν η ΔΙΣ κρίνει και αποφασίσει από κοινού με τον διώκτη της Εκκλησίας ότι επιτρέπεται και είναι «ασφαλές».

«Ἡ ὡς ἄνω περιορισμένη λειτουργία συνιστᾶ τήν πρός ὥρας κατάλληλη λύση καί στηρίζεται στήν λογική, στήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας».

Ποία ρήση θλιβερότερη; Ο ορθολογισμός νίκησε το ευαγγέλιο. Η εμπειρία της Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν πλέον να μαρτυρηθεί από τους αρμόδιους επισκόπους. 

Λογική ή Ευαγγέλιο τελικά, Σεβασμιώτατοι;

Τι να πει κανείς; Σηκώνει τα χέρια ψηλά. 

Γι’ αυτό ας απαντήσει καλύτερα ο Άγιος Παῒσιος: 

«Ἡ λογική δὲν ἔχει καμμιά θέση στὴν πνευματική ζωή. Μπαίνουν Ἄγγελοι, Ἅγιοι ἀπὸ τὸ παράθυρο, τούς βλέπεις, μιλᾶς μαζί τους, φεύγουν… Ἄν πᾶς νὰ τὰ ἐξετάσης αὐτὰ  μὲ τὴν λογική, δὲν γίνεται. Στὴν ἐποχή μας ποὺ ἔχουν αὐξηθῆ οἱ γνώσεις, δυστυχῶς ἡ ἐμπιστοσύνη μόνο στὴν λογική κλόνισε τὴν πίστη ἀπὸ τὰ θεμέλια καὶ γέμισε τὶς ψυχές ἀπὸ ἐρωτηματικά καὶ ἀμφιβολίες. Γι’ αὐτὸ στερούμαστε τὰ θαύματα, γιατί τὸ θαῦμα ζῆται καὶ δὲν ἐξηγεῖται μὲ τὴν λογική. Ἀντίθετα, ἡ πίστη στὸν Θεό τραβάει τὴν θεϊκή δύναμη κάτω καὶ ἀναποδογυρίζει ὅλα τὰ ἀνθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ἀνασταίνει νεκρούς καὶ ἀφήνει μὲ στόμα ἀνοικτό τὴν ἐπιστήμη.

Ὅλα τὰ πράγματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐξωτερικά φαίνονται ἀνάποδα. Ἄν δὲν ἀναποδογυρίση κανεὶς τὸ κοσμικό του φρόνιμα, νὰ γίνη πνευματικός ἄνθρωπος, ἀδύνατον εἶναι νὰ γνωρίση τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς φαίνονται παράξενα (ἀνάποδα). Ὅποιος νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ γνωρίση τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἐξωτερική ἐπιστημονική θεωρία, μοιάζει μὲ ἀνόητο ποὺ θέλει νὰ δῆ τὸν Παράδεισο μὲ τὸ τηλεσκόπιο.

Ἡ λογική κάνει πολύ κακό, ὅταν κανεὶς πάη νὰ ἐξετάση μὲ αὐτήν τὰ θεία, τὰ μυστήρια, τὰ θαύματα. Οἱ Καθολικοί μὲ τὴν λογική τους ἔφθασαν νὰ ἐξετάσουν τὴν Θεία Κοινωνία στὸ Χημεῖο, γιὰ νὰ δοῦν ἄν πράγματα εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Οἱ Ἅγιοι ὅμως μὲ τὴν πίστη ποὺ εἶχαν, συχνά ἔβλεπαν Σάρκα καὶ Αἷμα στὴν ἁγία Λαβίδα. Σὲ λίγο θὰ φθάσουν νὰ περνοῦν καὶ τούς Ἁγίους ἀπὸ τὶς ἀκτίνες, γιὰ νὰ διαπιστώσουν τὴν ἁγιότητά τους!… 

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὰ ἔβλεπαν ὅλα μὲ τὸ πνευματικό, μὲ τὸ θεϊκό μάτι. Τὰ Πατερικά εἶναι γραμμένα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἔκαναν τὶς ἑρμηνεῖες οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Τώρα δὲν ὑπάρχει συχνά αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ καταλαβαίνουν τὰ Πατερικά. Τὰ βλέπουν ὅλα μὲ τὸ κοσμικό μάτι, δὲν βλέπουν πιὸ πέρα, δὲν ἔχουν τὴν εὐρύτητα ποὺ δίνουν ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη. Ὁ Μέγας Ἀρσένιος ἄφηνε τὰ βάγια μέσα στὸ νερό, χωρίς νὰ τὸ ἀλλάζη, καὶ τὸ νερό μύριζε πολύ. Ἐμεῖς ποῦ νὰ καταλάβουμε τί πήγαζε μέσα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ βρώμικο νερό! «Μά δὲν τὸ καταλαβαίνω αὐτό», σοῦ λέει ὁ ἄλλος. Δὲν στέκεται νὰ δή μήπως ὑπάρχη καὶ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ τὸ ἀρνεῖται, γιατί δὲν τὸ καταλαβαίνει!…

Ὅταν μπαίνη ἡ λογική, δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβη κανεὶς οὔτε τὸ Εὐαγγέλιο οὔτε τούς Ἁγίους Πατέρες. Ἀλλοιώνεται τὸ πνευματικό αἰσθητήριο, καὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν λογική του βγάζει ἄχρηστα καὶ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ Πατερικά…

Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ κοσμική λογική δὲν συμβιβάζονται. Στὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ ἀγάπη. Στὴν λογική εἶναι τὸ συμφέρον. Στὸ Εὐαγγέλιο λέει: «Ἄν σέ ἀγγαρεύση κάποιος γιά ένα μίλι, ἐσύ νὰ πᾶς δύο μίλια». Ποῦ ὑπάρχει λογική ἐδῶ πέρα; Ἐδῶ εἶναι μᾶλλον τρέλλα! Γι’ αὐτὸ ὅσοι πᾶνε νὰ συμβιβάσουν τὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὴν κοσμική λογική μπερδεύονται ἄσχημα.

Κρίνουν μὲ τὴν λογική καὶ μπερδεύονται, καὶ τὸ Εὐαγγέλιο μένει ἔξω ἀπὸ τὴν ζωή τους. 

(ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’- ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ)

Ιωάννης Λίτινας

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ (Γ. Τζανάκης)

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ (Γ. Τζανάκης)

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος κ.Πέτσας μιλῶντας σήμερα 15/12 στὸν Realfm 97,8 ἀναφερόμενος στὴν ἐπικοινωνία Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου εἶπε:

«Ήταν σε πολύ καλό κλίμα η επικοινωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου, τέθηκε το ζήτημα στην επιτροπή λοιμωξιολόγων για να δουν τι περιθώρια υπάρχουν για το άνοιγμα των εκκλησιών μας κατά τις ημέρες των εορτών και αντιλαμβάνομαι ότι η επιτροπή κινείται στην κατεύθυνση να έχουμε τρεις ημέρες αντί για δύο ανοιχτές τις εκκλησίες, δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Με τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν οι εκκλησίες να έχουν διπλή λειτουργία, κάτι που γινόταν και στο παρελθόν».

Δηλαδὴ παρεχωρήθη νὰ «ἀνοίξουν» οἱ ἐκκλησίες καὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου!!!

«Όσον αφορά τον αριθμό των πιστών εντός των ναών αντί των εννέα ατόμων να πάμε στους 25 κατά μέγιστο, ένα άτομο ανά 15 τ.μ. στους μη μητροπολιτικούς ναούς, ενώ για τους μητροπολιτικούς ναούς να πάμε στους 50 πιστούς το μέγιστο για αυτές τις τρεις ημέρες».

Ἀντὶ γιὰ 9 πιστοὶ θὰ μποροῦν νὰ μποῦν 25 σὲ κάθε ναό.!!!

«Είναι θέμα της επιτροπής, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης οι κανόνες λειτουργίας. Η επιτροπή δεν κάνει διαπραγμάτευση. Λαμβάνει τις αποφάσεις με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, αυτό έκανε και τώρα. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή των ειδικών, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν».

Γιὰ νὰ καταλήξει:

«Αν αυτή η ευελιξία δώσει τη δυνατότητα στην Ιερά Σύνοδο να έχει μια εποικοδομητική στάση και σήμερα, μένει να το δούμε Πιστεύω ότι η Εκκλησία όπως και στο παρελθόν θα δείξει υπεύθυνη στάση και δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα καθώς πηγαίνουμε προς αυτές τις δύσκολες και ιδιαίτερες γιορτές».

Ὅπως βλέπετε γιὰ ὅλα ἀποφασίζει ἡ ἐπιτροπὴ τῶν λοιμοξιολόγων κατὰ τὸν κ.Πέτσα. Καὶ ἡ κυβέρνησις ἀπλῶς ἐφασρμόζει, ὅσα τῆς λένε οἱ λοιμοξιολόγοι, μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια. (Ἴσως ἄδικα ἀφόρισαν κάποιους ἀπ᾿ αὐτοὺς, μὲ τόση εὐλάβεια ποὺ ἔχουν…) 

Βέβαια, ἄλλα λένε οἱ εἰδικοί:

«Υπάρχει και μια έντονη πολιτικοποίηση της επιδημίας από πολλούς σε διάφορα επίπεδα. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά εμφανίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. η έκφραση της επιστημονικής άποψης διεθνώς περνάει από πολιτικά φίλτρα. Δηλαδή αναλόγως εάν η επιστημονική άποψη ταιριάζει με το οποιοδήποτε πολιτικό αφήγημα είτε την επικυρώνουν είτε την ακυρώνουν».  (Γκίκας Μαγιορκίνης 24/11/2020 συνέντευξις in.gr, tanea.gr και tovima.gr)

«Η επιτροπή το μόνο που έχει πει κατ’ επανάληψη και το λένε όλοι οι επιστήμονες, είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε το συγχρωτισμό πολλώ δε μάλλον στη φάση αυτή που είμαστε με πολύ αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα αφορούν αποφάσεις της Πολιτείας» ( Γκίκας Μαγιορκίνης 16/11/2020 συνέντευξις MEGA)

Δηλαδὴ τὸ ἀντίθετο ἀπὸ ὅσα λέγει ὁ κ. Πέτσας. Οἱ κυβερνητικοὶ λένε ὅτι γιὰ ὅλα ἀποφασίζουν οἱ εἰδικοὶ λοιμοξιολόγοι.  Οἱ λοιμοξιολόγοι, ὅπως βλέπετε, λένε ὅτι γιὰ ὅλα ἀποφασίζει ἡ Πολιτεία ἀνάλογα μὲ τὰ σχέδιά της , ἀλλὰ ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ προτείνεται νὰ ἑορταστοῦν Χριστούγεννα, ἡ ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλέιου καὶ τὰ Θεοφάνεια μὲ 25 «τυχεροὺς» σὲ κάθε ἐκκλησία. Καὶ καλεῖται ἡ ἱεραρχία νὰ ὲπιδείξῃ εὐελιξία καὶ  ἐποικοδομητικὴ καὶ ὑπέυθυνη στάσι ὅπως καὶ στὸ παρελθόν.

Σὲ τέτοιες συμπληγάδες ἔβαλαν τὴν ἐκκλησία οἱ ποιμένες. Κάποια στιγμὴ θὰ καταλάβουν αὐτὸ ποὺ ὅλος ὁ κόσμος βλέπει, ὅτι δηλαδὴ ἔτσι ποὺ συμπεριφέρθηκαν, μὲ τέτοια ὑποχωρητικότητα καὶ δουλικότητα ποὺ στάθηκαν ἔναντι τῶν λάϊτ ἀντιχρίστων κυβερνώντων (ἐλαφροὶ στὴν ἐφαρμοσθείσα βία) ἀποδείχτηκαν μαλακώτεροι ἀπὸ τὸ κερὶ χωρὶς νὰ διωχθοῦν, χωρὶς νὰ ὁδηγηθοῦν στὰ δικαστήρια, χωρὶς νὰ φέρουν τὰ στίγματα καὶ τοὺς μώλωπες τῶν τυράννων, ὅπως οἱ παλαιοὶ ποιμένες καὶ πιστοί:

«Ἀλλ’ ἐκεῖνοι μὲν ἀπαγόμενοι καθ’ ἡμέραν, καὶ διδάσκαλοι καὶ μαθηταὶ, καὶ μυρίους μώλωπας ἔχοντες καὶ συνεχῆ στίγματα, τῶν ἐν παραδείσῳ διαγόντων μᾶλλον ἐτρύφων· ἡμεῖς δὲ οὐδὲ ὄναρ τοιοῦτόν τι ὑπομείναντες, κηροῦ παντός ἐσμεν μαλακώτεροι». ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ) PG57 394

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, πατέρες. Μαλακισθήκαμε καὶ καταπέσαμε τῆς πίστεως ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἐνῷ ἔχουμε τόσα καὶ τόσα παραδείγματα τῶν πατέρων μας ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν πίστι. Τί μᾶς ἀξίζει λοιπόν;

«Τίνος οὖν ἂν εἴημεν ἄξιοι, τοσαῦτα ἔχοντες ὑποδείγματα, καὶ ἐν εἰρήνῃ μαλακιζόμενοι καὶ καταπίπτοντες;» ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ὅ.π.)

Σφαζόμαστε χωρὶς νὰ μᾶς πολεμᾶ κανένας. Χωρὶς νὰ μᾶς διώκει κανένας παραλύουμαι. (Ἔτσι δὲν λέτε, ὅτι δὲν ὑπάρχει διωγμὸς; Γιατὶ εἶστε λοιπὸν παραλυμένοι καὶ περιδεείς;). Δὲν μποροῦμε νὰ σωθοῦμε οὕτε στὴν εἰρήνη. Οἱ πατέρες ἐνῷ καιγόταν ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη καὶ ἡ φωτιὰ  εἶχε ἀνάψει σὲ ὅλη τὴν γῆ, μπήκαν μέσα καὶ ἀρπάζανε ἀπὸ τὶς φλόγες τοὺς καιομένους. Καὶ μεῖς, πατέρα καὶ ποιμένα καὶ δεσπότη καὶ πιστέ, οὐτὲ τὸν ἑαυτό μας δὲν μποροῦμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε (καὶ γινόμαστε ρεντίκολα καὶ χλεύη τοῦ κάθε ἐμπαικτή πολιτικάντη). Τί θὰ εἶναι πλέον θάρρος γιὰ μᾶς, ποιὰ συγνώμη μποροῦμε νὰ περιμένουμε;

«Οὐδενὸς γοῦν πολεμοῦντος σφαττόμεθα, οὐδενὸς διώκοντος ἐκλυόμεθα· ἐν εἰρήνῃ σωθῆναι κελευόμεθα, καὶ οὐδὲ τοῦτο δυνάμεθα. Κἀκεῖνοι μὲν, τῆς οἰκουμένης καιομένης, καὶ κατὰ τὴν γῆν ἅπασαν τῆς πυρᾶς ἀναπτομένης, εἰσιόντες ἔνδοθεν, ἐκ μέσης ἥρπαζον τῆς φλογὸς τοὺς ἐμπιπραμένους· σὺ δὲ οὐδὲ σαυτὸν διατηρῆσαι δύνασαι. Τίς οὖν ἡμῖν ἔσται παῤῥησία; ποία συγγνώμη;» ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ὅ.π.)

Δὲν ὑπάρχουν μαστιγώματα καὶ φυλακὲς καὶ τύραννοι καὶ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπ᾿αὐτά. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε τὴν ἐξουσία, ἔτσι δὲν λέει τὸ σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι; Τοὺς «πιστοὺς ἄρχοντες» δὲν μνημονεύετε ; Ὅλο τιμὲς καὶ δόξες καὶ ἀνέσεις δὲν εἴσατε; Τί συμβαίνει λοιπόν;

«Οὐ μάστιγες, οὐ δεσμωτήρια, οὐκ ἄρχοντες, οὐ συναγωγαὶ, οὐκ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐπίκειται, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον ἅπαν, ἡμεῖς ἄρχομεν καὶ κρατοῦμεν. Καὶ γὰρ βασιλεῖς εὐσεβεῖς, καὶ τιμαὶ πολλαὶ Χριστιανοῖς, καὶ προεδρίαι καὶ δόξαι καὶ ἀνέσεις»· ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG57 394 -395

Τώρα σᾶς ξαναβάζουν στὸ δίλλημα: καλεῖται ἡ ἱεραρχία νὰ ὲπιδείξῃ εὐελιξία καὶ  ἐποικοδομητικὴ καὶ ὑπέυθυνη στάσι ὅπως καὶ στὸ παρελθόν. Δηλαδὴ νὰ τὰ δώσετε πάλι ὅλα χωρὶς μιλιὰ, χωρὶς νὰ ὑπερασπιστεῖτε τὴν πίστι καὶ τοὺς πιστούς. Αὐτὸ περιμένουν ἀπὸ σᾶς καὶ τὸ ξέρετε καλά. Ἤ 9 ἤ 25 ἤ 55 ἥ ὁτιδήποτε ἄλλο, καλὰ γνωρίζετε ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ξέρετε καλὰ ὅτι τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἄλλοι ἀποφασίζουν πλέον γιὰ τὴν ἐκκλησία. Ἐσεῖς εἶστε τὸ ἄλλοθί τους. Εἶστε ἡ νομιμοποίησις τῆς παρανομίας, ἡ κάλυψις τοῦ διωγμοῦ, οἱ συνεργοὶ τοῦ ἀρχεκάκου διώκτου.

Καὶ παληὰ τὰ ἴδια ἔκαναν οἱ τύραννοι. Τοὺς χριστιανοὺς τοὺς παρουσίαζαν σὰν κοινοὺς διαφθορεῖς καὶ καταστροφεῖς τῆς οἰκουμένης καὶ ἔτσι ἐπιχειροῦσαν νὰ τοὺς ἀποκεφαλίσουν. 

Ὡς κοινοὺς τῆς οἰκουμένης λυμεῶνας, οὕτως ἀποτυμπανίζειν ἐπεχείρουν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ὅ.π.)

Τώρα κατηγοροῦνται ὅτι μολύνουν μὲ τὰ μυστήρια, ὅτι μολύνουν ἀπὸ τοὺς ναοὺς, ὅτι μολύνουν οἱ εἰκόνες· καὶ ἀνοίγουν τὰ κομμωτήρια καὶ τὰ νυχάδικα καὶ οἱ ἀγορὲς καὶ τὰ χαμαιτυπία καὶ ἐσεῖς καλεῖστε νὰ τὰ ἀποδεχθεῖτε ὅλα αὐτὰ,νὰ τὰ «νομιμοποιήσετε» ἐκκλησιαστικῶς  καὶ νὰ πῇτε καὶ εὐχαριστῶ. Διαφορετικὰ θὰ σᾶς κατηγορήσουν ὅτι δὲν ἐφαρμόζετε τοὺς νόμους.

 Τότε οἱ πατέρες συρόταν στὰ προκατειλημένα δικαστήρια καὶ ἔπρεπε καὶ τὴν πίστι νὰ ἀποδείξουν ἀληθινή καὶ ὅτι δὲν ἀντιστρατεύονται τοὺς κοινοὺς ἀνθρωπίνους νόμους. Καὶ ἔπρεπε νὰ φροντίζουν ὑπερασπιζόμενοι τὴν πίστι νὰ μὴν κατηγορηθοῦν ὅτι πᾶνε νὰ ἀνατρέψουν τοὺς νόμους, καὶ ταυτόχρονα προσπαθῶντας νὰ δείξουν ὅτι δὲν ἀνατρέπουν τὰ διατεταγμένα νἀ μὴν διαφθείρουν τὴν ἀκρίβεια τῶν δογμάτων

«Καὶ πανταχοῦ τὰ δικαστήρια προκατείληπτο ταῖς τοιαύταις ὑπονοίαις, καὶ πολλῆς ἔδει τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς εἰς τὸ ἀμφότερα δεῖξαι, καὶ τὸ δόγμα ἀληθὲς ὂν, ὅπερ ἐπρέσβευον, καὶ ὅτι οὐ λυμαίνονται τοῖς κοινοῖς νόμοις, καὶ μήτε σπουδάζοντας εἰπεῖν περὶ τοῦ δόγματος, ἐμπεσεῖν εἰς ὑπόνοιαν τῆς τῶν νόμων ἀνατροπῆς, μηδ’ αὖ πάλιν σπουδάζοντας δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἀνατρέπουσι τὴν κοινὴν πολιτείαν, διαφθεῖραι τὴν τῶν δογμάτων ἀκρίβειαν». ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG57 394

Τί κάνατε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ σεβασμιώτατοι; Τίποτε ἀπολύτως. Φέρατε τὰ πράγματα σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε καὶ οἱ σημερινοὶ τυρανίσκοι καὶ οἱ ἄλλοι ἀντίθεοι νὰ σᾶς κατηγοροῦν ὡς ὑπευθύνους γιὰ τὴν διόδοσι τῆς ἀρώστιας, καὶ ὅσοι ἔχουν στοιχειώδη ἐκκλησιαστικὴ συνείδησι νὰ βλέπουν ὅτι προδώσατε τὴν πίστι καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωσι.

Ὁπότε ὅποια ἀπόφασι καὶ νὰ πάρετε ,ὅσο καὶ νὰ διακοσμήσετε μὲ λέξεις αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τίποτα δὲν ἀλλάζει. Μπορεῖτε νὰ ἀκολουθήσετε πλέον τὸν δρόμο ποὺ δείχνουν οἱ ἔστω καὶ ἐλάχιστοι συνεπίσκοποί σας, τὸν δρόμο τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως καὶ τοῦ πιθανοῦ μαρτυρίου ἀνοίγωντας τὶς ἐκκλησίες καὶ φανερώνοντας τὸν διωγμό; 

Μόνον αὐτὸ θὰ εἶχε ἀξία. Ἀλλὰ αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ὅσους δὲν εἶναι μόνο τῶν θρόνων διάδοχοι ἀλλὰ καὶ τῶν τρόπων συμμέτοχοι.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης  Ἀκρωτήρι Χανίων.  15/12/2020

”Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία…” ~ Αρχ. Σάββας Αγιορείτης

καιρός να δώσουμε Μαρτυρία

”Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία…” ~ Αρχ. Σάββας Αγιορείτης

Πάντα επίκαιρη αυτή η ομιλία του 2016

''Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία...'' ~ Αρχ. Σάββας Αγιορείτης

”Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία…”

Αρχ. Σάββας Αγιορείτης 

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία)

Σήμερα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι καιρός ”μαρτυρίου”, δηλαδή δεν μας ζητάει ο Θεός να γίνουμε μάρτυρες, να δώσουμε την ζωή μας, αλλα είναι καιρός να δώσουμε ΜΑΡΤΥΡΙΑ για τον Χριστό με την ζωή μας, με την στάση μας, με την σταθερότητα μας, με τα λόγια μας, και με τα έργα μας. 

 

Να αντισταθούμε στο κακό! 

Έχω γυναίκες, και εδώ μου φαίνεται, που τις πολεμάνε οι ίδιοι οι ιερείς τους.. Πάνε στις ενορίες ντυμένες σεμνά, και την βάζει μπροστά ο παπάς και τις λένε γιατί ντύνεσαι έτσι! Δεν ντύνεσαι όπως όλες! Γιατί δεν είσαι ”ρινόκερος”…

Τα λέω αυτά για να μη ντρέπεστε, και να μη δειλιάζετε, και να μη μπερδεύεστε. Γιατί λέει ο παπάς το είπε! Και επειδή το είπε ο παπάς;

Και ο δεσπότης να το πει, και ο πατριάρχης να το πει! 

Όταν είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, δεν θα το κάνω! 

Ήταν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, απλός μοναχός ήταν… Όλη η επίσημη εκκλησια, η διοικούσα και οι αρχιερείς και οι πατριάρχες είχαν τότε προσκυνήσει μια αίρεση…

Του μονοθελητισμού. Που έλεγε δηλαδή ότι ο Χριστός είχε μόνο μια θέληση. Υπήρχε αυτή η αίρεση. Ενώ ο Χριστός είχε 2 θελήσεις. Ήταν και είναι και Τέλειος Θεός και Τέλειος άνθρωπος… 

 Οπότε, έχει και την Θεία θέληση, και την ανθρώπινη. Και την Θεία ενέργεια, και την ανθρώπινη. Για αυτό και βλέπουμε ότι πεινούσε, διψούσε…ήταν άνθρωπος. Κουραζόταν, τα είχε όλα τα ανθρώπινα… Εκτός την αμαρτία.    

Λοιπόν, και είχαν βγεί κάποιοι αιρετικοί, και έλεγαν όχι, ο Χριστός μια θέληση έχει μόνο, μόνο Θεός. Ακύρωναν την ανθρώπινη φύση ουσιαστικά!  

Και ο Άγιος Μάξιμος απλός μοναχός, ούτε παπάς ούτε δεσπότης. 

Και έλεγε “όχι, έχετε λάθος!”

Μα λέει, τι, εσύ είσαι καλύτερος από τον δεσπότη; Είσαι καλύτερος από τον πατριάρχη; Με ποιά εκκλησία είσαι!

Και λέει, “εγώ είμαι με την εκκλησία! Εσείς δεν είστε με την εκκλησία!” 

”Εσείς έχετε βγεί απ’ έξω..!”                                                      

Έτσι λοιπόν κι εμείς θα λέμε σε όλους τους “ρινόκερους” ότι εγώ είμαι ο φυσιολογικός, και αυτό δεν είναι υπερηφάνεια! Προσέξτε! 

Αυτό είναι η αλήθεια! Όπως λες εγώ είμαι άντρας! Τι να πείς, ότι δεν είμαι, αφού είναι αλήθεια αυτό! Έτσι θα πείς! 

Ότι ο Χριστός λέει αυτά και αυτά! Και οφείλουμε να τα τηρήσουμε! Και δεν είναι γιατί νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι!

ΌΧΙ, είμαστε οι χειρότεροι απ’ όλους! 

Αλλά να προσπαθούμε να τηρήσουμε αυτά που λέει ο Χριστός. Και σε όποιον αρέσει…

”Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία…” 

Αρχ. Σάββας Αγιορείτης

 

''Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία...'' ~ Αρχ. Σάββας Αγιορείτης

Δημοφιλή Άρθρα

Τα αγαπημένα σας

ΜΚΟ

Τουρκικές ΜΚΟ διεκδικούν «επιστροφή» Κρήτης και 12 νησιών στην Τουρκία

0
Πες, πες, κάτι θα βγει απ' όλο αυτό για τους Τούρκους. Το πλέον ξεκάθαρο. Μετά το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που ανέπτυξε η Άγκυρα...