Ὁ ποιμὴν ὁ καλός…

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης 

Ὁ ποιμὴν ὁ καλός (Γ. Τζανάκης)

Εἶδα καὶ διάβασα (1) τὴν ἐπιστολή τοῦ Παϊσίου Ἀραβαντινοῦ, ἐπισκόπου Λέρου καὶ Καλύμνου, στὸν ἱερέα π. Μιχαὴλ Κουκουβᾶ, μὲ τὴν ὁποία τὸν μὲν ἱερέα θέτει σὲ δίμηνη  ἀργία τὸν δὲ ναὸ τὸν κλείνει ἐπ᾿ ἀόριστον.

Αὐτὰ βέβαια εἶναι τὰ ἀναμενόμενα ἐπακόλουθα τῆς πορείας τῶν ἀρχιερέων ποὺ ἐνεργοῦν ὡς μαριονέτες τῆς ἐξουσίας καὶ συνεργάτες τῶν ἀπεργαζομένων τὴν ἐξάλειψι κάθε ἐλευθερίας καὶ κάθε μορφῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὸν κόσμο.

Τὴν ἐπιστολή του ὁ σεβ. τὴν κοινοποιεῖ στοὺς ἱερεῖς τοῦ νησιοῦ «πρὸς γνώσιν καὶ συμμόρφωσιν» ὥστε νὰ μὴν «ἀνθίστανται στοὺς νόμους τῆς πολιτείας»  ἐνέργεια τὴν ὁποία καὶ ὁ ἴδιος καὶ ὁ ἵδιος «ταπεινὰ ὑποδεικνύει». Αὶσθάνεται δηλαδὴ ὡς ἕνα ταπεινὸ ἐνεργούμενο τῆς πολιτείας, ὅπως ὁμολογεῖ, δηλαδὴ μιὰ μαριονέττα. Αὐτὰ βεβαίως εἶναι τὰ ὀφθαλμοφανὴ, ἀλλὰ μιὰ ποὺ τὰ ἐκφράζουν καὶ οἱ ἵδιοι οἱ ἱεράρχες, καὶ δημοσίως τὰ ὁμολογοῦν καὶ μάλιστα γραπτῶς, ἄς μὴν παραπονιοῦνται ὁρισμένοι ὅταν τοὺς τὰ προσάπτουν ὅσοι τὰ βλέπουν.

Αὐτὸ ποὺ μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι εἶναι ὅτι τὴν ἐπιστολὴ τὴν κοινοποιεῖ στὸν κ.Ἔπαρχο Καλύμνου, στὸν κ. Δήμαρχο Καλύμνου, στὸν Διοικητὴ τοῦ Α.Τ. Καλύμνου, στὸν Λιμενάρχη Καλύμνου, στὸ γραφεῖο Πολιτικῆς Προστασίας Κῶ καὶ… στὰ ΜΜΕ. 

Καὶ ἡ «κοινοποίησις» ὑπάρχει ὡς ἀκροτελεύτιος παράγραφος τῆς ἐπιστολῆς!!! Κάτι ἐντελῶς παράδοξο καὶ ἀσύνηθες γιὰ ἐπιστολὴ πνευματικοῦ πατρὸς πρὸς πνευματικὸ τέκνο. Μεταξὺ ἐπισκόπου καὶ ἱερέως ἡ σχέσις (θὰ ἔπρεπε νὰ) εἶναι σχέσις πνευματικὴ, πατρὸς πρὸς τέκνο, ἄρα οἰκογενειακὴ. Καὶ μάλιστα σχέσις μελῶν τοῦ ἱδίου σώματος, τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀνθρωπίνως προβλήματα, τριβὲς καὶ διαμάχες ἀκόμη, ἀλλὰ δὲν παύουν νὰ εἶναι ἐνδοοικογενειακές. Τώρα πῶς μιὰ ἐνδοοικογενειακὴ «τριβὴ» κοινοποιεῖται σὲ ὅλους τοὺς φορεῖς ἐξουσίας καὶ ἀκόμη καὶ στὰ ΜΜΕ μοῦ ἔκαμε ἐντύπωσι. Τὸ «τὰ ἐν οἴκῳ μὴ ἐν δήμῳ» νομίζω ὅτι εἶναι τὸ στοιχειῶδες ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τηρῇ ἕνας πατέρας, πολὺ περισσότερο ἕνας πνευματικὸς πατέρας. Βέβαια ὁ ἐπίσκοπος δὲν βλέπω νὰ αἰσθάνεται πνευματικὸς πατέρας διότι ὁ ἵδιος αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «πνευματικὸς προϊστάμενος», γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ἔχει αἴσθησι πατρότητος, ἀλλὰ ἐξουσίας, ὁπότε δηλαδὴ ἀποδεικνύει ὅτι ἀπέχει μακρὰν ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λειτουργήματος – ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτό ποὺ ἐξετάζεται τώρα. 

Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζω τίποτα γιὰ τὰ παραπάνω πρόσωπα, -πλὴν τῶν ἐπισημάνσεων τοῦ σχολιαστοῦ στὸ ἱστολόγιο ὅπου εἶδα τὸ δημοσίευμα (1), ἀπὸ τὰ ὁποία συνάγεται ὅτι ὁ ἱερεῦς διώκεται διότι δὲν δέχεται νὰ κάνει τὸν κλόουν σὲ ἕνα τσίρκο ἐξαπατημένων, τρομοκρατημένων καὶ φιμωμένων «πιστῶν» ἐνώπιον τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων- ἀπόρησα γιὰ τὴν κίνησι αὐτὴ τοῦ δεσπότη, τὴν κοινοποίησι ἐννοῶ. Ἕψαξα στὸ διαδίκτυο καὶ συνάντησα τὰ ἐξῆς:

Ὁ ἱερεὺς εἶναι ἕνας πολύτεκνος οἰκογενειάρχης, πολυτάλαντος ἄνθρωπος (μουσικὸς, ἀθλητής) μὲ ἔντονη δράσι καὶ δημόσια παρουσία. Βέβαια πολλὰ ἀπὸ ὅσα εἶδα καὶ ἀφοροῦν τὴν κοινωνικὴ δράσι εὔκολα μπορεῖ νὰ ὑποδειχτοῦν ἀπὸ κάποιους «ἔξυπνους εὐσεβεῖς» ὡς μεμπτὰ ἤ καὶ ἀσύμβατα μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἱερέως, ἀλλὰ ἐδὼ ποὺ ἔχωμε καταντήσει, ὡς πρόσωπα καὶ ὡς πολῖτες, πρέπει νὰ ξαναθυμηθοῦμε καὶ πολὺ στὰ σοβαρά σκεφτοῦμε τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Παϊσίου: 

«Τὸ νὰ ἐνδιαφέρεται κανεὶς τώρα καὶ νὰ ἀνησυχῆ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ἔθνος μας εἶναι ὁμολογία, γιατὶ ἡ Πολιτεία τὰ βάζει μὲ τὸν θεῖο νόμο. Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ». Ἁγίου Παϊσίου. ΛΟΓΟΙ Β΄. Ἐκδ. Ἱερὸν ἡσυχ. Εὐαγγ. Ἱωανν. Θεολ. Σουρωτή Θες/κης. 1999. σελ22

 «Ὑπάρχει ἕνα πνεῦμα χλιαρό, καθόλου ἀνδρισμός. Χαλάσαμε τελείως! Πῶς μᾶς ἀνέχεται ὁ Θεός!» ὅ.π.29

«Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους. Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τόσα γιὰ  τὴν πατρίδα καὶ ἐμεῖς τί κάνουμε γι᾿ αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν παράδοσή της, τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωές της, νὰ πολεμῆται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ μιλᾶμε!» ὅ.π.36-37

 «Παλιά, ἂν ἕνας εὐλαβὴς ἀσχολεῖτο μὲ τὴν κατάσταση στὸν κόσμο, δὲν πρέπει νὰ ἦταν καλά· ἦταν γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο (Ψηλὸ ὀχυρωματικὸ οἰκοδόμημα τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ χρησίμευε γιὰ τὴν ἀπόκρουση τῶν πειρατῶν). Σήμερα ἀντίθετα, ἂν ἕνας εὐλαβὴς δὲν ἐνδιαφέρεται καὶ δὲν πονάη γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο, εἶναι γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο. Γιατὶ τότε αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦσαν εἶχαν Θεὸ μέσα τους, ἐνῶ σήμερα πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κυβερνοῦν δὲν πιστεύουν. Εἶναι πολλοὶ τώρα ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ τὰ διαλύσουν ὅλα, οἰκογένεια, νεολαία, Ἐκκλησία». ὅ.π. 22

Ὅποιος δεῖ τὶς πράξεις καὶ τὰ λόγια τοῦ ἱερέως θὰ διαπιστώσῃ ὅτι γίνονται μὲ πόνο, ἀπὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν κατάστασι τοῦ λαοῦ μας καὶ τὴς πίστεως μας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὶς ἐξελίξεις ποὺ ἔχουν δρομολογηθῇ μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊό, καὶ μὲ τὸν κίνδυνο τοῦ κόστους γιὰ τὸν ἵδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του. (Δὲν εἶναι «τζάμπα μάγκας» ποὺ λέει ὁ ἀργεῖος)

Μιλάει, γιὰ τὴν ἀκρίβεια φωνάζει· δὲν φοβᾶται· ἐλέγχει· ξεσηκώνει τὸν λαό. Μιλάει γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀπάτη, δὲν φοβᾶται τὶς ἀπειλές, ἐλέγχει τοὺς ἔχοντες ἐξουσία, ἀλλὰ ὑπακούοντες στὶς «ἐντολές», καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάνει δημοσίως. 

Μερικά δείγματα:

«Φαρισαίοι, Παραφρονες, Ορθολογιστες, διασπορεις της απιστίας, ψευτοδιανοουμενοι... μπαινοβγαινετε χρόνια στις εκκλησίες, για το θεαθήναι, πλαισιωνετε αναλογια, αυλοκολακες,…. για τα καλά και συμφέροντα σας…. Πως τολμάτε αφρονες να λέτε ότι στους Ναούς μας κινδυνεύουν οι πιστοί από ασθένειες;;; Τυφλοί... Η πολύ κοσμική μόρφωση, σας παραμόρφωσε πνευματικά και δε θέλετε να δείτε τα θαύματα του Παναγίου Πνεύματος στους Ναούς μας…. 2000 χρόνια εμπειρίας θαυμάτων, δεν σας έπεισε;;; Δεν σας πείθει ο Αγιασμός που μένει αναλλοίωτος αιώνες;;; Οι άγιες εικόνες που θαυματουργούν;;;; Τα Αγια Λείψανα που ευωδιάζουν και θεραπεύουν;;;; Τα μυστήρια που αγιαζουν τους Πιστούς;;;; Δεν σας πείθει το Μεγα Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, που είναι αληθώς Σώμα και Αίμα Χριστού και δίδεται εις τους Πιστούς εις αφεσιν αμαρτιών, εις ίαση ψυχών και σωμάτων και εις ζωήν αιώνιον ;;;; Είναι ποτέ δυνατόν στους Αγιασμενους Ναούς μας ο Χριστός να επιτρέψει να μολυνθουν οι Χριστιανοί από ασθένειες;;; Πολλά τα ψευδη σας, για ιερείς και Αρχιερείς που νοσησαν μέσα στους Ναούς… Εχετε καταντήσει παπαγαλάκια των Μέσων μαζικής εξαπάτησης !!!»  (Φέϊσμποῦκ) 27 Ἰανουρίου

«Σήμερα, ιδιώτης οδοντίατρος, ζήτησε από συμπολίτη μας βεβαίωση εμβολιασμού, για να κάνει εμφύτευση δοντιών. … Ιατρικές τακτικές, σαν και την προαναφερθεισα, παραπέμπουν σε ιατρική δικτατορία !!! Οι ενέργειες αυτές είναι απαράδεκτες, επικίνδυνες και ανεπίτρεπτες, αφού είναι αντίθετες με τον όρκο τους, με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας». 27 Ἰανουρίου

«Η χρήση μάσκας στους Ιερούς Ναούς, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος !!! Αδερφοί ιερείς, που βαδίζουμε ;;;; Γιατί οδηγούμε το λογικό ποίμνιο που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος, σε μονοπάτια επικίνδυνης Απιστίας ;;; Τι απολογία θα δώσουμε στο Δεσπότη Χριστό για τις ψυχές που μας εμπιστεύτηκε ;;;;  Έχουμε εμπειρία της Θείας Χάριτος !!! Γιατί αρνούμαστε να την Ομολογήσουμε μπροστά στους ανθρώπους ;;;; Γιατί τόση δειλία και φόβος ;;; Πως θα σταθούμε μετά να κηρυξουμε, όταν εμείς οι ποιμένες χάσαμε το Θεμέλιο του οικοδομηματος της Ορθοδοξίας, που είναι η Πίστη ;;;» 30 Ἰανουαρίου.

 

Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ἀμέσως ὅτι ὁ ἱερεῦς αὐτὸς δὲν εἶναι τὸ καλὸ καὶ ὑπάκουο παιδάκι, ἕνας κρίκος  στὴν μεγάλη ἀλυσίδα τῶν ὑπάκουων πολιτῶν, πιστῶν , ἱερέων, ἐπισκόπων, πατριαρχῶν, πολιτικῶν, κυβερνητῶν, πεφωτισμένων κοσμοδικτατόρων μὲ ἀρχηγό τὸν ἀρχέκακο. Δὲν κάθεται σιωπηλὸς νὰ «ἀσχοληθῇ μὲ τὴν προσευχή», λέγοντας «ποιος εἶμαι ἐγώ;». Δὲν ὑπάκουσε στὶς προτροπὲς τοῦ Συνεδρίου:  μὴν σκέφτεστε, μὴν μιλᾶτε, βάλτε φίμωτρα, γίνετε κλόουν, κλεῖστε τοὺς ναούς, προσκυνῆστε τὸν σύγχρονο Βάαλ. Δὲν φοβήθηκε τὴν Σπείρα οὔτε ὅταν περικύκλωναν τὸν ναό του τὰ περιπολικά, οὔτε ὅταν ἔσερναν ἀθώους στὰ κρατητήρια. Καὶ φώναξε καὶ διαμαρτυρήθηκε: 

«ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΈΠΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΣΑΣ.. ΖΟΥΜΕ .. ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ ! 3 Αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι μας, σταμάτησαν νεαρό ηλικίας 19 ετών και του ζήτησαν το δίπλωμα, το οποίο δεν είχε….. Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα ο νέος όπου και του ζητήθηκε μπροστά στους 3 αστυνομικούς, με την συγκατάθεση του Διοικητή ή του υποδιοικητη, να βγάλει τα ρούχα του και να μείνει τελείως γυμνός !!!  Ο νεαρός αρνήθηκε…. Ασκήθηκε έντονη πίεση και απειλές και το παιδί ντροπιασμενος και με δάκρυα στα μάτια….εβγαλε τα ρούχα του…. Αφού λοιπόν τα όργανα της ανομίας, έθιξαν βαυνασα την αξιοπρέπεια του αδερφού μας, του είπαν “Σκύψε και βήξε….”. Ακατανόητο γεγονός, βάρβαρη συμπεριφορά, εγκληματική πράξη, που προσβάλλει βαυνασα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη….» 2 Φεβρουαρίου

 

Ὅπως καταλαβαίνεται τέτοιες ἀντιδράσεις, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἱερέα, δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἀνεκτές ἀπὸ τὸ σύστημα ἐπιβολῆς. Ἐνῷ προσπαθοῦν νὰ ἐξαπατήσουν τὸν λαὸ μὲ τὰ ἐξωνημένα ἐνεργούμενά τους (γιατροὺς- εἰδικοὺς- μέσα ἐνημερώσεως)· καὶ ὅσους ἀγαποῦν τὴν πατρίδα καὶ τὴν πίστι με τοὺς προσκυνήσαντες τὸν τύραννο κληρικοὺς, κάτι τέτοιοι τοὺς χαλάνε τὴν ψεύτικη εἰκόνα ποὺ προβάλλουν. 

Καὶ δὲν ἐμφανίζονται οἱ ἵδιοι, ὅτι διώκουν τὴν πίστι τὴν ὀρθόδοξη, γιατὶ θέλουν νὰ φαίνονται δημοκράτες,  ἀλλὰ βάζουν τοὺς ρασοφοροῦντες ἀχυρανθώπους τους νὰ ἐκτελέσουν τὶς ἐντολὲς. Ὅ,τι δηλαδὴ κάνει ὁ σατανᾶς μὲ τοὺς πολιτικοὺς, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος ὅ,τι «δημάρχους ἱστᾶ ἐπιτελεῖν τὸ πρόσταγμα» δηλ. τοποθετεῖ ἄρχοντες νὰ ἐκτελέσουν τὰ προστάγματά του –αὐτοὺς ποὺ ἔχωμε γύρω μας καὶ μεῖς καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη- τὸ ἴδιο κάνει καὶ μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς. Τοποθετεῖ ἀρχιερεῖς γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν τὰ προστάγματά του. Αὐτοὶ εἶναι οἱ οἰκουμενιστὲς ἀρχιερεῖς, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ σεβασμιώτατος Λέρου καὶ Καλύμνου, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὶς δραστηριότητες του μὲ τοὺς αἱρετικοὺς.(2) 

Αὐτὴ εἶναι ἀνέκαθεν ἡ τεχνικἠ τοῦ διαβόλου. Δὲν μποροῦσαν νὰ πιάσουν τὸν Χριστὸ οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν Ἐβραίων ὅποτε ἤθελαν; Δὲν τὸν γνώριζαν; Ὅμως ἤθελαν ἀπὸ μέσα προδότη. Καὶ βρῆκαν τὸν Ἰούδα. 

Δὲν μποροῦσε ἡ πολιτεία νὰ κυνηγήσει τὸν ἱερέα; Τοὺς λέει εὐθέως δικτατορες. Τί περισσότερο νὰ πῇ κανείς; Δὲν ὑπάρχει κάτι περισσότερο. Καὶ απευθύνεται προσωπικὰ σὲ ὅλα τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τοῦ μηχανισμοῦ ἐπιβολῆς:

«Αστυνομε μιλήσαμε κατ’ ιδίαν…. άλλα μου έλεγες…. άλλα βλέπω…. με λύπη μου διαπιστώνω ότι το εθνόσημο σου δε το τιμάς ούτε εσύ, ούτε τα παιδάκια που μου έστειλες… 3 ώρες έξω από την Εκκλησία !!! … Δήμαρχε, με απογοήτευσες…;; Σε ποια σκοτεινά κέντρα εξουσίας υπακους;;; Τι ψυχή θα παραδώσεις;;; Δε τα βαλες με μένα, με το Χριστό τα ‘βαλες!!! Επαρχε… ,πήρες για πρώτη φορά καρέκλα εξουσίας… και συμπεριφερεσαι, λες και θα τη χάσεις αύριο…. Μεγάλωσες ή δε μεγάλωσες σε χριστιανική οικογένειά;;;; Έστειλες την Αστυνομία στο ξάδερφο σου….. Και τώρα αισθάνεσαι ήρωας της Καλύμνου;;; Δέσποτα, που είσαι;;; Έχεις σκανδαλήσει το λογικό ποίμνιο του Χριστού μας, με την απιστία που δείχνει η συμπεριφορά σου !!! Πότε θα πάρεις θέση υπέρ του λαού σου;;;  Ιερείς, αδέρφια μου τι πάθαμε ;;; Υπακοή τελικά που κάνουμε;;; Στο Θεό ή στις εξουσίες τού κόσμου;;; Απογοητευσαμε το πιστό λαό… Η σιωπή μας αποτελεί συναινεση στη ψυχοσωματικη γενοκτονία των αδερφών μας!!!» 1 Ἰανουαρίου.

Προσωπικὰ καὶ ἐνώπιον τοῦ λαοῦ, ἀπευθύνεται στὸν Ἀστυνόμο, στὸν Ἐπαρχο, στὸν Δεσπότη. Καὶ δὲν μιλάει τὴν διάλεκτο τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» δηλ. τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ὑποταγῆς, τοῦ κάθε Τσιόδρα ἤ Μεσογαίας, ἤ τῶν «συνετῶν» κληρικῶν κάθε βαθμῖδος, ἀλλὰ τὴν διάλεκτο αὐτῶν ποὺ κράτησαν καὶ ὁμολόγησαν τὴν πίστι καὶ πάλαιψαν γιὰ τὴν λευτεριὰ τῆς πατρίδας. Καὶ αὐτὲς οἱ φωνὲς πρέπει νὰ σταματήσουν γιατὶ κάποιες εὐαίσθητες χορδὲς ἀγγίζουν τῶν ναρκωμένων συνανθρώπων μας. Καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ξυπνήσουν καὶ τότε θὰ διαλυθῇ τὸ σκηνικὸ τοῦ ψεύδους καὶ τοῦ φόβου ποὺ προσπαθοῦν νὰ στήσουν. Δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν συλλάβουν, νὰ τοῦ βάλλουν πρόστιμο, νὰ τὸν μηνύσουν; Μποροῦσαν. Ὅμως δὲν θέλουν ἀκόμη νὰ βγάλουν τὸ προσωπεῖο τοῦ δημοκράτη καὶ νὰ δείξουν τὸ πρόσωπο τοῦ τυράννου. Δὲν ἦρθε ἡ ὥρα. Καὶ ἐπιστρατεύουν τὰ ὄργανα τους. Καὶ βάζουν τὸν πατέρα νὰ σκοτώσῃ τὸ παιδί (ἀσχέτως ἄν ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πραγματικὸς πατέρας ὁ μισθωτός, ὅπως λέγει ὁ Κύριος). Ἔτσι θὰ φαίνεται ὅτι εἶναι ἕνα ἐνδοεκκλησιαστικὸ γεγονός. «Ἐμεῖς τί δουλειά ἔχουμε;» θὰ ἔλεγαν οἱ πολιτικοί. Ἐκκλησιαστικὸ θέμα. Ὅπως ἔλεγαν ὅτι «δὲν εἴπαμε ἐμεῖς νὰ μὴν χτυπᾶτε τὶς καμπάνες καὶ νὰ κλείσετε τὰ μεγάφωνα, οἱ ἐπίσκοποι μόνοι τους τὸ ἀποφάσισαν». (Θυμᾶστε; … ὑποθέτω.) Καὶ ἔτσι θὰ παρουσιαζόταν ἄν, ὅπως πάντα συμβαίνει, ὁ Κύριος δὲν ἐμώραινε τὸν ἀπωλεσθέντα ὑποτιθέμενο λειτουργό του, ἀλλὰ ἐν τοῖς πράγμασι ὄργανο τοῦ ἀλλοτρίου, ὅπως καὶ ὁ Ἰούδας.

Καὶ ἔτσι ἔβαλε μέσα στὴν ἐπιστολή του,  ἐπιστολὴ ἀπευθυνομένη προσωπικὰ πρὸς τὸν ἱερέα, τὴν ἐνημέρωση τοῦ .. Ἀστυνόμου, τοῦ Ἐπάρχου καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχῶν μέχρι καὶ … τῶν ΜΜΕ!!! 

Σὰν νὰ τοῦ λέει καὶ ἐγγράφως: «κοίταξε, σὲ παραδίδω σ᾿ αὐτοὺς, μὲ …  λύπη καὶ πόνο ψυχῆς» ἀντί φιλήματος· καὶ ταυτόχρονα στοὺς διῶκτες: «νά! ἐξετέλεσα τὴν ὑπηρεσία μου», ὁπότε ἀναμένονται τὰ ὅποια ἀργύρια…

Τουλάχιστον ὁ Ἰούδας πῆγε αὐτοπροσώπως καὶ παρέδωσε τὸν Κύριο, ἐδὼ ὁ «πνευματικὸς προϊστάμενος» ἔστειλε τὴν ἐπιστολὴ του στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα μὲ τὴν ἐξῆς σημείωσι ἐπὶ τῆς ἐπιστολῆς:

«Παρακαλεῖται τὸ Ἀστυνομικὸ Τμήμα Καλύμνου, ὅπως ἐπιδώσει τὴν ἐπιστολὴ στὸν ἀνωτέρῳ κληρικό π. Μιχαἠλ Κουκουβᾶ». 

Ὁ ποιμὴν ὁ καλός (Γ. Τζανάκης)

Οὔτε αὐτὰ τὰ γεγονότα ὑποψιάζουν τοὺς μακαρίους ἀδελφούς μας ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ πιστοὶ διώκονται;

Καληνύχτα, καὶ μὴν ξεχάσετε στὰ παραδείσια ὄνειρά σας, τὸν κακὸ ἱερέα καὶ τοὺς «ψεκασμένους» ἀδελφούς σας.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 8/2/2021

 

 Υ.Γ.Θὰ φτιάξει εἰδικὸ ἐμβόλιο ὁ Βασιλάκης ὁ Γκαίητζ, ὅπου ὅποιος τὸ κάνει θὰ βλέπει παντοῦ ἀγγέλους, ὅλους –τοὺς πάντες- ἀδελφούς· καὶ θὰ προσεύχεται ἀδιαλείπτως μὲ τὴν προσευχή τοῦ Σωτηρίου Καναδά. Θὰ δίδεται δωρεὰν σὲ ὅσους φοροῦν νυχθημερὸν δύο μάσκες καὶ δὲν κοινωνοῦν μὲ τὴν λαβίδα, ἀλλὰ μέσῳ κούριερ ἤ -μετὰ τὴν καλὴ συνεργασία ἀστυνομίας καὶ ἐπισκόπων, ποὺ εἴδαμε παραπάνω- ἐξετάζεται τὸ ἐνδεχόμενο ἡ Κοινωνία νὰ μεταφέρεται καὶ παραδίδεται  ἀπὸ ἀστυνομικὰ ὄργανα. Τὸ ἐμβόλιο θὰ μοιράζεται ἀπὸ τὶς μητροπόλεις καὶ τοὺς πνευματικοὺς στοὺς ὄντως ὑπάκουους πιστούς.  Δὲν τὸ λένε γιὰ νὰ μὴν δημιουργηθῇ συνωστισμὸς στὰ ἐξομολογητήρια. Καθῆστε ἥσυχοι καὶ …περιμένετε. Μὴν ἀκοῦτε ἀνεύθυνα πρόσωπα.

 

(1) http://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html

(2) https://www.youtube.com/watch?v=cPWp7Tk-9G0&feature=emb_logo&ab_channel=%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5

Ὁ ποιμὴν ὁ καλός (Γ. Τζανάκης)
Προηγούμενο άρθροΘα πάρει σκούπα ο Θεός ~ Άγιος Παΐσιος
Επόμενο άρθροΠροώθηση του Μικροτσίπ σε παιδιά, μέσω ελληνικής τηλεοπτικής σειράς!

Αφήστε μια απάντηση