Ἰούδας καὶ Ἰοῦδες

Γεώργιος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων.   Οἱ κυβερνῶντες τὴν χώρα ἐτούτη, ἀπὸ τὴν πολλὴ ἔγνοια ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὸν τόπο, ἐξέδωσαν ΚΥΑ γιὰ τὸ φετινὸ Πάσχα, ὅπου μεριμνοῦν μέχρι καὶ … γιὰ τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα.

   Ὁ στόχος τους … νὰ μὴν προκληθῇ πυρκαϊά ἀπὸ τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα. Καὶ τί κάνουν; Ἐνημερώνουν καὶ ἐφιστοῦν τὴν προσοχὴ ἐξηγῶντας τὶς (καιρικὲς) συνθῆκες καὶ παρακαλῶντας γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη μέριμνα; Ὄχι, βέβαια. Ὅπως πάντα, ἀπειλοῦν. Ἀπειλοῦν μὲ πρόστιμα τὶς … ἐνορίες.

   Στὴν ΚΥΑ (δὲν τὴν βρῆκα, γνωρίζω μόνο τὸ μήνυμα ἑνὸς δεσπότη ποὺ λεει γι’ αὐτὴν- ἐλπίζω νὰ μὴν εἶναι ἀνέκδοτο καὶ ἄδικα ὀργίστικα) ὁρίζεται  «πως για το άναμμα φωτιάς, σε ό,τι αφορά το κάψιμο του Ιούδα, ορίζονται ως προϋποθέσεις. 1. Γραπτή ενημέρωση της Πυροσβεστικής από το ΝΠΔΔ, δηλ. Ενορία, όπου θα ζητείται άδεια. 2. Απόσταση πάνω των 10 μέτρων από τον χώρο τέλεσις της τελετής Ανάστασις, 3. Παρουσία οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας»

Φαίνονται λογικὰ  ὅλα αὐτά;

   Ἡ ἐνορία –παρουσιάζεται ἐδῶ ἡ νομικὴ μορφή της, ΝΠΔΔ, καὶ ὄχι τὸ σύνολο τοῦ λαοῦ, γιὰ εὐνοήτους λόγους- πρέπει νὰ ἐνημερώσῃ τὴν Πυροσβεστικὴ καὶ νὰ … ζητήσῃ ἄδεια, γιὰ … τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα!!!

    Λὲς καὶ τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα εἶναι μέρος  τοῦ τυπικοῦ καὶ τῆς τελετουργίας ποὺ ἀκολουθεῖται κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Λὲς καὶ τὸ διοργανώνουν καὶ τὸ ἐκτελοῦν ὁ ἱερεῦς καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τοῦ ναοῦ. Ἤ δὲν ἔχουν βρεθεῖ ποτὲ σὲ κάψιμο Ἰούδα αὐτοὶ ποὺ γράφουν τέτοιες σοφίες ἤ κάτι ἄλλο ἔχουν στὸ μυαλό τους. Δὲν γνωρίζω περίπτωσι ἐνοριακοῦ συμβουλίου ἤ ἱερέα ποὺ νὰ ἐποπτεύῃ καὶ νὰ διοργανώνῃ τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα. Αὐτὸ εἶναι ἕνα λαϊκὸ ἔθιμο, πολὺ ἀγαπητὸ στοὺς νέους, ποὺ τὸ τηροῦν ὄχι ἀπλῶς ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς προτροπὲς ἤ τὶς παρακλήσεις ἱερέων καὶ ἐπιτρόπων, ὥστε νὰ μὴν δημιουργηθοῦν προβλήματα ἀπὸ τὴν φωτιὰ πέριξ τοῦ ναοῦ· ἀλλὰ προκλητικὰ καὶ διεκδικητικὰ προχωροῦν στὴν ἐκτέλεσι ὅλης τῆς διαδικασίας.  Καὶ ἔρχεται τώρα ἡ Πολιτεία νὰ ἐπιβάλῃ στὸν ἱερέα νὰ ζητήσῃ … ἄδεια αὐτὸς γιὰ κάτι ποὺ ὁ ἴδιος δὲν ἔχει σχέσι καὶ ποὺ κάνουν ἄλλοι. Τόση σοβαρότης απὸ τὴν πλευρὰ τῶν νομοθετούντων. Εἶναι, ὅμως, ἀποτελεσματικὸ τέχνασμα μεταθέσεως εὐθυνῶν καὶ δημιουργίας ὑπευθύνων καὶ ὑπολόγων ἀκόμη καὶ σὲ πρόστιμα. Εἶναι μέθοδος σκανδαλισμοῦ καὶ  καλλιέργειας φόβου ἐν ὄψει Ἀναστάσεως.

Ἡ ἄλλη προϋπόθεσις εἶναι νὰ ὑπάρχῃ ἀπόστασις πάνω τῶν 10 μέτρων ἀπὸ τὸν χῶρο τελέσεως τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας!!! Ἄλλο τοῦβλο πάλι αὐτό. Δὲν γνωρίζω ποιὰ πραγματικὰ δεδομένα ἔχουν ὑπ᾿ὄψιν τους οἱ συντάξαντες τὴν ΚΥΑ. Αὐτὰ ποὺ ἐγὼ γνωρίζω, ἀρκετὲς δεκαετίες τώρα, μιὰ ποὺ εἶμαι ἀπὸ χωριό, εἶναι ὅτι τὰ 10 μέτρα πολλάκις δὲν ἐπαρκοῦν, δεδομένου τοῦ τεραστίου ὄγκου ἀπὸ κλαδιά, ποὺ σὲ κάποιες περιπτώσεις τὸ ὕψος του μπορεῖ νὰ ὑπερβαίνει τὰ 5 μέτρα μὲ διάμετρο 10 μέτρα. Προφανῶς δὲν ἔχουν βρεθῇ σὲ τέτοιες καταστάσεις. Ἐκεῖ οὔτε σὲ 20 μέτρα δὲν μπορεῖς νὰ σταματήσῃς. Νομίζουν ὅτι ἀνάβει καμμιὰ φωτίτσα ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀνάβουν γιὰ τὸ κοκορέτσι ἤ τὸ ψητό ἀρνί. Ὅμως ποτὲ δὲν ἔχει προκληθῇ πυρκαϊά. Κανένα δεντράκι ἤ τίποτα λάστιχα τὴν πληρώνουν. Ὅμως αὐτοὶ ποὺ βάζουν τέτοιες φωτιὲς εἶναι ἄνθρωποι τοῦ τόπου καὶ δὲν πᾶνε νὰ πυρπολήσουν τὰ χωριὰ καὶ τὶς ἐκκλησιές τους.  Ἄλλοι τὰ κάνουν αὐτὰ, ἀλλὰ δὲν βλέπω νὰ συλλαμβάνονται  καὶ νὰ τιμωροῦνται. Σὲ πολλλὲς περιπτώσεις, ὅταν ἡ χωροταξία δὲν προσφέρει δυνατότητες,  τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα γίνεται σὲ χῶρο ἐντελῶς διάφορο τοῦ ναοῦ καὶ ἀπομεμακρυσμένο. Φανταστεῖται ὅτι ὁ ἱερεῦς καθίσταται ὑπεύθυνος ἀκόμη καὶ γι᾿ αὐτό!!!

Ἡ τρίτη προϋπόθεσις ξεπερνᾶ κάθε ὅρια ἠλιθιότητος ἤ κουτοπονηρίας. Ἀπαιτεῖται ἡ παρουσία … ὀχήματος τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας!!! Δηλαδὴ ἐδῶ στὰ Χανιὰ, ποὺ μένω ἐγὼ, ὑπάρχουν 110 ἐνορίες, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεία τῆς Μητροπόλεως. Καὶ σὲ πόσες περιπτώσεις χωριῶν καὶ οἰκισμῶν, ποὺ δὲν εἶναι ἐνορίες, θὰ γίνῃ ἀνάστασις!!! Ἔχει τόσα ὀχήματα ἡ Πυροσβεστική;

Ἀκόμα καὶ ἕνας δεσπότης ποὺ ἐνημέρωσε γραπτῶς τοὺς ἱερεῖς του γιὰ τὰ παραπάνω θεωρεῖ ἀνέφικτο τὸ νὰ ὑπάρχει ὄχημα τῆς Πυροσβεστικῆς σὲ κάθε σημεῖο ποὺ θὰ καίγεται ὁ Ἰούδας, ὁπότε συμπεραίνει ὅτι εἶναι ἀπαγορευτικὸ τὸ ἄναμμα τῆς φωτιᾶς γιὰ τὸ κάψιμο τοῦ Ἰούδα. Σπίρτο ὁ σεβασμιώτατος, ἀλλὰ ἀπορῶ πῶς δέχτηκε τέτοιες ἐντολὲς καὶ τὶς μεταφέρει στοὺς ἱερεῖς του.

Ἡ πρώτη ἐντύπωσις εἶναι ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ καὶ ἡ ΚΥΑ ἔχει στηθῃ γιὰ νὰ ἀπαγορευτῇ τὸ ἔθιμο τοῦ καψίματος τοῦ ἱούδα. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀκόμη καὶ τὸ Ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, τὸ τόσο εὐαίσθητο γιὰ τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἔχει καταγγείλει στὸ παρελθὀν  τὴν χώρα μας ὅτι προσβάλει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν ἐβραίων Ἐλλήνων καὶ ὅτι τὸ ἔθιμο αὐτὸ στρέφεται κατὰ τοῦ Ἐβραϊκοῦ λαοῦ καὶ προκαλεῖ κλίμα ἀντισημιτισμοῦ!!! [https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/press/epifanios/epifanios_text11.htm] Τὸ πόση σχέσι ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν πραγματικότητα μπορεῖ νὰ τὸ δῃ κανεὶς στὸ κείμενο ποὺ  παραπέμπω.

Καὶ ἐνῷ ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι τὸ πασπαρτοῦ χρώμα γιὰ νὰ χρωματιστῇ ὅτιδήποτε ἐνοχλητικὸ, ἐδῶ τὸ πράγμα ἔχει σοβαρότερες διαστάσεις. Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρῳ καταλήγουμε στὸ ὅτι : «Η μη τήρηση της Υπουργικής αυτής απόφασης επιφέρει καταλογισμό υψηλών Διοικητικών προστίμων στον ΝΠΔΔ, δηλ. στην Ενορία».

Δηλαδὴ ἡ πολιτεία τῶν σοδομιστῶν, ἡ πολιτεία τῶν ἐμβολιαστῶν, ἡ πολιτεία-πλασιὲ τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιρειῶν, ἡ πολιτεία τῆς ἐπιβολῆς, τῆς ἀνελευθερίας, ἡ πολιτεία ποὺ ἔβαζε πρόστιμο στοὺς ἱερεῖς γιατὶ λειτουργοῦσαν, γιατὶ κοινωνοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους, ἔρχεται τώρα πάλι λίγο πρὶν τὸ Πάσχα, ἀφοῦ ψήφισε τοὺς νόμους τοῦ αἴσχους καὶ ἀπειλεῖ τοὺς ἱερεῖς , τὶς ἐνορίες, μὲ πρόστιμα· γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς. Θέλει νὰ δείξῃ ὅτι εἶναι παροῦσα καὶ ὅτι αὐτὴ κάνει κουμάντο. Καὶ ἔχει συνεργοὺς τοὺς Ἰοῦδες τῆς Ἱεραρχίας, τοὺς δολίους καὶ δούλους τῆς ἐξουσίας. Αὐτοὶ ποὺ ἀνακοίνωναν κάθε ΚΥΑ τὴν περίοδο τῆς ὑγειονομικῆς ἀπάτης καὶ ἐπέβαλαν στοὺς ἱερεῖς πλήρη συμμόρφωσι μὲ τὰ παράλογα ἀντιεπιστημονικὰ καὶ ἀπάνθρωπα μέτρα, συνεχίζουν σήμερα τὸ ἔργο τους. Ἀντὶ νὰ διαμαρτηρηθοῦν γιὰ τὸ παράλογο αὐτὸ μέτρο καὶ νὰ ἀρνηθοῦν κάθε ἐμπλοκὴ, ὑπερθεματίζουν καὶ ἐκβιάζουν τοὺς ἱερεῖς. Τί σχέσι ἔχουν οἱ παπάδες μὲ τὰ μέτρα πυροπροστασίας; Ἄς φροντίσει ἡ ἀστυνομία καὶ ἡ πυροσβεστικὴ γιὰ ὅσα θεωρεῖ σωστά καὶ ἄς ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τους ἀπέναντι στὸν λαὸ καὶ τὰ καλά ἤ κακά, ἔθιμά του. Βλέπουμε τὴν ἔγνοια τους καὶ τὰ ἀποτελέσματά της. Γιὰ  νὰ εἴμαστε δίκαιοι τὴν ἔγνοια καὶ τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ποὺ χειραγωγεῖ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίας. Κάμανε τοὺς παπάδες ψευδογιατροὺς νὰ προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιάζονται καὶ τὶς ἐκκλησίες κέντρα ἐμβολιασμοῦ. Τώρα ποὺ ὁ κόσμος πέφτει κάτω καθημερινὰ κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν. Τώρα θέλουν νὰ τοὺς κάμουν ἀστυνόμους καὶ  πυροσβέστες καὶ νὰ πληρώνουν πρόστιμα γιὰ ἐνέργειες ἄλλων. Ἀπορῶ ποιὸ δικαστήριο θὰ δικάσει κάποιον  παπά καὶ θὰ τοῦ ἐπιβάλλει πρόστιμο, ἐπειδὴ ἄλλοι κάψαν τὸν Ἰούδα. Ἴσως κάποιο σὰν αὐτὸ ποὺ ἀθώωσε αὐτοὺς ποὺ κάψαν τὸ Μάτι ἤ αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ δῇ τοὺς ὑπευθύνους ποὺ δολοφόνησαν τὸν κόσμο στὰ Τέμπη.

Μιὰ ποὺ συνέχεια λένε γιὰ χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ κράτους γιατὶ θέλουν ἀρμοδιότητες τοῦ κράτους νὰ τὶς φορτώσουν στὴν Ἐκκλησία; Δὲν βλέπουν τὸ παράλογο; Ποιοί, ὄμως; Αὐτοὶ ποὺ δὲν βλέπουν τὸν παραλογισμὸ νὰ παντρεύονται ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοὺς καὶ νὰ παίρνουν καὶ ἐπίδομα μητρότητος, θὰ δοῦν κάτι ἄλλο παράλογο; Καὶ ὅμως αὐτοὶ παρουσιάζονται ὡς σοβαροὶ ἄνθρωποι καὶ κυβερνοῦν ὁλόκληρη χώρα, καὶ τὸ ἐκπληκτικὸ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ τοὺς ψηφίζουν καὶ θεωροῦν ὅτι εἶναι καὶ χριστιανοὶ (καὶ οἱ ψηφιζόμενοι καὶ οἱ ψηφίζοντες). Καὶ ἄνοιξε καὶ κουβέντα μὲ ποιὸ δικαίωμα καὶ ποιός μπορεῖ νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ νὰ μπαινοβγαίνουν στὶς ἐκκλησίες, παριστάνοντας προεκλογικῶς τοὺς ψευδοευσεβεῖς μετὰ ποὺ ψήφισαν τοὺς σοδομονόμους. Καὶ ἔχουν δίκηο. Αὐτοὶ θεωροῦν ὅτι κάνουν ὅ,τι θέλουν μέσα στοὺς ναοὺς. Ποιὸς μπαίνει, ποιὸς βγαίνει, ποὺ θὰ κάτσῃ καὶ ἄν θὰ φορῇ μουρόπανο, ἄν ἐπιτρέπεται νὰ μεταλάβῃ, τί ὥρα θὰ γίνῃ ἡ Ἀνάστασι καὶ τόσα ἄλλα. Θεωροῦν ὅτι μποροῦν νὰ ψηφίζουν καὶ ὅτι νόμους θέλουν καὶ ὄχι μόνο πρέπει νὰ τοὺς τηροῦν ὅλοι, ἀλλὰ καὶ καὶ νὰ τοὺς προπαγανδίζουν καὶ νὰ τοὺς προωθοῦν οἱ ἴδιοι οἱ ἱεράρχες καὶ οἱ κληρικοί ἀκόμη καὶ ἄν εἶναι προφανῶς ἀντίθετοι μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ..

Τί νὰ περιμένεις ὅμως ἀπὸ ἱεράρχες ποὺ τοὺς ὑβριστὲς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος τοὺς ἀποκαλοῦν ἐξοχωτάτους καὶ τοὺς βάζουν νὰ λένε καὶ τὸ Πιστεύω ἐντὸς τοῦ ναοῦ, σὰν τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν Ἐλπιδοφόρο; Ὅταν στὸν ναὸ ποὺ «ἱερουργοῦν», τέτοιες μέρες, ἀκούγονται τὰ προφητικὰ λόγια -λόγια τοῦ ἁγίου Πνεύματος- αὐτοὶ δὲν νοιώθουν τίποτα;

«Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου, ἔδωκαν τὴν μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄβατον, ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας»(πρ. Ἰερεμίας)

Δὲν νοιώθουν νὰ τοὺς άφοροῦν αὐτὰ τὰ λόγια; Ποιούς ἀφοροῦν; Τόσο πολὺ τυφλώθηκαν καὶ πωρώθηκαν καὶ δὲν μποροῦν νὰ γυρίσουν πίσω στὸ Θεὸ ποὺ ἄφησαν καὶ νὰ γιατρευτοῦν ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τους;

«Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν͵ ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ, καὶ ἐπιστραφῶσι͵ καὶ ἰάσομαι αὐτούς». (πρ. Ἠσαΐας)

Ὁ Ἰούδας  πρόδωσε γιὰ τριάκοντα ἀργύρια. Ἄπαξ. Μετεμελήθη καὶ ἀπελθῶν ἀπήγξατο. Κρεμάστηκε. Οἱ σύγχρονοι ἐκλησιαστικοὶ Ἰοῦδες, ὅπως βλέπουμε, δὲν ἐπρόδωσαν ἄπαξ. Προδίδουν συνεχῶς ἀλλὰ πληρώνονται καὶ συνεχῶς. Ἔχουν μηνιάτικο προδοσίας. Νεκροὶ, ποὺ «στὸ μισθολόγιο ὑπάρχει τ᾿ ὄνομά τους». Ὄχι μόνο δὲν μεταμελοῦνται, ἀλλὰ κάνουν ὅτι μποροῦν γιὰ νὰ εἶναι χρήσιμοι στοὺς μισθωτές τους. Ὁ σκοτασμὸς τῆς φιλαργυρίας.

Τώρα ποὺ ἀγανακτισμένος γράφω αὐτὰ, ὁ Χριστὸς εἶναι στὸν τάφο, ἀλλὰ τὸ Συνέδριο τῆς ἀνομίας δὲν ἡσυχάζει καὶ μελετᾶ καὶ σχεδιάζει καὶ προβλέπει κάθε μελλοντικὴ κίνησι του. Τὰ ἴδια γίνονται καὶ σήμερα. Τὰ ὄργανα τοῦ σκότους εἶναι πολὺ μπροστά στὸν σχεδιασμό τους. Καὶ οἱ σύγχρονοι προδότες σχεδὸν τζάμπα πουλοῦν τὰ τίμια. Μὲ τὰ ψίχουλα τῆς ψευδοεξουσίας, τῆς ψευδοδημοσιότητος, τὴν κολακεία καὶ τὴν προβολὴ , δηλαδὴ τὴν σύγχρονη φιλαργυρία, ἀνταλλάσουν ὅσο- ὅσο τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μὲ τὴν δουλεία τους στὰ ἐνεργούμενα τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἀλλὰ στὸ τέλος ὁ Χριστὸς ἀναστήνεται. Εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἔχει πραγματικὴ ἐξουσία καὶ δύναμι καὶ δόξα. Καὶ ὁ μόνος δρόμος γιὰ ἐκεῖ εἶναι ὁ θάνατος. Δειλοὶ καὶ γλύφτες καὶ πονηρούληδες δὲν βαδίζουν τέτοιους δρόμους. Οὔτε βέβαια καὶ ἐγωϊστὲς καὶ παληκαράδες καὶ ὑπερόπτες. Ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ νὰ ἐνισχύσῃ ὥστε νὰ κρατήσουμε τὴν πίστι τῶν ἀγίων, ἤ , τέλος πάντων νὰ θέλουμε νὰ τὴν κρατήσουμε. Θἄρθη ἡ ὥρα ποὺ θὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸν Κριτή. Τοὺς ὄρους τοὺς ξέρουμε. Μᾶς τὰ ἔχει πεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἡ εὐθύνη εἶναι ὅλη δική μας. Οἱ σύγχρονοι Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἡ σπείρα, ὁ φανατισμένος λαὸς, ὁ Πιλάτος, ὅλοι, ἐτοιμάζουν τὴν μεγάλη ἐπίθεσι.  Ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅ,τι «οἱ πιὸ ἐπικίνδυνες ἀποκαλυπτικὲς δυνάμεις βρίσκονται μέσα στοὺς κόλπους τῆς χριστιανοσύνης» (Ἰωάννου Ἰανολίνδε: Ὁ φυλακισμένος προφήτης)

Καλή Ἀνάστασι.

Προηγούμενο άρθροΣόδομα, Γόμμορα, Νινευή και η Ελλάδα του 2024, μέσα από το προφητικό μάτι του π. Αθανασίου Μυτιληναίου.
Επόμενο άρθροΠοιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου… (Ν. Δαπέργολα)

Αφήστε μια απάντηση