Αρχική Ορθοδοξία Ἡ καραντίνα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. (Γ. Τζανάκης)

Ἡ καραντίνα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. (Γ. Τζανάκης)

1
Ἡ καραντίνα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. (Γ. Τζανάκης)

Ἡ καραντίνα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς.
Γράφει ο Γ. Τζανάκης

Βαρθολομαίος και πάπας Φραγκίσκος με μάσκα δημοσίως σε προσευχή στη Ρώμη -  fonien.gr

Ὁ Πατριάρχης στὸν κατηχητήριον Λόγον του ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (1) ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο ὑποθέτει ὅτι ἔχουν τινὲς ἐξ ἡμῶν, γιατὶ ἡ ἐκκλησία στοὺς ὑπάρχοντες ὑγειονομικοὺς περιορισμοὺς προσθέτει τὴν «καραντίναν» τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς;(!!!)

«Ἵσως τινές ἐξ ὑμῶν διερωτῶνται, διατί ἡ Ἐκκλησία, σοβούσης τῆς πανδημίας, προσθέτει εἰς τούς ἤδη ὑπάρχοντας ὑγειονομικούς περιορισμούς καί μίαν ἀκόμη «καραντίναν», αὐτήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς». (1)

Θὰ σκεφτῇ κάποιος ὅτι τὸ λέγει ὡς σχήμα λόγου, ὅπως συμβαίνει πολλὲς φορὲς, λόγῳ καὶ τοῦ περιρρέοντος κλίματος μὲ τοὺς ἐγκλεισμοὺς καὶ τοὺς περιορισμοὺς, ποὺ ἐνίοτε παρουσιάζονται μὲ βαρύγδουπες ὀνομασίες τῶν ξενομανῶν ποὺ διαφεντεύουν τὸν τόπο καὶ τὸν λόγο (Lock down, click away, take away κλπ).

 Ὄντως δείχνει ὅτι θέλει νὰ εἶναι παρῶν στὸ παρὸν… Καὶ ἀπαντᾶ ὁ ἵδιος, ποὺ ρώτησε:

«Πράγματι, καί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι μία «καραντίνα», δηλαδή χρονική περίοδος διαρκείας τεσσαράκοντα ἡμερῶν».

Καραντίνα , λοιπὸν ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, ἔστω καὶ σὲ εἰσαγωγικά, καὶ μὲ τὴν διευκρίνησι ὅτι διαρκεῖ τεσσαράκοντα ἡμέρες!!! Ἀπολύτως σαφὲς καὶ κατατοπιστικὸ γιὰ ὅσους εἶχαν ἀπορίες περὶ τῆς διαρκείας τῆς Τεσσαρακοστῆς.

Οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῆς δυστυχοὺς πατρῖδος στὴν λέξι καὶ διαδικασία «Καραντίνα» προσδίδουν φόρτισι περιορισμοῦ, ἀπομονώσεως καὶ ὑποχρεωτικότητος:

«Ως καραντίνα ορίζουμε τη διαδικασία κοινωνικής απομόνωσης με ταυτόχρονο περιορισμό των μετακινήσεων πολιτών… Η καραντίνα είναι υποχρεωτική και οι πολίτες οφείλουν να παραμείνουν σπίτι…» (2) 

Εἶναι πλέον γιὰ τὸν λαὸ μιὰ ἀπεχθῆς κατάστασις, ὅχι μόνον λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ καθ᾿ ἑαυτοῦ καὶ τῆς στερήσεως τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ κυρίως καὶ λόγῳ τῆς ἀναποτελεσματικότητος καὶ τῆς ἐλλείψεως λογικῆς συνδέσεως τῆς ἀσθενείας μὲ τὶς μεθόδους ἀντιμετωπίσεώς της, ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ ἀποκαλούμενοι ὑπεύθυνοι καὶ εἰδικοί. 

Ἡ καραντίνα μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα συνακόλουθα (φόβος, μάσκες, ἐμβόλια) εἶναι μιὰ ὑποχρεωτικὴ κατάστασις ποὺ ἐπιβάλλεται σὲ ὅλους σὲ διάφορες παραλλαγὲς. Ἡ ὑποχρεωτικότης πάντως καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀπομόνωσις ποὺ ἐπιβάλλει εἶναι τὰ ἀδιαμφισβήτητα δεδομένα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ λεγόμενα τῶν ἐμπνευστῶν της, καὶ ἐξ ἄλλου γιὰ νὰ γίνουν ἀποδεκτᾶ δὲν χρησιμοποιεῖται ἡ πειθώ, ἀλλὰ ἡ προπαγάνδα, οἱ τιμωρίες καὶ τὰ πρόστιμα. 

Τί σχέσι ἔχουν αὐτὰ μὲ τὴν Μ. τεσσαρακοστή; Εἶναι ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ ὑποχρεωτική; Ὁδηγεῖ ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ στὴν κοινωνικὴ ἀπομόνωσι;  Ἕχει σχέσι ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ μὲ κάτι τὸ μισητὸ, κάτι ποὺ ὅλοι θέλουν νὰ ἀποφύγουν, κάτι ποὺ ὑποχρεώνεσαι νὰ ὑποστῆς χωρὶς νὰ τὸ θέλῃς καὶ χωρὶς νὰ ἔχεις πειστῇ γιὰ τὴν ἀξία του καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά του; Ἔχει ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ προπαγάνδα, τιμωρίες καὶ φυλακίσεις, πρόστιμα καὶ καταδότες; 

Ἡ καραντίνα καὶ τὰ συνακόλουθα εἶναι προσωρινὰ μέτρα γιὰ κάτι τὸ ἔκτακτο, τὸ ἐπικίνδυνο, τὸ τρομερό. Ἄν δὲν ὑπῆρχε τὸ ἔκτακτο, (ἡ ἀσθένεια, ἡ νόσος ἤ ἡ σύγχρονη πανούκλα, ὅπως προσπαθοῦν καὶ θέλουν νὰ τὴν παρουσιάσουν), δὲν θὰ ὑπῆρχε καὶ αὐτῆς τῆς μορφῆς ἡ καραντίνα. Ὅταν φύγει ἡ νόσος θὰ τελειώσῃ καὶ ἡ καραντίνα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα.(Ἔτσι νομίζουμε…) Καὶ κανεὶς δὲν θὰ θέλει οὔτε νὰ ἀκούσῃ, οὔτε νὰ ξαναβρῇ μπροστά του τέτοια κατάρα. 

Τέτοιον χαρακτήρα ἔχει ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ;  Ἔτσι τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ συγγραφεὺς τοῦ λόγου; Ἡ νηστεία καὶ ἡ συγγνώμη καὶ ἡ μετάνοια -ἄν μείνουμε σὲ ὅσα ὑπάρχουν στὸν λόγο- εἶναι ἔκτακτα καὶ πυροσβεστικά καὶ τιμωρητικά μέτρα; Δὲν εἶναι συνυφασμένα μὲ τὸν ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς; Δὲν εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ ὀρθοδόξου, ζωὴ ἀσκητική; Δὲν εἶναι μόνιμα καὶ καθημερινά καὶ ζητούμενα ἀπὸ κάθε ψυχὴ ὀρθόδοξη; Δὲν εἶναι «στάδιο ἀρετῶν» ἡ Τεσσαρακοστή; Ἀπὸ πότε ἔγινε Γκουλάγκ καὶ Νταχάου;

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἔχουμε χάσει καὶ τὴν εὐσέβεια, ποὺ κάποτε ὑπῆρχε, καὶ τὴν συναίσθησι τῶν ἐνεργειῶν μας, καὶ τὴν ἰκανότητα νὰ διακρίνουμε τὰ πράγματα καὶ τὰ πνεύματα. Ὑπάρχει θολούρα, μπέρδεμα, σύγχισις καὶ σκότος. Δὲν ξέρω πόσοι δέονται «φώτισόν μου τὸ σκότος», «τοὺς λογισμοὺς διόρθωσον, τὰς ἔννοίας κάθαρον», ἀλλὰ τέτοιου εἶδους κηρύγματα εἶναι προφανὲς ὅτι ἐπιτυγχάνουν τὸ ἀντίθετο. 

Πῶς μπορεῖ ἡ νηστεία, ἡ μετάνοια καὶ ἡ συγνώμη νὰ θεωρηθοῦν «ὑποχρεώσεις καὶ ἀπαγορεύσεις ποὺ ἐξουθενώνουν»; Ποιὸς μπορεί νὰ διανοεῖται καὶ νὰ ἐκστομίζει τέτοια πράγματα; 

« Ὡστόσον, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔρχεται νά μᾶς ἐξουθενώσῃ ἔτι περαιτέρω μέ νέας ὑποχρεώσεις καί ἀπαγορεύσεις».(1)

Καὶ πάντα ὁ λόγος τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ εἶναι λόγος ἀπλός, κατανοητὸς, εὔληπτος ἀπὸ τὸν κάθε ἕναν. «Οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῶδες·» (Παροιμ.8,8). 

Εἶναι τέτοιος ὁ παραπάνω λόγος; Ἰδοὺ ἡ λύσις ποὺ προτείνεται στὸ «πρόβλημα» τῆς καραντίνας τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς:

«Ἀντιθέτως, μᾶς προσκαλεῖ (ἡ ἐκκλησία, ἐννοεῖται) νά νοηματοδοτήσωμεν τήν καραντίναν πού βιώνομεν λόγῳ τοῦ κορωνοϊοῦ, μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὡς ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν ἐγκλωβισμόν εἰς τά τοῦ «κόσμου τούτου».(1)

Καταλάβατε; Σαφέστατα λόγια. Νοηματοδοτεῖστε λοιπὸν τὴν «καραντίναν μέσῳ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ὡς ἀπελευθερώσεως ἀπὸ τὸν ἐγκλωβισμὸν εἰς τὰ τοῦ κόσμου τούτου»!!!.

Καὶ ὄχι μόνον αὐτὰ. Ἡ Μ. Τεσσαρακοστὴ στοχεύει καὶ βοηθᾶ στὸ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ «κλειστή πνευματικότης», νὰ ἐπιτευχθῇ «ἀποδοχή τοῦ διαφορετικοῦ» (ἤδη τὸ ἐφαρμόζει καὶ ὁ λεβέντης πρωθυπουργός μας θεσμοθετῶντας Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Στρατηγική τῆς Ἰσότητας των ΛΟΑΤΚΙ)(3) καὶ νὰ ἀπαλαγῇ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα ἀπὸ τὰ «σύνδρομα καθαρότητος καί ἀποκλεισμούς»!!!.

 Ἀντιλαμβάνεται ὁ κάθε ἕνας πὼς ἐννοοῦν κάποιοι τὴν Μ. Τεσσαρακοστή καὶ τί εἴδους προβλήματα θεωροῦν ὅτι θὰ λύσῃ. Καὶ εἶναι ὄχι μόνον ποιμένες, ἀλλὰ θέλουν νὰ εἶναι καὶ κεφαλές… Καταλαβαίνετε γιατὶ πρέπει, ὅπου βρεθοῦμε καὶ ὅπου σταθοῦμε νὰ λέμε «Κύριε ἐλέησον», καὶ ἄς μὴν ἀρέσει στὸν κ.κ. Σωτήριο. Δὲν εἶναι γιὰ πνευματικὲς ἀναβάσεις (ποὺ; τέτοια πράγματα…), πρέπει νὰ εἶναι παράκλησι ὀδύνης μήπως σταματήσῃ ἡ κατρακύλα μας, ἡ θραῦσις, ποὺ ἔλεγε ὁ προφήτης.

Ἄν δὲν κατέληγε αὐτὸ τὸ κείμενο στὸ: «Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, ιδ΄ Μαρτίου, ἀμέσως μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον»,  (1)  καὶ ἦταν ἀπλῶς ἄλλη μιὰ ἀδολεσχία τῶν οἰκουμενιστῶν ἀκαδημαϊκῶν νεοορθοδόξων θεολόγων Κολυμπαρίου-Βόλου καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ ὑφηλίου, δὲν θὰ ἔκανα τὸν κόπο νὰ σχολιάζω καὶ νὰ βαρύνω καὶ ἐσᾶς. Ἐκεῖ τέτοια ρήματα «σοφίας, συνέσεως καὶ ὀρθοδοξίας» ἀκούγονται χρόνια τώρα καὶ τέτοια νάματα καταρδεύουν τὸν ἐκκλησιαστικὸν παράδεισον, ἐξ οὖ καὶ οἱ καρποὶ ποὺ σήμερον ἀπολαμβάνουμε. Ὅποιος ἔχει ὄρεξι μπορεῖ νὰ ἀνατρέξῃ καὶ θὰ διαπιστώσῃ ὅτι τὰ νῦν σχολιαζόμενα εἶναι ἀγγελικὲς κουβέντες… ἐν σχέσει μὲ ὅσα ἔχουν ἐκστομιστεῖ κατὰ καιροὺς. Μόνο ποὺ τὰ πολλὰ ἔμεναν ἀκούσματα καὶ κτήματα στοὺς ἐκεὶ λεσχηνιάζοντες, τώρα ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν ἔγιναν οἱ οἰακοστρόφοι και οἱ ποιμένες τῆς ἐκκλησίας καὶ ὅλοι ἀπολαμβάνουμε τὸ νέκταρ τῶν διαλογισμῶν τους …. καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πράξεῶν τους.

Νὰ μὴν ἀδικήσουμε καὶ τὴν Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἡ ὁποία «ὅλην πεντηκονταείαν σιωπᾶ» (1) καὶ ἡ ὁποία ἔχει προσφέρει πολλοὺς ἐργάτες στὸ γεώργιον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ ὑπενθυμίσουμε μόνο τὸν λόγο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ὅτι:

 «ο Θεός επέτρεψε να κλείσει η Σχολή διότι ενώ οι μαθητές εκεί διδασκόντουσαν τους Άγιους Πατέρες μετά τους στέλνατε στη Δύση, στα δυτικά πανεπιστήμια να μάθουνε το ορθολογικό πνεύμα της Δύσεως και γινόντουσαν άθεοι «θεολόγοι» (4)

Ἄν δὲν ἤμουν ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούω τέτοιας περιωπῆς λόγους ἐντὸς τοῦ ναοῦ, ἀμέσως μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ στὸ τέλος νὰ συνοδευτοῦν ἀπὸ τὴν δήλωσι τοῦ ταλαιπώρου ἱερέως ὅτι τώρα «κατάλαβε ὅτι ὑπάρχει ὁ ἱὸς καὶ πρέπει νὰ φορᾶμε μάσκες, νὰ τηροῦμε ἀποστάσεις», νὰ μὴν φιλοῦμε τὸ χέρι τοῦ παπὰ καὶ νὰ παίρνουμε τὸ ἀντίδωρο τυλιγμένο σὲ νάϋλον καὶ σφραγισμένο μὲ σελοτέηπ, ἴσως καὶ νὰ χαμογελοῦσα ἀκούγωντας ὅλα αὐτὰ, ὅπως –δυστυχῶς- πράττω συνήθως. 

Θεωρῶ ὄχι ἀτυχὴ ἀλλὰ δολία τὴν συσχέτησι τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς μὲ τὴν ὁποιανδήποτε «καραντίναν». Καὶ τὸν δόλον, ἀκόμη καὶ ἄν δὲν τὸν ἔχει αὐτὸς ποὺ λέει τέτοια πράγματα, τὸν ἔχει αὐτὸς ποὺ τοῦ τὰ ψιθυρίζει στὸ αὐτί. Καὶ ποιὸς ψιθυρίζει τέτοιες συμβουλές στὸ αὐτὶ, σὲ ὅλους ταυτοχρόνως τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους ποὺ νομίζουν ὅτι ὁρίζουν τὴν τύχη τοῦ πλανήτη καὶ τῶν ἀνθρώπων;

Πάντως Αὐτὸς ποὺ ἐκουσίως σταυρώθηκε, εἴτε ὅταν μιλοῦσε διὰ τῶν προφητῶν , εἴτε ὅταν περιπατοῦσε ὡς ἄνθρωπος ἐπὶ γῆς, εἴτε ὅταν μιλοῦσε διὰ τῶν ἁγίων του, ποτέ δὲν μιλοῦσε ἔτσι. Τὸ ναί, ναί· καὶ τὸ οὐ, οὐ. Σίγουρα δὲν εἶναι αὐτός ποὺ ψιθυρίζει στ᾿ αὐτιὰ ἀρχόντων καὶ ποιμένων τέτοιες συμβουλές. Ὑπάρχει καὶ ὁ ἀντί-Αὐτοῦ. Καὶ τὸν ἔχουμε ὅλοι μας βοηθήσει καὶ ἔχει σηκώσει κεφάλι τὰ τελευταῖα χρόνια.

Καλὴ Τεσσαρακοστὴ, λοιπὸν. 

Ἀλλὰ νηστεία, στὴ παροῦσα κατάστασι, δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει, -μαζὶ μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τροφὲς καὶ ἁμαρτίες- ἀπλῶς νὰ κλείνης τὰ αὐτιὰ καὶ τὸ στόμα καὶ τὰ μάτια. Πρέπει καὶ νὰ ἀκούς καὶ νὰ βλέπεις καὶ νὰ λές τὰ δέοντα, ζητῶντας τὸ ἕλεος τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν πάρτη σου καὶ γιὰ τοὺς δυστυχεῖς ποὺ ἐνῷ εἶναι θύματα τοῦ ἀρχεκάκου βλέπουν ὡς θύματα τοὺς ἁγίους, καὶ ἐνῷ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ διαβόλου καταδιώκουν ὅσους τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, λέγοντας ὅτι ἔτσι προστατεύουν τὴν ἐκκλησία…

Ἔτσι, νομίζω ἐγώ. Αὐτὰ ἔχω καταλάβει, αὐτὰ λέγω. Ἴσως κάτι νὰ εἶναι καὶ σωστό. Μακάρι νἆναι ὅλα λάθος. Θὰ δείξῃ…

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Τετάρτη Α΄ ἐβδομάδος νηστειῶν 2021

Ἡ καραντίνα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς. (Γ. Τζανάκης)

 


Παραπομπές:

 (1) https://www.imka.gr/katichitirios-logos-oikoymenikoy-patriarchoy-gia-ti-megali-tessarakosti/

(2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ & ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID19 σελ.1

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf σελ.1

(3) https://www.ethnos.gr/politiki/149940_mitsotakis-epitropi-gia-tin-ethniki-stratigiki-tis-isotitas-ton-loatki

(4) youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x0PaSW3G7u4&t=294s

https://tasthyras.wordpress.com/2021/03/15/%ce%ac%ce%b3-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%88%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5/#more-25979

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Είναι όλα σωστά, ολόσωστα κ.Τζανάκη. Και είναι ανάγκη να λέμε τα δεὀντα, προτιμώντας εως θανάτου την αλήθεια από την κακή ομόνοια. “εἰ δέ που τήν εὐσέβειαν παραβλαπτομένην ἴδοις, μή προτίμα τήν ὁμόνοιαν τῆς ἀληθείας, ἀλλ’ ἵστασο γενναίως ἕως θανάτου” (Ιω.Χρυσοστόμου PG 60,611)

Αφήστε μια απάντηση