Ἐπίσκοπος διώκτης Β΄

«Ὁ ἀφρὸς τῆς μωρίας καὶ ἡ ὑποστάθμη τῆς ἀγυρτείας»

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης

 

Παλαιὸς συγγραφεύς –νομίζω ὁ Παπαδιαμάντης- ἀναφέρεται κάπου, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ πού, εἰς «τὸν ἀφρὸ τῆς μωρίας καὶ τὴν ὑποστάθμη τῆς ἀγυρτείας, ἅτινα ἐπανθοῦν εἰς τὰς στῆλας τῶν ἐφημερίδων». Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο οἱ ἐφημερῖδες ἦσαν τὰ «μέσα ἐνημερώσεως». Ἦσαν καὶ οἱ ἄμβωνες τῶν ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι  συνήθως περεχωροῦντο «εἰς πολλοὺς καὶ ἀκαταρτίστους καὶ μάλιστα εἴς τινας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἱκανοὶ νὰ παραλογίζωνται ἐπὶ ὥρας ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος ἤ δεξιόθεν τοῦ χοροῦ, ἐκφέροντες ὁρισμοὺς οἶος ὁ ἑξῆς, ὅν ἠκούσαμεν, «ὅποιος φονεύει τὸν ἑαυτόν του, φονεύει αὐτὸν τὸν Θεόν!», καὶ μυρίους ἄλλους παραλογισμοὺς καὶ λεξίδια κενὰ ἐννοίας» εἰς τοὺς ὁποίους  «οὐδέποτε ἔπρεπε νὰ ἐπιτραπῇ τὸ ὁμιλεῖν ἐπ᾿ ἐκκλησίας».  (Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΠΑΝΤΑ. ἐκδ Δόμος. Β΄ ἐκδ. Ἀθήνα 2005. σελ 177) 

Ἄν ζοῦσε σήμερα, ποὺ τὰ «Μέσα ἐνημερώσεως» δὲν εἶναι μόνο τὰ ἄψυχα χάρτινα φύλλα τῶν ἐφημερίδων, ἀλλὰ καὶ οἱ ραδιοφωνικοὶ σταθμοί, τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ τὸ διαδίκτυο, θὰ ἔβλεπε ὅτι ὅχι μόνον παντοῦ ἐπανθεῖ ὁ ἀφρὸς τῆς μωρίας καὶ ἡ ὑποστάθμη τῆς ἀγυρτείας, ἀλλὰ παράγουν καὶ καρποὺς ἄφθονους, γιὰ ἄλλους γλυκούς καὶ γιὰ ἄλλους πικροτάτους. Τὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι ὅτι οἱ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος κηρύττοντες –καὶ ἐνίοτε παραλογιζόμενοι-  δὲν ἀρκοῦνται πλέον σὲ αὐτὸν , ἀλλὰ ἔχουν ἐπιπηδήσει καὶ στὰ ἄλλα «μέσα» καὶ ἐκφέρουν ὁρισμοὺς ἐφαμμίλου παραλογισμοῦ καὶ πρωτοτυπίας ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἀναφέρει.

 

Στὰ δικά μας, τώρα.

 

«Ὅσοι ἐναντιώνονται στὸν ἐμβολιασμό, εἶναι ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέσι οὔτε μὲ τὸν Χριστὸ , οὔτε μὲ τὴν ἐκκλησία του, διότι δὲν ἀγαποῦν τὸν ἄνθρωπο. Δὲν ἀγαποῦν τὸν συνάνθρωπο». Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ. ΣΚΑΪ 9/11/2021 

Ὡς γνωστὸν γιὰ κάποιες ἀσθένειες (πχ γρίππη) ὑπάρχουν ἐμβόλια τὰ ὁποία προστατεύουν τὸν ἐμβολιασμένο ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ἀσθένεια. Ὅποιος θεωρεῖ ὅτι κινδυνεύει λόγῳ τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας του ἤ τῶν συνθηκῶν διαβιώσεώς του φροντίζει νὰ ἐμβολιαστῇ. 

Φανταστεῖτε κάποιον νὰ ἱσχυρίζεται ὅτι ὅποιος δὲν ἐμβολιάζεται δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ … τὸν Χριστὸ (!!!), οὔτε μὲ τὴν … ἐκκλησία Του !!!

Καὶ ὅμως ἀκριβῶς ἔτσι ἐκφράστηκε, ὅχι κάποιος αὐτοσχέδιος ρήτωρ τοῦ ἄμβωνος, ἀλλὰ κανονικὸς ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας… Κανονικὸς, ἐννοῶ ποὺ ἔχει ἐκλεγεῖ, χειροτονηθῇ, ἔχει ὁρκιστεῖ τὸν ἐπισκοπικὸ ὄρκο (δηλαδὴ ὅλα τὰ τυπικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ἀπαιτούμενα γιὰ νὰ βρίσκεται κάποιος σὲ θέσι ἐπισκόπου). Ἐν ὁλίγοις δὲν εἶναι κάποιος ποὺ παριστάνει τὸν ἐπίσκοπο γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο. Ὄχι! Εἶναι κανονικὸς ἐπίσκοπος, διάδοχος τῶν Ἀποστόλων, τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ!!!

 Καὶ ποὺ τὰ λέει αὐτά; Ὄχι στὸν πολύφωτο οὐρανὸ, ποὺ εἶναι ὁ ναὸς , ἡ ἐκκλησία (Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ ἐκκλησία … φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς), ἀλλὰ στὸν τηλεοπτικὸ οὐρανό, στὸν ΣΚΑΪ, ὁ ὁποῖος μὲ τοὺς δικούς του ἔμμισθους μύστες (π.χ. Αὐτιά, Οἰκονόμου, Πρωτοσάλτε καὶ ἄλλους , ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς) διαμορφώνει τὴν γνώμη τοῦ λαοῦ, τὴν κοινὴ, ὅπως ὀνομάζεται σήμερα, γιὰ νὰ εἶναι πρόδηλη ἡ ἐκπόρνευσίς της.

Ἐκεὶ λοιπὸν σὲ αὐτὸν τὸν οὐρανὸ, σ᾿ αὐτὸ τὸ στερέωμα, στὸν ΣΚΑΪ βρέθηκε ὁ δεσπότης αὐτὸς, καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, καὶ ἀνάμεσα στὰ πολλὰ θαυμαστα ποὺ ἐκστόμισε εἶπε καὶ τὸν παραπάνω ἀφορισμό.

Μία διάκονος τῆς ἐνημερώσεως ποὺ βρισκόταν στὸ «πάνελ» (τί ὡραία λέξις) , ἡ κ. Ἀναστασοπούλου, τὸν ἐρωτᾶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ γνωρίζουν οἱ (ἀποκαλούμενοι) δημοσιογράφοι-διαμορφωτὲς τῆς προαναφερθείσης κοινῆς, ὥστε ἡ ἀπάντησις νὰ εἶναι ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ γιὰ νὰ γίνεται ἀντιληπτὸ τὸ μήνυμα ἀπὸ τὸ ἐξηλιθιωμένο καὶ ἀποχαυνωμένο ἀκροατήριο:

ΕΡΩΤ: Ἄνθρωποι κληρικοὶ οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὸ ποίμνιο ἀπὸ τὸ νὰ κάμουν τὸ ἐμβόλιο, ἔχουν θέσι στὴν ἐκκλησία κατὰ τὴν γνώμη σας;

ΑΠΑΝΤ: ὌΧΙ. Τὸ λέω μὲ μεγάλη στεντόρεια φωνἠ: ΟΧΙ. Εἶναι ἐκτὸς τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Ἐναντίον τοῦ χριστιανισμοῦ δροῦν. ΣΚΑΪ 9/11/2021 

 

 Μὲ μεγάλη στεντόρεια φωνή, τό λέει. Γιατί; Διότι εἶναι ἀπολύτως σίγουρος καὶ τὸ ἀποδεικνὐει στὴ στιγμή, ἀμέσως:

«Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ ἀποδείξουμε αὐτὴ τὴ στιγμή. Ἀπὸ τὶς ὕβρεις , τὶς συκοφαντίες, τὴν λάσπη τὴν ὁποία ἀπευθύνουν ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν τους. Διότι, ὅταν λάβουμε ὑπ᾿ ὅψιν ὅτι ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸ σταυρὸ, τὴν ὥρα τοῦ θανάτου του ἀνεζήτησε δικαιολογία γιὰ τοὺς  σταυρωτάς του, λέγοντας Μὴν τοὺς τιμωρήσεις πατέρα μου, διότι δὲν ξέρουν τί κάνουν. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν κατανοοῦν τί σημαίνει χριστιανισμός».  Σεραφείμ Πειραιῶς. ΣΚΑΪ 9/11/2021 

 

Ξεκίνησε μὲ τὸ ὅτι ὅσοι δὲν ἐμβολιάζονται δὲν ἔχουν καμμία σχέσι οὔτε μὲ τὸν Χριστὸ, οὔτε μὲ τὴν ἐκκλησία Του. (Πλεονασμὸς θὰ πῇ κάποιος. Ἄν δὲν ἔχεις σχέσι μὲ τὸν Χριστὸ, ποὺ εἶναι ἡ κεφαλή, πῶς θὰ ἔχεις σχέσι μέ τὴν ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα του; Δὲν εἶναι ἀπλό, μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ «ἐκκλησία» ποὺ νὰ μὴν ἔχει σχέσι μὲ τὸν Χριστό). Μὰ πῶς; Θὰ ἐρωτήσῃ φυσιολογικὰ κάποιος: Τί σχέσι μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα ἐμβόλιο μὲ τὴν πίστι στὸν Χριστὸ  καὶ τὴν ἐκκλησία;  Ἐπειδὴ ὁ δέσποτας ἀντιλαμβάνεται τὸ ἐρώτημα-ἀπορία καὶ καταλαβαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει λογικὴ ἀπάντησι σὲ αὐτό ἀπαντᾶ μὲ κάτι τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἐξακριβωθῇ, δηλαδὴ πετάει τὴν μπάλλα στὴν κερκίδα: Δὲν ἀγαποῦν τὸν ἄνθρωποΔὲν ἀγαποῦν τὸν συνάνθρωπο.

Πῶς γνωρίζει ὅτι τόσα ἐκατομύρια ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο δὲν άγαποῦν τὸν ἄνθρωπο γενικῶς καὶ τὸν συνάνθρωπο ἱδιαιτέρως; Ἐπὶ παραδείγματι ὁ ἐπίσκοπος Μόρφου (μιᾶς ποὺ εἶναι τῆς ἰδίας ἐκκλησιαστικῆς ἀξίας μὲ αὐτὸν δηλ. ἐπίσκοπος), δὲν ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο; Ὁ π. Εὐθύμιος στὸ ἅγιον ὄρος, (μιὰ ποὺ τὸν γνωρίζουν καὶ τὸν σέβονται πολλοί τὸν ἀναφέρω), ὁ π. Παρθένιος τῆς ἁγίου Παύλου (ἀναφέρω ἐπὶ παραδείγματι ὅσους ἔρχονται στὴν παραπαίουσα μνήμη μου) καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότης τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων δὲν ἀγαποῦν τὸν ἄνθρωπο; Τὸν ἀγαπάει (τὸν ἄνθρωπο) -ὑποθέτω, κατὰ τὰ λεγόμενά του, ὁ  ἱμιτασιὸν -ἐμφανιζόμενος ὡς- ἡγούμενος τῆς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαῖος, ποὺ δηλώνει ἐμβολιασμένος…

Ἴσως πάλι τοὺς συγκρίνει μὲ τοὺς προπαγανδιστὲς τῶν ἐμβολιασμῶν τοὺς ὁποίους θερωρεῖ μῦστες τῆς ἀγάπης

«Είστε μύστης αγάπης… και για όλους τους γιατρούς το λέω αυτό!»

(Στὸν κ. Βασιλακόπουλο τὸ λέει, πάλι στὸν ΣΚΑΪ, 9/11/2021, ὁ ὁποῖος τὸν ἀκούει ἀποσβολωμένος)

Ἄν θεωρήσουμε ἀληθὴ τὴν διάγνωσι τοῦ δεσπότη, ὅτι δὲν ἀγαποῦν, τότε πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους  πάσχοντες, ἁμαρτωλοὺς, θύματα τοῦ διαβόλου. Ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἔχουν σχέσι μὲ τὸν Χριστό καὶ ὁ Χριστὸς μὲ αὐτούς; Γιὰ ποιούς ἦρθε ὁ Χριστὸς; Τί λένε τὰ εὐαγγέλια; Ὁ γιατρὸς γιὰ ποιοὺς εἶναι; Γιὰ τοὺς ὑγιεῖς ἤ τοὺς ἀρρώστους;

Ἀπὸ πότε ἀποτελεῖ κατηγορία κολάσιμη στὸν κόσμο ποῦ ζοῦμε ἡ ἔλλειψις ἀγάπης; Σὲ  ποιὰ νομοθεσία, ποιᾶς κοινωνίας ἀνθρώπων ὑπάρχει τέτοια πρόβλεψις ὥστε νὰ κολάζονται ὅποιοι δὲν ἀγαποῦν; Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐσωτερικὴ κατάστασις ἡ ὁποία ἐνίοτε γίνεται φανερὴ ἐκ τῶν ἔργων, ἐκ τοῦ βίου, ἐνίοτε ὅμως ὄχι. Ἡ ἔλλειψίς της ἐπίσης φανερώνεται ἐνίοτε ἐκ τῶν ἔργων καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ποὺ τιμωρεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρωπίνους νόμους εἶναι τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅσα προβλέπονται ὡς τιμωρητέα.

 Ὅσοι δὲν θέλουν νὰ ἐμβολιαστοῦν τί κακὸ κάνουν; Σὲ ποιόν τὸ κάνουν; Πότε ξανακούστηκαν τέτοια πράγματα; Ποτέ.

Ἄρα, τί λέει ὁ μεγάμυκος ἱεράρχης; Ποιές εἶναι οἱ πραγματικὲς  κατηγορίες ποὺ προκύπτουν γιὰ κάποιον ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἐμβολιαστῇ καὶ μάλιστα μὲ αἰώνιες συνέπειες, ὅπως εἶναι ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Χριστό; Φυσικὰ καὶ δὲν ὑπάρχουν. Ὁ μυστιπόλος  καλύπτει τὴν ἔλλειψι στὴν στιγμή: 

«Ἀπὸ τὶς ὕβρεις , τὶς συκοφαντίες, τὴν λάσπη τὴν ὁποία ἀπευθύνουν ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν τους».

Ἀπὸ τὴν ἔλλειψι ἀγάπης ἐπήδησε στὸ κλαδὶ τῶν ὕβρεων καὶ τῶν συκοφαντιῶν, ἡ μπάλλα ἐκτὸς γηπέδου. Τί σχέσι ἔχουν οἱ ὕβρεις , οἱ συκοφαντίες καὶ οἱ λάσπες μὲ τὸ ἐμβόλιο; Ὅσοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐμβολιαστοῦν , γενόμενοι πειραματόζωα, εἶναι αὐτοχρῆμα ὑβριστές, συκοφάντες καὶ λασπολόγοι; Πῶς γίνεται αὐτό; 

Πότε καὶ ποιούς ὕβρισαν καὶ συκοφάντησαν καὶ λασπολόγησαν; 

Τὸ νὰ ἐκθέσῃ κάποιος τὶς ἀντιρρήσεις του γιὰ ὅσα παράνομα, ἐκβιαστικά, ἐκτὸς κάθε λογικῆς, νομικῆς καὶ ἱατρικῆς δεοντολογίας ἐπιβαλλόμενα εἶναι ἐξύβρισις καὶ συκοφαντία καὶ λάσπη; Εἴμαστε καλά;  

Ὅταν ἄνθρωποι πεθαίνουν, μένουν ἀνάπηροι ἤ μονίμως ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ τὰ λεγόμενα ἐμβόλια, μὲ μικρὲς ἤ μεγαλύτερες παρενέργειες καὶ διαμαρτύρονται καὶ ὡδυνόνται καὶ λένε τὸ προβλημά τους –ποὺ εἶναι ἕνας ἐλάχιστος ἀριθμὸς ἀπὸ ὅσων ὑποφέρουν, διότι οἱ πλείστοι σιωποῦν φοβούμενοι- εἶναι αὐτὸ ἐξύβρισις καὶ συκοφαντία καὶ λάσπη;

Ἀλλὰ καὶ ὁ ὑβριστὴς καὶ ὁ συκοφάντης καὶ ὁ λασπολόγος εὑρίσκονται αὐτομάτως ἐκτὸς ἐκκλησίας; Καὶ μάλιστα ὅπως δημοσίως βοᾶ ὁ  δέσποτας, εἶναι καὶ σχισματικοί; Διότι τὄχει πεῖ καὶ αὐτό:  

 « Αὐτοὶ ποὺ κάνουν αὐτὰ ἔχουν σχισματρικὲς ἀπόψεις. Εἶναι ἐκτὸς τοῦ σώματος. Ἀποβάλλονται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, μὲ κάποιους συγκεκριμένους τρόπους». ΣΚΑΪ 6/11/21 μὲ τὸν κ. Αὐτιά.

Ἄν συμβαίνει αὐτὸ, ἄν κάθε ἁμαρτία ἤ ἔλλειψις ἀγάπης θέτει τὸν ἄνθρωπο ἐκτὸς ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποδείξει ὁ δέσποτας κάποιον ἐντός ἐκκλησίας; Μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποδείξῃ κάποιον ποὺ θὰ σωθῇ καὶ νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ πῶς ἐπιτυγχάνεται αὐτό;

Ἡ ἐρώτησις περιτεῦει. Σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἐκκλησίας -κατὰ τὸν ἀρχιθύτη-  ἀνεμβολίστους, τονίζει ὁ ἴδιος τὰ ἐξῆς:

 «Θέλω νὰ ὑποβάλλω δημόσια τὸν σεβασμό μου, τὴν ἐκτίμησί μου καὶ τὴν ἀγάπη μου στοὺς ἐξαίρετους ἐκπροσώπους τῆς ἰατρικῆς κοινότητος οἱ ὁποῖοι δίδουν καθημερινὸ ἀνύστακτο ἀγῶνα ἀπέναντι στὴν πανδημία, ἀλλὰ καὶ στὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας. Τοὺς εὐχαριστοῦμε, τοὺς εὐχόμεθα νὰ ἔχουν δύναμι στὸ ἔργο τους καὶ ὁ Θεὸς νὰ τοὺς σκέπῃ καὶ νὰ ξεύρουν ὅτι ὅ,τι κάνουν δὲν μένει ἐδὼ, στὸν χωροχρόνο τοῦ σήμερα, ἀλλὰ ἔχει μιὰ ὑπερβατικὰ μεταφυσικὴ ἀναγωγή, στὸ αἰώνιο. Θὰ εἶναι ὁ στέφανος τῆς ζωῆς τους, καὶ στὸ μεταφυσικὸ χῶρο , ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχει τὸ ὅριο, ἡ σχετικότης καὶ ἡ ἔλειψις , ἀλλὰ ἡ ἀπολυτότητα. Ἐνώπιον , λοιπὸν τοῦ παναγίου Θεοῦ ὅλος αὐτὸς ὁ ἀγῶνας τους θὰ εἶναι ὁ στέφανος τῆς ζωῆς τους. Ἐγὼ τοὺς εὐχαριστῶ καὶ τοὺς τιμῶ ἀνυπερθέτως». ΣΚΑΪ 6/11/2021

Ποιοί εἶναι αὐτοὶ καὶ ποιὲς εἶναι οἱ πράξεις τους, ποὺ δὲν μένουν στὸ χωροχρόνο τοῦ σήμερα ἀλλὰ ἔχουν ὑπερβατικὰ μεταφυσικὴ ἀναγωγὴ στὸ αἰώνιο, πράγμα ποὺ ὁ θεόνους γνωρίζει καὶ τὸ ἀνακοινώνει δημοσίως ὅτι «ἐνώπιον, τοῦ παναγίου Θεοῦ ὅλος αὐτὸς ὁ ἀγῶνας τους θὰ εἶναι ὁ στέφανος τῆς ζωῆς τους»;  

Εἶναι γενικῶς ὅσοι γιατροὶ προωθοῦν τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ συμμετέχουν καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο στὴν προπαγάνδισί του, ὅπως λέει ὁ ἴδιος, καὶ στὶς συγκεκριμένες περιπτώσεις  ἡ κ. Παγώνη, ὁ κ. Τζανάκης, ὁ κ. Καπραβέλος, ὁ κ. Βασιλακόπουλος οἱ ὁποῖοι τὸν πλαισιώνουν στὶς ἐξαγγελίες του αὐτές. Αὐτοὶ ὄχι μόνον ἐντὸς ἐκκλησίας εἶναι, ἀλλὰ εἶναι καὶ στεφανωμένοι ἐνώπιον τοῦ παναγίου Θεοῦ, ὅπως μὲ σιγουριὰ δηλώνει ὁ τὰ μέλλοντα ὁρῶν ἀρχιερεῦς.

Στὸν κ. Βασιλακόπουλο, μάλιστα, λέει:

«Ἐσείς εἶστε ἕνας διάκονος τοῦ Θεοῦ, ἕνας διάκονος τῆς Ἀληθείας! Δὲν εἶστε ἀπλῶς ἕνας ἐπιστήμων, εἶστε ἕνας μυσταγωγός τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς!» ΣΚΑΪ 9/11/2021

τὸ ὁποῖο καλύπτει καὶ ὅλους τους ἄλλους ὁμοίας διακονικότητος καὶ ποιότητος ἱατρούς: Εὶστε μύστης ἀγάπης… καὶ γιὰ ὅλους τοὺς γιατροὺς τὸ λέω αυτό! ΣΚΑΪ 9/11/2021 

Καὶ δὲν γνωρίζει μόνο τοὺς μελλοντικοὺς στεφάνους τῶν προσώπων αὐτῶν ἀλλὰ τοὺς παρουσιάζει καὶ ὡς λαμπρούς  ἐκπροσώπους τῆς ἰατρικῆς κοινότητος, σὲ ἀντιδιαστολὴ προφανῶς μὲ τὰ νανάκια τῆς ἰατρικῆς ὅπως τὸν Μοντανιέ, τὸν Μπαγκντί ἤ γιὰ νὰ περιοριστοῦμε στοὺς ἐντοπίους τὸν κ. Ἀντωνίου, τὸν κ. Βόβολη, τὸν κ. Ποντίκα, τὸν κ. Σωτηριάδη (ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω μερικὰ μόνον ὀνόματα) ἤ ἀκόμα καὶ τὸν π. Στυλιανό Καρπαθίου τὸν ὁποῖο διώκει…

Τόσο ἀπλὰ εἶναι τὰ πράγματα γιὰ τὸν δημοσίως ἐκτιθέμενο δέσποτα…

Καὶ πῶς ξαναγυρίζει στὴν ἐκκλησία ὁ ἐκτὸς αὐτῆς εὑρισκόμενος; Πῶς γίνεται δεκτὸς ὁ σχισματικός; Πολὺ ἀπλά. Κάνει τὸ ἐμβόλιο καὶ ἀμέσως εἶναι ἐντὸς ἐκκλησίας. Ἐξ ἄλλου καὶ γιὰ μπορεῖ κάποιος νὰ μπῇ μέσα στὸ ναὸ φωνάζει καὶ προστάζει ὁ ἵδιος:

«Νὰ ἐμβολιαστῇ πρέπει. Νὰ ἐμβολιαστῇ. Αὐτὸ πρέπει νὰ κάνῃ. Νὰ ἐμβολιαστῇ». ΣΚΑΪ 6/11/2021

(Δὲν ἔχω ἐνημερωθῇ ἄν ἔχει στείλει καὶ ἐγκυκλίους ἀπειλητικὲς , ὅπως ἄλλοι συμμῦστες του*).

Νὰ, λοιπὸν, καὶ οἱ πνευματικὲς ὀφέλειες τῶν  νέων ἐτούτων παρασκευασμάτων. Μπορεῖ στὸ ἱατρικὸ πεδίο ὄχι μόνο νὰ ἔχουν ἀποτύχει στὸ νὰ προστατεύσουν (μέχρι καὶ ἡ κ. Γκαγκά λέει δημοσίως, ὅτι «οἱ ἐμβολιασμένοι κολλάνε περισσότερο και αρρωσταίνουν περισσότερο, πολύ περισσότερο» καὶ ὁ Εὐαγγελάτος οὔτε κὰν τὸ ἐπισημαίνει γιὰ νὰ τὴν διορθώσῃ ἄν εἶναι σαρδάμ- ἀλλὰ γλώσσα λανθάνουσα τὰ ἀληθὴ λέγει) καὶ νὰ κατηγοροῦνται ὅτι ἀρρωσταίνουν τοὺς ἀνθρώπους ἤ καὶ τοὺς σκοτώνουν, ἀλλὰ στὸ πνευματικὸ πεδίο ἔχουν πλήρη ἀποτελεσματικότητα, κατὰ τὸν δέσποτα. Τὶ χρειάζονται κανόνες καὶ λεπτομέρειες καὶ λίβελλοι καὶ χρίσματα καὶ ὁμολογίες; Ἕνα ἐμβολιάκι κάνεις καὶ αὐτομάτως εἶσαι ἐντὸς ἐκκλησίας, παῦει τὸ σχίσμα, ἐπιστρέφει ἡ κανονικότης καὶ μπορεῖς, ἐκτὸς τούτων, νὰ πᾶς καὶ στὸ σινεμά καὶ στὴν ταβέρνα καὶ στὸ γήπεδο ἤ ὅπου ἀλλοῦ λεσχηνιάζεις.

 

Βλέπετε τὶς ἀτέλειωτες συνέπειες ἑνὸς καὶ μόνου ἀρχικοῦ ἄλματος λογικῆς; Καὶ θὰ πεῖ κανεὶς, καλὰ ρέ φίλε δουλειὰ δὲν ἔχεις καὶ κάθεσαι καὶ μᾶς ταλαιπωρεῖς μὲ τέτοιους κοινότατους συλλογισμούς; Καὶ δουλειὰ ἔχω, ἐληὲς μαζεύω-ἀλλὰ βρέχει, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶμαι καὶ βραδύνους καὶ ψεκασμένος καὶ δὲν διαθέτω τὸν κοντό τοῦ σεβασμιωτάτου γιὰ νὰ κάνω τέτοια ἄλματα λογικῆς ὅπως αὐτὸς, ὥστε νὰ φτάνω σὲ συμπεράσματα ὅτι «ὅποιος δὲν κάνει ἕνα ἐμβόλιο βρίσκεται ἐκτός ἐκκλησίας», τὰ παραθέτω ὥστε νὰ μὲ βοηθήσῃ ὁ δυνάμενος καὶ μαζὶ ὅλους τοὺς ὁμοιπαθεῖς. 

 

Ὅλα αὐτὰ τὰ σκόρπια ὡς μιὰ μικρὴ προεισαγωγή, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦμε τὸ κλίμα καὶ τὸν τρόπο ποὺ σκέφτεται καὶ ἐκφράζεται ὁ διώκων (ἐννοεῖται καὶ ὅλοι οἱ ὁμοίως ὁμιλοῦντες καὶ πράττοντες ἀρχιερεῖς) τὸν π. Στυλιανὸ (ἐννοεῖται καὶ ὅλους τοὺς ἱερεῖς ποὺ διώκονται γιὰ νὰ μείνῃ τὸ ποίμνιον ἔρμαιον πρὸς σφαγιασμὸ στὸν βωμὸ τῆς Νέας Τάξεως) γιὰ  «ἀπείθειαν, καταφρόνησιν, στρηνιασμόν καί ἐχθροπάθειαν πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχας» καὶ «δεινοτάτῳ σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν».
Μὲ τὴν ἐπόμενη βροχή, συνεχίζω.

 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 18 Νοεμβρίου 2021 

  

*Τὸ κείμενο γράφτηκε στὶς 15, ποὺ ἔβρεχε, καὶ σήμερα 18 Νοεμβρίου ὁ ἀψέκαστος πρωθυπουργὸς-μαριονέτα ἀνακοίνωσε ὅτι:  «Όσον αφορά τις λειτουργίες στις εκκλησίες, επαναλαμβάνω ότι οι πιστοί που δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Αυτό, άλλωστε, προβλέπει και η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου την οποία καλούνται τώρα να επιτηρούν οι φορείς της αλλά και, δειγματοληπτικά, η Πολιτεία». 

Σιγά-σιγὰ πλησιάζει στὶς θέσεις τοῦ ἀρχιθύτη τῆς ἀγάπης, πρὸς ἀγαλίασιν του, ὥστε ἐκτὸς τῶν ἄλλων ταλαιπωριῶν νὰ μὴν γιορτάσῃ Χριστούγεννα ἕνα μεγάλο μέρος τῶν χριστιανῶν…

 

Προηγούμενο άρθροΔεν είπε αυτό που νομίζαμε ο Μητροπολίτης Εδέσσης… (έτσι λέει)
Επόμενο άρθροἈνυποχώρητος ἀγώνας ἐνάντια στον δυστοπικό νεοναζισμό!

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Ο εις τόπον και τύπον Χριστού εκπίπτει θορυβωδώς ενώπιον των ανθρώπων και των δαιμόνων! Αξιολύπητος ακόμη και από τους ίδιους τους εχθρούς της Εκκλησίας, για την κατάντια του! Τέτοιο ρεζίλι μπροστά στα μάτια τους δεν το περίμενε κανένας απ’αυτούς. Ο Βασιλακόπουλος τον κοίταζε με έκπληξη αλλά και οίκτο, όταν τον αποκαλούσε”άγιο”! Οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να τον σώσουν, αλλά αυτός τυφλωμένος “τα τ’ ώτα, τον τε νουν, τα τ’ όμματα”, συνέχιζε το γλείψιμο και την κολακεία. Ω, της καταπτώσεως!

Αφήστε μια απάντηση