Αρχική Ορθοδοξία Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Γ΄ (Γ. Τζανάκης)

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Γ΄ (Γ. Τζανάκης)

0
Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Γ΄ (Γ. Τζανάκης)

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; Γ΄

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης


Ἐνθρονιστήριος λόγος (ΕΛ)[1]

 

«Οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παῦλου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς του ἀποτελοῦν ὑποθῆκες καὶ γιὰ τὴν δική μου ἀναξιότητα.» Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ).

Λέγοντας ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος ὅτι οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀποτελοῦν καὶ ὑποθῆκες γι᾿ αὐτὸν τὸν ἴδιο μᾶς χαροποιεῖ ἀφ᾿ ἑνὸς, ἀλλὰ μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα -καὶ μᾶς ὑποχρεώνει ταυτοχρόνως- νὰ συγκρίνουμε τὰ ὅσα λέγει καὶ πράττει μὲ ὅσα διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. 

Μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς ὅτι μιλοῦμε σκληρὰ, ἀκόμη καὶ ὅτι λοιδωροῦμε ἐννίοτε, ἀλλὰ δὲν γίνεται γιὰ προσωπικοὺς λόγους. Δὲν γίνεται γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Ὅποιος σκέφτεται ἔτσι ἄς ἀναλογιστεῖ τὴν ζημιὰ ποὺ προκαλοῦν οἱ σύγχρονοι ποιμένες μὲ τοὺς λόγους καὶ τὶς ἐνέργειές τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνονται οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.  Καὶ ὁ Χριστὸς ἔλουζε τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς φαρισαίους μὲ μύρια ὅσα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁδηγοῦσαν στὴν ἀπώλεια ὅλους τοὺς ἄλλους.

«Καὶ ὁ Χριστὸς δὲ μυρία ἐλοιδορεῖτο τοῖς γραμματεῦσι καὶ Φαρισαίοις, ἀλλ’ οὐχ ἑαυτοῦ ἕνεκεν, ἀλλ’ ὅτι τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἀπώλλυον». ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG62.664

(Τὰ ἀποσπάσματα τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι σκοπίμως ἀπὸ τὴν ἐρμηνεία στὴν πρὸς Τϊτον ἐπιστολὴν τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἡ ὁποία , ὡς γνωστόν, ἐγγράφη ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη, τῇ ὑπαγορεύσει καὶ φωτισμῷ τοῦ ἰδίου τοῦ ἀποστόλου Παύλου, μιὰ ποὺ τὸν σέβεται ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος, ὅπως λέει, καὶ τὰ θεωρεῖ ὑποθῆκες καὶ γιὰ τὸν ἴδιο)

Κατ᾿ ἀρχὴν πρέπει οἱ ἐπίσκοποι νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ καὶ νὰ μὴν σκανδαλίζουν τοὺς ἀνθρώπους. Ἄν ὅποιος σκανδαλίσει μιὰ ψυχὴ, τὸν συμφέρει νὰ δέσῃ μιὰ μυλόπετρα στὸ λαιμό του καὶ νὰ πέσῃ στὴ θάλασσα, αὐτὸς ποὺ σκανδαλίζει τόσες ψυχὲς, πόλεις ὁλόκληρες, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιά κλπ τί πρέπει νὰ πάθῃ; (γιὰ ἐπισκόπους λέγει, πολὺ συγκεκριμένα)

«Εἰ δὲ ὁ μίαν ψυχὴν σκανδαλίζων, συμφέρει αὐτῷ ἵνα μύλος ὀνικὸς κρεμασθῇ εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης, ὁ τὰς τοσαύτας ψυχὰς σκανδαλίζων, πόλεις ὁλοκλήρους καὶ δήμους καὶ μυρίας ψυχὰς, ἄνδρας, γυναῖκας, παῖδας, πολίτας, γεωργοὺς, τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει, τοὺς ἐν ἑτέραις ταῖς ὑπ’ ἐκείνην τὴν πόλιν, τί ὑποστήσεται;» ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG62.667

Σκανδαλίζει ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος; Καὶ ὡς Ρεθύμνης συμπορεύτηκε ἀπολύτως μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῶν τυράννων ποὺ κυβερνοῦν καὶ δήλωσε καὶ τὴν μελλοντικὴ συμπόρευσί του σὲ ὅτι ἀποφασίσουν (τὰ ἔχουμε ἀναφέρει στὰ προηγούμενα). Συνήργησε ἐξ ἀρχῆς στὴν ἀπομάκρυνσι τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς ναούς, ἔκλεισε τὶς πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν (τὶς σφάλισε, ὅπως λένε στὴν Κρήτη) , ἀλλὰ τὸ ἔκανε ἀπὸ ἀγάπη!!! Δὲν τὸ ἤθελε, οὔτε ἦταν προδότης. Ὄχι, βέβαια. Ἀπὸ ἀγάπη τὸ ἔκανε, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα. 

«Σφαλίζω ἀπὸ ἀγάπη ὅμως. Δὲν σφαλίσαμε γιατὶ θέλαμε νὰ σφαλίσουμε, οὔτε γιατὶ, ὅπως βιάστηκαν κάποιοι νὰ μᾶς κατηγορήσουν, εἴμαστε προδότες , ἐπιλήσμονες καὶ ἐπίορκοι.». Συνέντευξις τοῦ Ρεθύμνης στὸν ΤΕΑΜ ΦΜ [2]

Καὶ τί ἔγινε ποὺ δὲν γιόρτασαν Πάσχα οἱ Χριστιανοί; Τί ἔγινε ποὺ δὲν πῆγαν στὶς ἐκκλησίες; Ἔγινε τίποτα; Τὸ ἔκαναν (τὸ Πάσχα) στὶς καρδιές τους.  Ἀπλά πράγματα. Χάνεις τίποτα ἄν δὲν πᾶς τὸ Πάσχα στὴν Ἐκκλησία; Ὄχι βέβαια. Τὸ κάνεις στὴν καρδιά σου. 

«Δεν χάνουμε τίποτα αν δεν κάνουμε Πάσχα στις Εκκλησίες μας και κάνουμε Πάσχα στις καρδιές μας, και ίσως θα πρέπει να επανατοποθετηθούμε όλοι μας και στον τρόπο που γιορτάζαμε το Πάσχα» Συνέντευξις τοῦ Ρεθύμνης στὸν ΤΕΑΜ ΦΜ[2]

Λαμπρές ἐπισκοπικὲς ὑποθῆκες. Ἀφοὺ δὲν σημαίνει τίποτα γιὰ τὸν ἐπίσκοπο αὐτὸν τὸ νὰ μὴν πᾶς καθόλου στὴν ἐκκλησία τὸ Πάσχα, θὰ ὑπάρχει κανένα πρόβλημα νὰ τὸ γιορτάσῃς ἀντί τὴν Κυριακὴ τὸ Σάββατο βράδυ; Ὄχι βέβαια. Γι᾿ αὐτὸ μὲ τόση εὐκολία τὸ ἐπόμενο Πάσχα ἀνέστησαν διήμερο τὸν Κύριο. Ἄν αὔριο χρειαστεῖ νὰ συνεορτάσουν μὲ τοὺς παπιστὲς ἤ τοὺς ἐβραίους, θὰ ὑπάρχῃ κανένα πρόβλημα; Δὲν νομίζω. Οἱ ἄνθρωποι τέτοιας νοοτροπίας ἔχουν τὴν ἄνεσι νὰ «ἐπανατοποθετοῦνται», ὅπως οἱ ἴδιοι λένε, ὄχι μόνον στὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ τῆς πίστεως. 

Καὶ ὅμως δηλώνει ὅτι εἶναι διάδοχος τῶν ἀποστολικῶν θρόνων καὶ γνωρίζει ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ καὶ μέτοχος τῶν ἀποστολικῶν τρόπων.

«Οἱ ἐπίσκοποι γινόμαστε μὲν θρόνων διάδοχοι τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀλλὰ καθημερινὸς ἀγῶνας μας εἶναι νὰ γίνωμε καὶ τρόπων μέτοχοι ἐκείνων.» Ὁ Κρήτης Εὐγένιος ΕΛ

Πολὺ σωστὰ, πῶς ὅμως μπορεῖ νὰ συμβῇ αὐτὸ ὅταν λένε , οἱ σημερινοὶ ἐπίσκοποι, ὅτι ἐπιβάλλουν οἱ καιροὶ καὶ τὰ συμφέροντα καὶ ὄχι ὅσα παρέλαβαν χωρὶς νὰ προσθέτουν ἤ νὰ ἀφαιροῦν τὸ παραμικρὸν; Εἷναι κήρυκες τῆς ἀληθείας, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καὶ «καθὼς ὁ κῆρυξ μέσα στὸ θέατρο μπροστὰ σὲ ὅλους κηρύττει ἔτσι καὶ μεῖς κηρύττουμε χωρὶς νὰ προσθέτουμε τίποτα, ἀλλὰ λέμε αὐτὰ ποὺ ἀκούσαμε. Ἡ ἀρετὴ τοῦ κήρυκος πέραν τοῦ ὅτι πρέπει σὲ ὅλους νὰ κηρύξῃ  εἶναι ὅτι δὲν πρέπει νὰ προσθέσῃ ἤ νὰ ἀφαιρέσῃ τίποτα». 

«Ὥσπερ γὰρ ὁ κήρυξ πάντων παρόντων ἐν τῷ θεάτρῳ κηρύττει, οὕτω καὶ ἡμεῖς κηρύττομεν, ὥστε μηδὲν προσθεῖναι, ἀλλ’ αὐτὰ ἃ ἠκούσαμεν εἰπεῖν. Ἡ γὰρ τοῦ κήρυκος ἀρετὴ ἐν τῷ πᾶσιν εἰπεῖν ἐστι τὸ γεγονὸς, οὐκ ἐν τῷ προσθεῖναί τινα καὶ ἀφελεῖν.» ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG62.666

Πού εἶπαν οἱ πατέρες νὰ κλείνουμε τὶς ἐκκλησίες ἤ νὰ μπαίνουν μέσα μόνο «ὑγιεὶς» σωματικῶς; Ποὺ εἶπαν νὰ καλοῦμε ἀστυνόμους καὶ νὰ ἐλέγχουμε τοὺς ἀνθρώπους ἐν ὥρα λειτουργίας ἄν εἶναι ἐμβολιασμένοι; Πότε εἶπαν νὰ ἐκβιάζουν τοὺς ἱερεῖς νὰ ἐμβολιαστοῦν ἀλλοιῶς να μὴν λειτουργοῦν καὶ νὰ μὴν ἐξομολογοῦν; Πότε εἶπαν ὅτι οἱ δεσπότες ἀποφασίζουν καὶ διατάζουν ὅτι τοὺς ἔρθει στὸ κεφάλι; Τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο λένε. Τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Νὰ μὴν προσθέτουν καὶ νὰ μὴν ἀφαιροῦν τὸ παραμικρό.

Ξεχνοῦν φαίνεται, ὅτι ἄρχουν αὐτεξουσίων ἀνθρώπων. Ξεχνοῦν ὅτι «ἐπ᾿ ἐλευθερία ἐκλήθησαν» οἱ χριστιανοί. Μὲ τὴν ἐξουσιομανία ποὺ τοὺς ἔχει κυριεύσει καὶ μὲ τὸν συμφυρμό τους μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες ἔχουν ξεχάσει ὅτι ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἐπιστασία καὶ ὄχι γιὰ τὴν τυραννία τοῦ λαοῦ. Αὑτὸς ποὺ ἐξουσιάζει ἐξωτερικῶς, μὲ τὸν νόμο καὶ τὴν ἀνάγκη, συνήθως δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν γνώμη τῶν ἀρχομένων. Θέλουν δὲν θέλουν ἀναγκάζονται νὰ ὑπακούσουν στὸν νόμο καὶ τὴν βία. Αὑτὸς ὅμως ποὺ καλεῖται νὰ ἄρχῃ σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐκουσίως τοῦ δίδουν αὐτὴν τὴν ἐξουσία, ἄν ὁδηγήσῃ τὰ πράγματα ὥστε νὰ πράττῃ τὰ πάντα στηριζόμενος μόνο στὴν γνώμη του, στὴ θέλησί του καὶ σὲ κανέναν νὰ μὴν λογοδοτῇ, τότε τὴν ἐπιστασία ποὺ τοῦ ἀνετέθη γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ τὴν ἔχει μετατρέψει σὲ τυραννία.

«Ὁ μὲν γὰρ ἔξωθεν ἄρχων, ἐπειδὴ νόμῳ κρατεῖ καὶ ἀνάγκῃ, εἰκότως οὐ πολλαχοῦ τῆς τῶν ἀρχομένων γνώμης κοινωνεῖ· ὁ μέντοι ἑκόντων ὀφείλων ἄρχειν, καὶ χάριν αὐτῷ τῆς ἀρχῆς εἰδότων, ἂν οὕτω τὸ πρᾶγμα καταστήσῃ, ὡς ἀπὸ τῆς οἰκείας γνώμης μόνον πάντα ποιεῖν, καὶ μηδενὶ μεταδιδῷ λόγου, τυραννικώτερον μᾶλλον ἢ δημοτικώτερον τὴν ἐπιστασίαν πεποίηται» ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG62.672

Θὰ μοῦ πῇ ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ἀδίκως κοπιῶ, διότι αὐτὰ ποὺ παραθέτω ἀπὸ τὸν ἄγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ τὰ γνωρίζει καὶ τὰ λέει καὶ ὁ ἴδιος στὸν ἐνθρονηστήριο λόγο του:

«Ἡ ἑκκλησία δὲν κυριεύει, ἀλλὰ συμμετέχει , δὲν καταπιέζει, ἀλλὰ παρακαλεῖ· δὲν ἐπιβάλλει , ἀλλὰ προσκαλεῖ· δὲν εἶναι αὐθεντία , ἀλλὰ ἀλήθεια· δὲν εἶναι ἐξουσία, ἀλλὰ εὐθύνη· δὲν εἶναι βία, ἀλλὰ ἐλευθερία» Ὁ Κρήτης Εὐγένιος ΕΛ

Τϊ κάνουμε τώρα; Στὰ λόγια ὅλα καλά. «Ἡ ἐκκλησία δὲν ἐπιβάλλει , ἀλλὰ προσκαλεῖ. Δὲν καταπιέζει, ἀλλὰ παρακαλεῖ. Δὲν εἶναι βία , ἀλλὰ ἐλευθερία». Ναὶ, ἀλλὰ δὲν μὲ ἀφήνουν νὰ μπῶ στὸν ναό. Ἀπαιτοῦν νὰ φορῶ μουρόπανα. Ἀπειλοῦν τοὺς ἱερεῖς καὶ μάλιστα μὲ ἐγκυκλίους. Τοὺς κόβουν τὸν μισθὸ, τοὺς ἀπαγορεύουν νὰ ἱερουργοῦν καὶ νὰ ἐξομολογοῦν. Τϊ νὰ πιστέψουμε; Τὰ λόγια ἤ τὶς πράξεις;

Ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ὁ ἀρχιεπίσκοπος: Τὶς πράξεις νὰ πιστέψουμε. 

«Νὰ δοῦμε πῶς θὰ πείθῃ ὄχι ἡ γλῶσσα μας ὅσο ἡ ζωή μας, ἀφοὺ δὲν πείθεις ὅταν δὲν ζῇς. «Ὁ γὰρ μὴ ποιῶν καὶ διδάσκων ἀναξιόπιστος ἐστὶν εἰς ὡφέλειαν», κατὰ τὸν Βασίλειο». Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ)  

Οἱ πράξεις, λοιπὸν, τῆς ἱεραρχίας ἀποδεικνύουν τὴν τυραννία ποὺ ἔχει ἐπιβληθῇ. Αὑτὴ ἡ τυραννία εἶναι πασίδηλη στὴν συμπεριφορὰ τῶν σημερινῶν ποιμένων ὅσο καὶ ἄν προσπαθοῦν λεκτικῶς νὰ τὴν ὡραιοποιήσουν.  Ἕνα παράδειγμα ἡ Συνοδικότης στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του. 

« Ἡ συνοδικότητα δὲν ἀρκεῖται στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπισκόπων τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ βάσι, ἀπὸ τὴν ἐνορία, τὸ μικρότερο κύταρο, ποὺ λειτουργεῖ μὲ συνοδικοὺς καὶ δημοκρατικοὺς θεσμούς, καὶ ἀνέρχεται ὡς τὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο». Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ)

Τώρα ἄς μὴν ἀναλύσουμε γιὰ ποιὰ συνοδικότητα μιλοῦν οἱ ἐπίσκοποί μας… Καὶ μάλιστα ὑπὸ καθεστῶς φαναριώτικου ἐλέγχου καὶ δικῆς τους ἐθελοδουλείας. Ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος βοᾶ… Καὶ ὅμως στὰ λόγια βλέπουν «συνοδικοὺς καὶ δημοκρατικοὺς θεσμούς». Ὅταν κλείνετε τὶς ἐκκλησίες, ὅταν περιορίζετε τοὺς εἰσερχομένους, ὅταν τοὺς ἀναγκάζετε νὰ φοροῦν μουρόπανα, νὰ μὴν προσκυνοῦν τὶς ἅγιες εἰκόνες, νὰ δείχνουν ἐμβολιόχαρτα γιὰ νὰ μποῦν στὸν ναό, ἔχουν προηγηθῇ δημοκρατικὲς διαδικασίες; Ὅταν ἀπαγορεύετε στοὺς ἱερεῖς νὰ ἱερουργοῦν καὶ νὰ ἐξομολογοῦν καὶ τοὺς θέλετε καθοδηγητὲς καὶ προαγωγοὺς τῶν κυβερνητικῶν ἀποφάσεων ἔχουν ληφθῇ ἀποφάσεις δημοκρατικῶς  στὸ μικρότερο κύταρο, στὴν ἐνορία; Καλὰ νὰ τὰ λέῃ κανεὶς, ὡραῖα ἀκούγονται, ἀλλὰ μερικοὶ καταλαβαίνουν καὶ τί λέτε. Ἡ κοροϊδία φαίνεται παρακάτω:

«Μέλημά μας ἡ καλλιέργεια αὐτῆς τῆς συνοδικότητος στὴν καρδιὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς , ὅπου ὅλες οἱ σκέψεις οἱ ἀπόψεις, οἱ προβληματισμοί , οἱ ἀντιρήσεις καὶ οἱ διαφωνίες ἀκόμη κατατίθενται καὶ μὲ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα ἐκφράζονται καὶ ἀξιολογοῦνται.» Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ)

Τϊ μεγαλόπνοες διακηρύξεις!!! Τί  ἀνωτερότης!!! Προσέξτε διότι θὰ γεμίσουν οἱ ναοὶ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ θὰ τρέχουν νὰ καταθέσουν τὶς σκέψεις, τὶς ἀπόψεις, καὶ τοὺς προβληματισμούς τους, μήπως κολλήσετε κανέναν κορωνοϊό ἀπὸ τὸ συνωστισμένο πλῆθος.  «Ὅλες οἱ σκέψεις, ὅλες οἱ ἀπόψεις, ὅλοι οἱ προβληματισμοί, ὅλες οἱ ἀντιρρήσεις καὶ οἱ διαφωνίες ἀκόμη κατατίθενται». Ἀκριβῶς, αὐτὸ ποὺ ὅλοι ζοῦμε πάντα στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ  ἰδιαιτέρως τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐνταθῇ. Περιμένουν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ δεσπότες νὰ ἀκούσουν τὶς σκέψεις, τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀντιρήσεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὄλοι θὰ τὸ ἔχετε ζήσει φαντάζομε. (Ζητῶ συγνώμη ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἱερεῖς τοῦ ὑψίστου ποὺ πράγματι προσπαθοῦν νὰ ἀκούσουν τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου γιὰ νὰ δοῦν πῶς θὰ τὴν βοηθήσουν νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ διαβόλου. Δὲν τοὺς ἀφοροῦν προφανῶς τὰ γραφόμενα, ἀν καὶ τοὺς θλίβουν ). Μόλις πᾶς στὴν ἐκκλησία ὅλοι παρακαλοῦν γιὰ τὴν γνώμη σου, ἐκλιπαροῦν γιὰ τοὺς προβληματισμούς σου, ζητοῦν ἐναγωνίως τὶς ἀπόψεις σου, ὥστε ἡ ὅποια ἀπόφασι νὰ εἶναι δημοκρατική, ἀποτέλεσμα τῶν σκέψεων καὶ τῶν προβληματισμῶν ὅλων. Ἔτσι δὲν ἔκλεισαν οἱ ναοί; Ἔτσι δὲν γιορτάσαμε Πάσχα τὸ μεγάλο Σάββατο;  Ἔτσι δὲν ἔγιναν καρναβάλι οἱ ἐκκλησίες καὶ κλόουν οἱ πιστοί; Ἔτσι ἀκριβῶς. Μετὰ ἀπὸ δημοκρατικὲς διαδικασίες. Καὶ ἔρχεται ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος καὶ λέει αὐτὰ τὰ λόγια. Καὶ ὅλοι ποὺ τὸν ἄκουγαν, ὑποθέτω, πίσω ἀπὸ τὰ φίμωτρα τους θὰ ἔνοιωθαν ὅπως οἱ ὀπαδοὶ τῶν κομμάτων ὅταν οἱ ἀρχηγοί τους ἐξυμνοῦν τὶς ὑψηλὲς ἀρχὲς ποὺ τὰ κόμματά τους ὑπηρετοῦν καὶ τὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες ποὺ ἀκολουθοῦνται…

Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν ὅμως παρεξηγήσεις συμπληρώνει ὁ ἀρχιεπίσκοπος:

«Κάθε φωνὴ εἶναι ἀποδεκτὴ καὶ ἀπαραίτητη καὶ ὑπακούοντες στοὺς κανόνες ἐντάσεται στὴν συμφωνία, διαφορετικὰ κινδυνεύει νὰ γίνῃ παραφωνία ἤ ἀπλὰ φωνασκία». Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ)

Ὅλα εἶναι ἀποδεκτά ἀρκεῖ στὸ τέλος νὰ ὑπακούουν στοὺς κανόνες καὶ νὰ ἐντάσονται στὴν συμφωνία. Ὑπάρχουν κανόνες ἐδώ, ἀγαπητοί μου. Δὲν εἶναι βεβαίως οἱ κανόνες τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων, αὑτοὶ. Ὅταν δὲν ἐξυπηρετοῦν προνόμια καὶ ἐξουσίες εἶναι τείχη τοῦ αἴσχους, ὅπως λέγει ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος. Ἄλλοι κανόνες ὑπάρχουν ἐδώ. Καὶ ὑπάρχει καὶ συμφωνία. Ἡ ὀρχήστρα εἶναι συμφωνική καὶ διευθυντὴς εἶναι ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ἐξ οὖ καὶ πατέρας πάντων τῶν μουσικῶν. Διευθύνει τὴν ὀρχήστρα καὶ ὅλα τὰ ὄργανα συντονίζονται. Διαφορετικὰ θὰ γίνῃ παραφωνία ἤ θὰ καταλήξουμε σὲ φωνασκία. Ἀντιλαμβάνεστε. Πάντως τὰ λέει πιὸ ραφιναρισμένα ἀπὸ τὸν συνεπίσκοπό του στὰ Χανιά. Αὐτὸς στὴν Ἐγκύκλιό του ἀπαγόρευε τελείως καὶ τὴν συζήτησι ἀκόμη ἐπὶ ποινῇ τιμωρίας.

Γνωρίζω ὅτι θὰ ποῦν ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ συμπαιραίνω εἶναι ὑβριστικὰ καὶ ἀνήκεια καὶ ἀπάδοντα πρὸς τὸ ἐκλησιαστικὸ ἦθος (αὐτὸ ποὺ ἔχουν οἱ ἴδιοι καὶ τὸ βλέπουμε στὴν πράξι…) Ὅπως εἶπα ξεκινῶντας εἶναι ἀναγκαία διότι χάνονται ψυχές, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀποτέλεσμα ἀγάπης. Πῶς αὐτοὶ ἀπὸ ἀγάπη κλείνουν τὶς ἐκκλησίες; Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ὑπακούοντας στὶς πατρικὲς ὑποδείξεις ἀπὸ ἀγάπη τοὺς λέμε καὶ καμμιὰ ἀνήκεια -κατ᾿ αὐτοὺς- λεξούλα, καὶ ταράττουμε τοὺς μακαρίους κύκλους τους. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὕβριζε ὅλους τοὺς Κρῆτες ἀποκαλῶντας τους ψεῦτες, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν τὸ βρίσκει ὑβριστικὸ, ἀλλὰ ἐρωτικό. Ὄχι ἀπλὴ ἀγάπη, ἔρως. Γιατί; Διότι ἦταν πυρπολημένος καὶ ζέων γιὰ τὸ κήρυγμα, γιὰ τὴν πίστι, γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν καὶ ὄχι γιὰ τὸ ξεγέλασμά τους ὥστε νὰ τοὺς ἐξουσιάζει καὶ νὰ τοὺς ἐκμεταλεύεται, ὅπως κάνουν οἱ σημερινοὶ ποιμένες:

«Εἰ δὲ καὶ ὁλόκληρον τὸ ἔθνος ὑβρίζει (ἐννοεῖ τῶν Κρητῶν), μὴ θαυμάσῃς· καὶ ἐπὶ Γαλατῶν γὰρ αὐτὸ ποιεῖ, λέγων· « Ὢ ἀνόητοι Γαλάται». Οὐχ ὑβριστικοῦ δὲ τοῦτο ἤθους, ἀλλ’ ἐρωτικοῦ. Εἰ μὲν γὰρ τῶν αὑτοῦ ἕνεκεν ταῦτα ἐποίει, εἰκότως τις αὐτῷ ἐπεμέμψατο· εἰ δὲ πεπυρωμένος καὶ ζέων ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος, οὐχ ὑβριστικῶς αὐτὸ ἐποίει».  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG62.664

Δυστυχῶς ἡ πολυλογία μακραίνει τὰ γραφόμενα καὶ πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε, πρώτα ὁ Θεὸς,  γιὰ νὰ ποῦμε τί λέει ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὸν Πατριάρχη καὶ τὸ Πατριαρχεπιο, γιὰ τὸ φυσικὸ περιβἀλλον καὶ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, γιὰ τὴν πανδημία, γιὰ τὴν σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου, τὸν ἐθνοφυλετισμό, τὸν συγκρητισμό καὶ τέλος στὴν αὐτοκριτική του.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 24 Φεβρουαρίου 2022 

 

[1] Ἐνθρονηστήριος λόγος Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου https://www.youtube.com/watch?v=QlCdKHvpfxM

[2] Ἀπομαγνητοφωνημένη συνέντευξις στὸν ραδιοσταθμὸ TEAM FM 102. http://www.imra.gr/ta-nea-tis-mitropoleos/articles/synenteyxeis-toy-seb-mitropolitoy-rethymnis-kai-aylopotamoy-k-eygenioy-en-meso-tis-pandimias-toy-covid-19.html ἤ στὸ https://www.youtube.com/watch?v=NnjKNJRmW_k&t=11s

 

Αφήστε μια απάντηση