Αρχική Διάφορα Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια. (Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης)

Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια. (Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης)

0
Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια. (Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης)

Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια.

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης

 

Μασκαράδες και μασκοφόροι.... - Εξάψαλμος


 

Βλέπουμε  ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, νὰ ἱερουργοῦν μασκοφορεμένοι. Νὰ βγάζουν τὰ ἅγια μασκαρεμένοι. Νὰ κοινωνοῦν τὸν λαό μὲ τὰ μουρόπανα μέχρι τὰ μάτια. Καὶ τὸν λαὸ νὰ «προσκυνᾶ» τὶς ἅγιες εἰκόνες χωρὶς τὰ χείλη του τὰ ἄλαλα νὰ ἀκουμποῦν, γιατί μεσολαβοῦν μιὰ ἥ δυό «μασκοῦλες». Γιὰ νὰ μπῇς στὸν ναὸ ἐλέγχεσαι ἀπὸ σεκουριτάδες, οἱ παπάδες οἱ ψάλτες καὶ καντηλανάφτες πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικά. Τὸν λαὸ τὸν ἔχει ἀναλάβει ἐκβιάζοντας τον ὁ τύραννος ὁ ἀπάνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη ἐκβληθῇ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. (Πότε; Παναγία μου;)

Καὶ ὅμως ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ θλιβερὸ θέατρο δὲν λείπει ἡ «εὐλάβεια». Τουλάχιστον ἀπὸ τὴν πλευρὰ κάποιων  ἀρχιερέων. Τόσο ὁ εὑρισκόμενος στὴν θέσι τοῦ ἀρχιερέως στὴν Ἀλεξανδούπολι, ὅσο καὶ ὁ ἀντίστοιχος στὰ Χανιά, ἐγγράφως ἀπαιτοῦν «εὐλάβεια» ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς στοὺς ὁποίους ἀπηύθυναν τὶς γραπτές ἐντολές τους. Καὶ μάλιστα «εὐλάβεια θρησκευτική». Ἄρα τὴν θυμοῦνται τὴν εὐλάβεια, τουλάχιστον ὡς λέξι, καὶ τὴν ἀπαιτοῦν. 

Πρῶτος ὁ Ἀλεξανδουπόλεως κελεύει: 

  1. Ὡς πρὸς τὴν λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν μας νὰ τηρεῖτε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα προσώπων καὶ κτιρίων. [1]

Ἀντιγράφει ὁ Χανίων (καὶ πασπαλίζεται ἡ ἐγκύκλιος μὲ πατριαρχικῆς καθαρευούσης πούδρα, χωρὶς νὰ ἀποφεύγονται τὰ λαθάκια – ἀπὸ τὸν κειμενογράφο του ἐννοεῖται):

  1.   Ὡς πρὸς τὴν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, νὰ τηροῦνται μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα προσώπων καὶ κληρικῶν συμφώνως πρὸς τὰς Ἐγκυκλιους τῆς πολιτείας. [2](Ὁ κληρικὸς δὲν εἶναι πρόσωπο; Κτήρια, ἔγραφε, καλέ, ἐκεὶ ἀπὸ ὅπου ἀντέγραψες)

Μπορεῖ ἡ εὐλάβεια ποὺ ζητοῦν νὰ χαρακτηρίζεται θρησκευτικὴ, ἀλλὰ ἀφορᾶ τὰ … ὑγειονομικὰ μέτρα τῆς πολιτείας, ὅπως βλέπετε. Θὰ ἦταν μεγάλοι χιουμορίστες ἄν μιλοῦσαν γιὰ τὴν ὄντως εὐλάβεια, τὴν ἐν Θεῷ, ἐν κημῷ περιφερόμενοι ἐν ναῷ ἁγίῳ. Πάντως γιὰ εὐλάβεια μιλοῦν.

Οἱ ἅγιοι πατέρες μιλοῦν γιὰ ἔνθεο εὐλάβεια ἀλλὰ καὶ γιὰ προσποιητὴ εὐλάβεια, ἐπίπλαστη εὐλάβεια, καταγέλαστη εὐλάβεια, σατανικὴ εὐλάβεια, ἀδάπανη εὐλάβεια (τζάμπα μάγκες ποὺ ἔλεγε ὁ τριπλοεμβολιασμένος, ἀλλὰ νοσῶν, Ἀργολίδος) κλπ. Ἄς διαλέξει ὁ κάθε ἕνας τί ἐπίθετο θὰ τοποθετήσῃ στὴν εὐλάβεια ποὺ διακηρύσσουν οἱ ποιμένες αὐτοί. 

Ἐμένα μοῦ ἀρέσει κάτι ποὺ λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. (Τὸ λέει γιὰ τοὺς τότε κατηχουμένους ποὺ φοβόταν νὰ βαπτιστοῦν μήπως καὶ δὲν ἀντέξουν σὲ διωγμὸ καὶ .. μολύνουν τὸ βάπτισμα. Ὁμιλία εἰς τὸ ἅγιον Βάπτισμα, PG36 360-425 ἀπὸ ὅπου τὰ χωρία). 

Ὤ, τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας, λέει ὁ ἅγιος. Ἀνευλαβὴς εὐλάβεια!!! Ἄν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε –λέγει ὁ ἅγιος. Τί, ἄν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε, ἅγιέ μου. Σήμερα τὸ βλέπουμε μὲ τὰ μάτια μας. Κυκλοφοροῦν στὴν ἐκκλησία σὰν κλόουν. Κἄναν κλόουν καὶ τοὺς τρομοκρατημενους πιστούς. Βεβήλωσαν τοὺς ναούς. Μίαναν τὸ θυσιαστήριο. Ἔγιναν ὄργανα τῶν τυράννων. Βιάζουν ἱερεῖς καὶ λαὸ νὰ μολυνθοῦν καὶ νὰ διακινδυνεύσουν τὴν ζωή τους μὲ δαιμονικὰ σκευάσματα.

 Ὤ!, τὰ σοφίσματα τοῦ πονηροῦ. Εἶναι σκοτάδι καὶ ὑποκρίνεται τὸ φῶς. Ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ καταφέρει τίποτα ἄν πολεμήσει τοὺς ἀνθρώπους φανερὰ ἐπιβουλεύει χωρὶς νὰ φαίνεται. Παρουσιάζεται σὰν καλὸς σύμβουλος ἐνῷ εἶναι πονηρός. Ψάχνει κάθε τρόπο ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ ὑπερισχύσῃ καὶ ἀπὸ πουθενὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ  ξεφύγουμε. 

«377 Ὢ τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας, εἰ δεῖ τοῦτο εἰπεῖν! ὢ τῶν τοῦ πονηροῦ σοφισμάτων! Ὄντως σκότος ἐστὶ, καὶ φῶς ὑποκρίνεται. Ὅταν μηδὲν ἰσχύσῃ φανερῶς πολεμῶν, ἀφανῶς ἐπιβουλεύει.380 Καὶ γίνεται σύμβουλος ὡς χρηστὸς, ὢν πονηρός· ἵν’ ἑνί γε τῷ τρόπῳ πάντως ἰσχύσῃ, καὶ μηδαμόθεν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλὴν διαφύγωμεν». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG36 377,380

Λὲς καὶ μιλᾶ γιὰ τὴν σημερινή ἀθλία κατάστασί μας ὁ ἅγιος. Δὲν εἶναι ἴδια τὰ γεγονότα, ἀλλὰ εἶναι ἴδιος ὁ δράστης, ὁ διάβολος, ἴδιος ὁ στόχος του, ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἴδιες οἱ μέθοδοί του, ἡ ἀπάτη καὶ ὁ φόβος. Γι᾿ αὐτὸ θεωρῶ -ἀπὸ ὅσα εἶδα στὴ ζωή μου- ὅτι εἶναι χρήσιμο νὰ ἀκοῦμε τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ζῶντες, καὶ τοὺς ἀπελθόντες ἀπὸ τὰ βιβλία τους. Γιατί βίωσαν καὶ ξέρουν τὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου. Τί ἔκανε τότε; Ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς πείσῃ νὰ καταφρονήσουν τὸ βάπτισμα τοὺς ζημιώνει μὲ τὴν πλαστὴ ἀσφάλεια. Τὸ ἴδιο δὲν κάνει καὶ τώρα; Δὲν λέει ξεβαφτήσου, μόλυνε τὸ βάπτισμά σου. Λέει ἀσφαλίσου ἀπὸ τὴν ἀρρώστια, προστατέψου ἐσύ καὶ προστάτεψε καὶ τοὺς γύρω σου. Κάμε τὸ ἐμβόλιο, καλέ μου ἄνθρωπε! Βάλε τὴν μασκούλα σου στὴν ἐκκλησία!!  Ἔτσι αὐτὸ ποὺ φοβᾶσαι ὅτι θὰ πάθης, θὰ χάσεις δηλ. τὴν ὑγεία σου, θὰ τὸ πάθῃς διὰ τοῦ φόβου, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃς, προσπαθῶντας νὰ σώσῃς τὴν ὑγεία σου. Πῶς; Μὲ τὰ ἐμβόλια, καλέ μου. Αὐτὰ ποὺ εἶναι γιὰ νὰ σώζουν ζωές, ὅταν εἶναι κατασκευασμένα ὅπως πρέπει καὶ ὄντως  γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.   Τώρα, αὐτὰ ποὺ κυκλοφοροῦν, εἶναι γιὰ ἄλλη δουλειά φτιαγμένα… ὅπως λὲν αὐτοὶ ποὺ ξέρουν καὶ ὅπως βλέπουμε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ἴδια , λοιπὸν, ποὺ ἔκανε πάντα κάνει καὶ τώρα ὁ ταγκαλάκιας μὲ τοὺς συνεργάτες του, εἴτε φοροῦν ἰατρικὲς ρόμπες, εἴτε ράσα κληρικῶν.

«Ὅπερ οὖν κἀνταῦθα σαφῶς τεχνάζεται. Τὸ γὰρ φανερῶς καταφρονεῖν τοῦ βαπτίσματος πείθειν οὐκ ἔχων, ζημιοῖ σε διὰ τῆς πλαστῆς ἀσφαλείας, ἵν’ ὃ φοβῇ γε, τοῦτο λάθῃς παθὼν διὰ τοῦ φόβου· καὶ τὸ φθεῖραι τὴν δωρεὰν δεδοικὼς, αὐτῷ τούτῳ τῆς δωρεᾶς ἐκπέσῃς». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG36 380

 

Τέτοιος εἶναι καὶ πάντα τέτοια θὰ κάνει, ὅσο θὰ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν οὐρανό, ἀπὸ ὅπου αὐτὸς ἐξέπεσε. Καὶ λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀπευθυνόμενος σὲ κάθε ἄνθρωπο, κάθε ἐποχῆς: Μάθε τὴν ἐπιβουλή τοῦ ἀντιπάλου. Ἡ μάχη εἶναι γιὰ τὰ μέγιστα. Γιὰ τὴν ψυχή σου εἶναι. Μὴν πάρεις σύμβουλο τὸν ἔχθρὀ, μὴν καταφρονήσεις τὰ λόγια μου καὶ νὰ γίνης πιστός. 

« Ὁ μὲν οὖν τοιοῦτός ἐστι, καὶ οὔποτε παύσεται τῆς ἑαυτοῦ διπλόης, ἕως ἂν βλέπῃ πρὸς οὐρανὸν ἐπειγομένους ἡμᾶς, ὅθεν αὐτὸς ἐκπέπτωκεν. Σὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, γνῶθι τὴν ἐπιβουλὴν τοῦ ἀντικειμένου. Πρὸς γὰρ τὸν ἔχοντα, καὶ ὑπὲρ τῶν μεγίστων, ἡ μάχη. Μὴ λάβῃς σύμβουλον τὸν ἐχθρόν· μὴ καταφρονήσῃς τοῦ ἀκοῦσαι καὶ γενέσθαι πιστός». ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ PG36 377,380

Βλέπουμε πάλι, ὅτι τὸ κινδυνευόμενο εἶναι ἡ πίστις. Καὶ λοιπόν; Καὶ τί πῶς τὰ λέει ὁ ἅγιος; «Σκασίλα τους», κατὰ τὴν ρήσι τοῦ πρώτου ἄνευ ἵσων. Ἄλλοι παπάδες ἤρθανε κι᾿ ἄλλα χαρτιά βαστοῦνε. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος εἶναι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τὸ σήμερα γι᾿ αὐτούς…. Πιὸ κοντὰ εἶναι ὁ Πάπας καὶ ὁ Γκαίητς καὶ ὁ Μπουρλά … καὶ ὁ Μπάϊντεν. Αὐτοὺς ἀκοῦν, αὐτοὺς τιμοῦν σ᾿ αὐτοῦς ὑπακούουν.

Ἡ διαφορὰ τοῦ τότε καὶ τοῦ σήμερα; Ὁ διάβολος ἴδιος, οἱ μεθοδεῖες του ἴδιες, ὁ στόχος του ἴδιος, ὅπως εἴπαμε. Ἡ διαφορά; Οἱ ποιμένες. Τότε προσπαθοῦσαν νὰ βοηθήσουν τὸν ἄνθρωπο νὰ κατανοήσῃ τὰ τεχνάσματα τοῦ διαβόλου καὶ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς παγίδες του, ὅπως κάνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος στὸ παρὸν κείμενο. Τώρα ὄχι μόνο μπερδεύουν καὶ παραπλανοῦν τοὺς ἀνθρώπους -ἀποδεικνύοντας μόνοι τους ὅτι εἶναι ψευτοποιμένες- ἀλλὰ τοὺς ἐκβιάζουν κιόλας προφασιζόμενοι τὸ καλὸ τοῦ συνανθρώπου καὶ προτρέπουν σὲ εὐλάβεια γιὰ τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν τῶν … ἀντιθέων τυράννων. 

 Ὄντως ἀνευλαβὴς καὶ σατανικὴ εὐλάβεια. Τὸ συναισθάνονται ἄραγε;

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 25 Ἰανουαρίου 2022 

 

[1]https://tasthyras.wordpress.com/2022/01/08/%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81-%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be/

[2]primenews.press/2022/01/13 met-eyxwn-kai-kirio-agapi/ μοῦ λένε ὅτι ἔχει κατέβει τὸ δημοσίευμα. Τὸ ἔχω κρατήσει.

    

 

Αφήστε μια απάντηση