Αρχική Ορθοδοξία Ψεύτικη η Ανάσταση του Χριστού (!!!) για τον μέντορα των Νεοταξιτών, Χαράρι.

Ψεύτικη η Ανάσταση του Χριστού (!!!) για τον μέντορα των Νεοταξιτών, Χαράρι.

0
Ψεύτικη η Ανάσταση του Χριστού (!!!) για τον μέντορα των Νεοταξιτών, Χαράρι.
ÓõæÞôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìå ôïí éóôïñéêü êáé óõããñáöÝá Yuval Noah Harari, ìå èÝìá "ÐïëéôéêÞ, Åîïõóßá êáé ç Ðáíäçìßá", óôï ðëáßóéï ôïõ Athens Democracy Forum 2020. Ôçí óõæÞôçóç óõíôüíéóå ç Liz Alderman, õðåýèõíç ïéêïíïìéêþí åéäÞóåùí ôçò åöçìåñßäáò "New York Times" óôçí Åõñþðç. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Ψεύτικη η Ανάσταση του Χριστού (!!!) για τον μέντορα των Νεοταξιτών, Χαράρι.

 

 

Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία πως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι είναι ο Υιός του Θεού, αυτά είναι ψεύτικες ειδήσεις…. (Γιουβάλ Νώε Χαράρι)

Αυτά λένε οι μέντορες της οικογένειας Μητσοτάκη…. Αυτά λέγανε πάντοτε όλοι οι Εβραίοι…

 

Αφήστε μια απάντηση