Αρχική Ορθοδοξία Περί ἱερωσύνης καί ἐκτρώσεως (Φ. Ζερβάκου)

Περί ἱερωσύνης καί ἐκτρώσεως (Φ. Ζερβάκου)

0
Περί ἱερωσύνης καί ἐκτρώσεως (Φ. Ζερβάκου)

Περί ἱερωσύνης καί ἐκτρώσεως

…Μετά προσοχῆς ἀνέγνωσα τήν ἐπιστολήν σας… Εἰς τό ἐρώτημά σας ἐάν ἐπιτρέπεται νά δεχθῆτε ἱερωσύνην, σᾶς ἀπαντῶ. Ὁ μέν πόθος σας τόν ὁποῖον εἴχετε ἀπό μικρός νά ἱερωθῆτε εἶναι ἄξιος ἐπαίνου, εἶναι θεάρεστος. Τό ἁμάρτημά σας τῆς ἐκτρώσεως εἶναι θανάσιμον, εἶναι διπλοῦς φόνος σώματος καί ψυχῆς, ἄς ἦτο καί δύο μηνῶν τό ἔμβρυον, ἤ καί ἑνός μηνός εἶχε ψυχήν τήν ὁποίαν μέ τήν ἔκτρωσιν ἐθανατώσατε μαζί μέ τό σῶμα. Διά τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως ὁ Θεός σᾶς τό ἐσυγχώρησε καί δύνασθε, διά τῆς μετανοίας, ὡς ὁ Ληστής νά εἰσέλθητε εἰς τόν παράδεισον, ὡς ὁ Δαβίδ, ἡ πόρνη, ὁ ἄσωτος, ὁ τελώνης καί μυριάδων φονέων, ληστῶν, μοιχῶν, τελωνῶν, ἁμαρτωλῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν· καί ὄχι μόνον νά λάβετε τήν συγχώρησιν, νά ὑπάγετε εἰς τόν παράδεισον, ἀλλά ἀκόμη καί νά ἁγιάσετε. Ἐνῶ ἐάν λάβῃς ἀναξίως τήν ἱερωσύνην, θά ὑπάγῃς μέ μεγάλην εὐκολίαν εἰς τήν κόλασιν.

῞Οσοι γίνονται ἀναξίως Ἱερεῖς, ᾿Αρχιερεῖς, Πατριάρχαι, παρά τούς ᾿Αποστολικούς καί Πατερικούς κανόνας, αὐτοί ἀγοράζουν τήν κόλασιν, ἀσφαλίζουν τήν πρώτην θέσιν τῆς κολάσεως. Ο σοφός Ἰουστῖνος, ὁ ῞Αγιος καί Μάρτυς, λέγει· τό μεγαλύτερον κόσμημα τῆς κολάσεως καί τήν πρώτην θέσιν αὐτῆς θά ἔχουν οἱ ἀνάξιοι ἀρχιερεῖς καί λοιποί κληρικοί.

᾿Αλλά καί αὐτοί ἐάν αἰσθανθοῦν τήν ἁμαρτίαν τους, μετανοήσουν, ταπεινωθοῦν, κλαύσουν καί παύσουν ἀπό μόνοι τους νά ἱερουργοῦν, ὁ Θεός, ὁ θέλων πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ὁ μή θέλων τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀλλά τήν μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν, θά τούς σώσῃ. Πολύ καλά ἔκαμες καί ἠρώτησες, ἀλλά πρέπον εἶναι νά κάμῃς ὑπακοήν εἰς τόν πνευματικόν, καί ἄν ἄλλοι σέ προτρέπουν, καί ὁ Δεσπότης καί ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, νά μήν τούς ἀκούσῃς…


Σελ. 291 ( Ο γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος – Τόμος Β)

Αντιγραφή orthopraxia.gr

Αφήστε μια απάντηση