Περί δήθεν δήλωσης του μακαριστού Χρύσανθου Αγιαννανίτου.

 


Σχόλιο από Ορθοπραξία:

Φανταστείτε που έφτασαν κάποια δαιμονικά μυαλά. Τουλάχιστον οι Μασόνοι περιμένουν 50-100 χρόνια για να δηλώσουν (σε πολλές περιπτώσεις ψευδώς) ότι κάποιος ήταν «δικός τους»…

Οι Ιεράρχες μας και οι Θεολόγοι μας δεν μπορούν να περιμένουν πάνω από 10 μέρες για να αναπαράγουν ψεύτικες δηλώσεις που ευνοούν το αφήγημα τους και να μας παρουσιάσουν ότι κάποιος υπήρξε «μετανοημένος αρνητής». 


Τὸ ποτήρι τῶν θλίψεων

Ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ χώρου καὶ τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας δυστυχῶς παρατηρεῖται πολλὲς φορὲς μία ἀνίερη τακτικὴ ἀπὸ ὡρισμένους, οἱ ὁποῖοι προφανῶς μὴ ἔχοντες ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη εἰς τὴν ἀλήθειαν, προκειμένου νὰ τὴν «προστατεύσουν» ἢ ἀκόμη γιὰ νὰ προωθήσουν ἰδικές των ἀπόψεις καὶ ἰδέες, κατὰ περίστασιν χρησιμοποιοῦν ἀναληθεῖς, ψευδεῖς καὶ ἀνέντιμους τρόπους.

Διὰ νὰ ἐπιτύχουν τοῦ σκοποῦ των χρησιμοποιοῦν τὸ κῦρος κάποιων πνευματικῶν προσώπων, φανταστικὰ θαύματα, διηγήσεις κ.λπ.

Ἡ ταπεινή μας ἀδελφότης τῆς Καλύβης τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐν μέσῳ πολλῆς ὀδύνης καὶ θλίψεως διὰ τὴν ἀπώλειαν πολυαγαπημένου ἀδελφοῦ της, τοῦ ἱερομονάχου Χρυσάνθου Ἁγιαννανίτου, εὑρίσκεται εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ πρέπει νὰ συντάξῃ τὴν παροῦσαν ἀνακοίνωσιν προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσῃ μίαν τοιαύτην ἀνίερον τακτικήν.

Μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ ἐν λόγῳ ἀδελφοῦ μας ἐγράφησαν καὶ ἀνηρτήθησαν εἰς τὸν διαδικτυακὸν χῶρον διάφορα κείμενα.

Ἕνα ἐξ αὐτῶν μᾶς ἔχει λυπήσει πολύ, διότι εἰς τὸ πένθος μας προσέθεσε καὶ τὴν ταλαιπωρίαν νὰ δεχώμεθα πλῆθος τηλεφωνημάτων μὲ τὴν ἐρώτησιν, ἐὰν αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται εἰς αὐτό, ὡς δηλώσεις τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου, ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν ἀλήθειαν.

Ἐπίσης ἐκεῖνο ποὺ μᾶς λυπεῖ περισσότερον καὶ μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἀπαντήσωμεν δημοσίως εἶναι ὅτι τὸ κείμενον αὐτὸ χρησιμοποιεῖται τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀπὸ διαφόρους λαϊκούς, κληρικούς, ἀκόμη καὶ ἀρχιερεῖς, ὅπως πληροφορούμεθα, προκειμένου προφανῶς νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν ἰδίαν σκοπιμότητα μὲ αὐτὴν τοῦ συντάκτου του.

Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον ἐγράφη καὶ ἀνηρτήθη ἀπὸ τὸν θεολόγον κύριον Χάρη Κότσυφα ἐξ Ἀμαλιάδος Ἠλείας.

Αὐτός, παραβλέποντας ὅτι ὁ ἀείμνηστος ἱερομόναχος ἀνῆκε εἰς μίαν πνευματικὴν οἰκογένειαν, μίαν Μοναστικὴν Ἀδελφότητα, ἐμφανίζεται ὡς τὸ στενό του πνευματικὸν τέκνον εἰς τὸ ὁποῖον ἄφησε ὡς παρακαταθήκη τὰ τελευταῖα του λόγια, ποὺ δημοσίευσε.

Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὰ ποὺ γράφει εἶναι ἀναληθῆ, παρ’ ὅλην τὴν ὀδύνην μας διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ μας, ἀναγκαζόμεθα χρεωστικῶς πρὸς τὴν ἱερὰν μνήμην του νὰ προβῶμεν μὲ πολλὴν δυσκολίαν εἰς τὴν σύνταξιν τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως διὰ νὰ πληροφορήσωμεν ἐγκύρως καὶ ὑπευθύνως ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἐρωτοῦν σχετικῶς.

Ὁ κ. Κότσυφας ὑποστηρίζει ὅτι τὸν πατέρα Χρύσανθον «ἐγνώριζε καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια ἦταν ἐξομολόγος του».

Ἡ Ἀδελφότης μας ὅμως δὲν ἐνθυμεῖται καθόλου τὸν ἐν λόγῳ κύριον, ὅπως γνωρίζει πολὺ καλὰ τὰ πνευματικά του παιδιά, τὰ ὁποῖα ἤρχοντο τακτικὰ διὰ ἐξομολόγησιν εἰς τὴν Καλύβην μας.

Ὁ ἴδιος, ὅταν τοῦ εἴπαμε ὅτι δὲν τὸν γνωρίζουμε, μᾶς εἶπε ὅτι εἶχε ἔλθει πρὶν τρία χρόνια. Ὅμως, στὸ ἄρθρο του γράφει «γιὰ συναντήσεις πρὶν τὴν νόσησή του».

Ἀλλὰ ὁ πατὴρ Χρύσανθος ἀπὸ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐξῆλθε ἐφ’ ὅσον ἐνόσησε καὶ ἐπιδεινώθηκε ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας του, καὶ ἐπῆγε κατ’ εὐθεῖαν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Παπαγεωργίου τῆς Θεσσαλονίκης μὲ τὴν συνοδείαν ἀδελφοῦ μας χωρὶς νὰ συναντήσῃ κανέναν.

Τὸ τολμηρὸν καὶ ἀνίερον τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι ὅτι καταθέτει ὡς αὐτούσιον καὶ αὐθεντικὸν λόγο τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου, λόγια τὰ ὁποῖα ὁ πατὴρ Χρύσανθος ποτὲ δὲν σκέφτηκε καὶ δὲν ὑπῆρξε λόγος νὰ σκεφθῇ.

Ὅπως: «Χαράλαμπε στὸ λέω ἐγὼ ποὺ ἤμουν ἀρνητὴς τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς μάσκας». Ὁ πατὴρ Χρύσανθος δηλώνουμε, ὅτι δὲν ἦτο ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ δὲν ἀρνήθηκε τὴν ὕπαρξι τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὅσον γιὰ τὸ μέτρον τῆς μασκοφορίας δὲν τοῦ ἐχρειάσθηκε ποτέ, ὅπως καὶ σὲ ὅλους μας ὅσοι ζοῦμε στὴν Σκήτη καὶ κινούμεθα ματαξὺ τοῦ χώρου τῶν Καλυβῶν μας καὶ τοῦ Κυριακοῦ, τοῦ κοινοῦ δηλαδὴ χώρου λατρείας κατὰ τὶς ἀγρυπνίες κ.λπ.

Καὶ ὁ θεολόγος κ. Κότσυφας συνεχίζει ἀνίερα νὰ βάζῃ στὸ στόμα τοῦ κεκοιμημένου Ἀδελφοῦ μας λόγια δῆθεν μετανοίας του καὶ ἀκόμη φοβερώτερον ἐνοχῆς του, ὅτι δηλ. «δυστυχῶς ἀθελά του ἔπαιζε τὸ παιχνίδι αὐτῶν ποὺ θέλουν τὸ κακό μας» καὶ ἔτσι «διέδωσε(!) τὸν κορωνοϊό, διότι ἀντιστεκόταν, ὅπως πίστευε».

Ζῶντες ἐπὶ 45 ἔτη μετὰ τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου δηλώνουμε, ὅτι τὸ ὕφος καὶ οἱ λέξεις ἀκόμη («ἔπαιξα τὸ παιχνίδι….» κ.λπ.) εἶναι τελείως ἀνοίκειες εἰς τὸν ἐνάρετο, σεμνὸ καὶ διακριτικὸ Ἀδελφό μας, ἀλλὰ καὶ τὸν προσβάλλουν καὶ ἐκθέτουν μὲ πολὺ σοβαρὲς εὐθῦνες.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἔχει ἀδιαμφισβήτητη σημασία εἶναι ὅτι, ὅταν σὲ προσωπική μας τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν συντάκτη τοῦ ἐν λόγῳ ἀνηρτημένου κειμένου, ἐζητήσαμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ «μήνυμα» αὐτὸ τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου «πρὶν μπεῖ στὴν ἐντατική», μᾶς εἶπε ὅτι δυσκολεύεται νὰ μᾶς τὸ μεταφέρει, διότι «δὲν γνωρίζει νὰ χειρισθῇ τὸ καινούργιο κινητό του τηλέφωνο»!

Ὅταν δὲ τοῦ εἴπαμε, ὅτι ἔχουμε στὰ χέρια μας τὸ τηλέφωνο τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου, τὸ ὁποῖον εἶχε μέχρι πρὶν τῆς διασωληνώσεώς του, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα τέτοιο μήνυμα, μόνον μία κλῆσις τοῦ κ. Χάρη Κότσυφα στὶς 30 Μαρτίου, στὴν ὁποία δὲν ἀπήντησε ὁ πατὴρ Χρύσανθος, μᾶς εἶπε, ὅτι ἴσως ὑπερέβαλε, ἀλλὰ ὁ σκοπός του ἦτο «νὰ βοηθήσῃ τοὺς μαθητές του καὶ τοὺς συνανθρώπους του». Δὲν θὰ θέλαμε νὰ σχολιάσωμε τὸν λόγον του αὐτόν. Παραπέμπουμε μόνον ἐν ὀλίγοις στὴν πρώτη παράγραφο τοῦ κειμένου μας.

Ἡ δικαιολογία του ὅμως αὐτὴ μᾶς ἐθύμισε τὸν πόνον τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος εἶχε εὑρεθῆ καὶ νὰ κλαίῃ ἀκόμη, ὅταν ἐμάθαινε τὶς παραποιήσεις καὶ διαστρεβλώσεις τῶν λόγων του ἀπὸ κάποιους, οἱ ὁποῖοι ἐπίστευον, ὅτι χρησιμοποιῶντας τὴν ἁγιότητα καὶ τὸ κῦρος τοῦ Ἁγίου, οἱ ἀπόψεις τους γιὰ διάφορα θέματα θεολογικά, ἐθνικὰ κ.λπ. θὰ εἶχαν ἄλλην βαρύτητα καὶ ἀποδοχήν. Μάλιστα, ὁ Ἅγιος ἔλεγε: «Καὶ νὰ δῆτε τὶς σάλτσες ποὺ ἔχουν νὰ βάλουν στὰ λόγια μου, ὅταν πεθάνω…».

Τὸ ἀχαρακτήριστον καὶ ἐκπληκτικὸν εἶναι ὅτι μετὰ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ κ. Χ. Κ. γιὰ τὴν καλοπροαίρετη σκοπιμότητά του καὶ ἐνῶ τοῦ ζητήσαμε νὰ ἀναιρέσῃ, ἀντ’ αὐτοῦ ἀνήρτησε δεύτερο κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον, ἀφοῦ δηλώνῃ, ὅτι αὐτὰ ποὺ πρωτοέγραψε ἦταν μία «προσωπικὴ ἀνάπτυξή» του εἰς τὸ μήνυμα τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου καὶ εὔχεται «Καλὴ Ἀνάσταση», ἐπισυνάπτει τὴν πρώτη του ἀνάρτησι, ὄχι «ὡς ὑπερβολικὴ προσωπική του ἀνάπτυξη», ἀλλ’ ὡς αὐτούσια καὶ αὐθεντικὴ δήλωσι τοῦ κεκοιμημένου πατρὸς Χρυσάνθου: «Χαράλαμπε, στὸ λέω ἐγώ… κ.λπ.»!!!

Τὸ ἀσεβὲς ἐγχείρημα καὶ τόλμημα τῆς θεολογικῆς (;) γραφίδος τοῦ κ. Χ.Κ., ὅπως μᾶς προτρέπουν πολλοὶ ἀδελφοί, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθῇ νομικὰ ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητά μας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνῆκε ὁ κεκοιμημένος πατὴρ Χρύσανθος.

Ἀλλὰ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ πένθος γιὰ τὴν κοίμησί του, ἡ Μοναχική μας ἰδιότης καὶ τὸ ἦθος τοῦ μακαριστοῦ Ἀδελφοῦ μας, μᾶς καθιστοῦν δύσθυμους γιὰ κάτι τέτοιο.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος πάντως, ἡ Μοναστικὴ Ἀδελφότης μας σεβομένη τὴν ἱερὰν μνήμην τοῦ ἐκλεκτοῦ Ἀδελφοῦ της παρακαλεῖ νὰ μὴ γίνῃ περαιτέρω χρῆσις τῆς δῆθεν δηλώσεώς του.

Εἰς δὲ τὰ γνήσια πνευματικά του τέκνα, τὰ ὁποῖα ὅλα μᾶς εἶναι γνωστὰ καὶ τιμοῦν μὲ τὴν ἀγάπην τους καὶ τὴν ζωήν τους τὴν ἱερὰν μνήμην τοῦ Πνευματικοῦ τους Πατρός, εὐχόμεθα νὰ τοὺς συνοδεύῃ πάντοτε τὸ ἅγιον παράδειγμα τῆς ζωῆς του καὶ ἡ ἁγία του εὐχή.

ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Ἐκ τῆς Καλύβης Τιμίου Προδρόμου
Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης, Ἁγίου Ὄρους

Είδαμε το κείμενο στην Ρομφαία

Προηγούμενο άρθροΜητροπολίτες Αιτωλίας – Κυθήρων: ”Μακαριώτατε και Συνοδικοί πατέρες δεν χωρεί οικονομία”
Επόμενο άρθροπ. Στυλιανός Καρπαθίου για Ανάσταση, πανθρησκεία και σελφ τεστ.

Αφήστε μια απάντηση