Αρχική Ορθοδοξία Εἰς περιστάσεις ποὺ περιφρονεῖται ἡ Πίστις, ἀπαγορεύεται ἡ σιωπή (γ. Φιλοθέου Ζερβάκου)

Εἰς περιστάσεις ποὺ περιφρονεῖται ἡ Πίστις, ἀπαγορεύεται ἡ σιωπή (γ. Φιλοθέου Ζερβάκου)

0
Εἰς περιστάσεις ποὺ περιφρονεῖται ἡ Πίστις, ἀπαγορεύεται ἡ σιωπή (γ. Φιλοθέου Ζερβάκου)

Εἰς περιστάσεις ποὺ περιφρονεῖται ἡ Πίστις, ἀπαγορεύεται ἡ σιωπή
(γ. Φιλοθέου Ζερβάκου)

Εἰς περιστάσεις ποὺ περιφρονεῖται ἡ Πίστις, ἀπαγορεύεται ἡ σιωπή (γ. Φιλοθέου Ζερβάκου)

Επιστολές του Οσίου Γέροντος

Φιλοθέου Ζερβάκου
 

Ἕν Πάρω
1η Νοεμβρίου 1970

Τῷ ἐν Κυρίῳ πνευματικῷ μοὶ τέκνῳ Ἀθανασίῳ, χαίρειν καὶ εὖ πράττειν.

Ἔλαβον τὴν ἐπιστολήν σας καὶ μετὰ προσοχῆς ἀνέγνωσα. Μοὶ γράφετε νὰ σᾶς πληροφορήσω διὰ τὴν πορείαν τῆς μηνύσεώς μου εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τῶν Μελίτωνος καὶ Ἰακώβου ἐπὶ ἀντορθοδόξων αὐτῶν ἐνεργειῶν καὶ φρονημάτων.

Κατ’ ἀρχάς, ποὺ ὑπεβλήθῃ ἡ μήνυσις, δὲν ἐγένετο δεκτή, ἀλλὰ κατόπιν ἐστάλῃ διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος καὶ τὴν ἐδέχθησαν. Ἔχουν παρέλθει 4 μῆνες περίπου καὶ δὲν γνωρίζω μέχρι σήμερον τί ἔγινε. Τὴν ἔσχισαν, τὴν ἔκαψαν, τὴν ἔρριψαν εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων; Μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν καὶ ὁ Θεὸς ὁ γινώσκων πάντα, καὶ τὰ παρελθόντα καὶ τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα καὶ τὰ κρύφια ἑκάστου, τα τῆς καρδίας καί τους τῆς διανοίας λογισμούς. Ἕν μόνον οἴδα καὶ ἤκουσα ἀπὸ πληροφορίας ἀνθρώπων πιστῶν φιλαληθεστάτων, ὅτι μετὰ τὴν μήνυσιν τὴν ἰδικήν μου καὶ ἄλλων, τὰς ἀπέρρι­ψε ἡ Σύνοδος καὶ διὰ νὰ δείξῃ ὅτι συμφωνεῖ μὲ ὅσα αἱ μηνύσεις ἀναφέρουσι διὰ τοὺς κατηγορουμένους ἀντορ­θόδοξα, ἔργα, λόγια, πράξεις των, προέβησαν τινὲς φιλοπαπισταὶ καὶ φιλολουθηροκαλβινισταὶ εἰς κατάργησιν καὶ ἀποβολὴν βυζαντινῶν τέμπλων καὶ ἱερῶν καὶ πανσέπτων εἰκόνων τὰ ὁποῖα ἐνέκλεισαν εἰς ὑπόγεια διὰ νὰ ἀφανισθοῦν, κατέσκαψαν τὰ ἅγια θυσιαστήρια καὶ ἀνήγειραν νέα ὅμοια τῶν Δυτικῶν παπιστῶν καὶ διαμαρτυρομένων διὰ νὰ δείξουν ὅτι συμφωνοῦν μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι δὲν εἶναι καθυστερημένοι. Μερικοὶ δὲ κληρικοὶ ἀπέβαλον τὸ ράσον, τὸ γένειον καὶ τὴν ἀνδρικὴν μορφήν των τὴν μετέβαλον εἰς γυναικείαν, καὶ οὔτε αὐτοὶ ἐντρέπονται, ἀλλ’ οὔτε καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοὺς περιορίζει. Ἐλευθερίαν ἔδωκε καὶ εἰς Λατινίδας νὰ μεταλαμβάνουν ὡς ἐπληροφορήθῃν εἰς τὸν Ναὸν τῆς Μητροπόλεως. Μὴ χειρότερα!! Σιγά,Σιγᾷ σιγά,σιγᾷ, ἀφοῦ συνιστοῦν σεβασμὸν εἰς τὸν καρνάβαλον, φόβος ὑπάρχει νὰ τὸν βάλουν καὶ ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας. Καὶ πολλὰ ἄλλα ἔχουν σκοπὸν νὰ ποιήσουν. Ἀλλ’ ὁ διασκεδάζων βουλὰς ἄνομων, ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιὼν αὐτὴν τρέμειν θὰ ἐπιβλέψῃ καὶ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ θὰ ἐπιβρέξη ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος, καὶ θλῖψις καὶ στεναχώρια παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ κακόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ πάσης φυλῆς καὶ καταστάσεως. Λοιπὸν αὐτοὶ οἱ μεγάλοι καὶ τρανοί, οἱ ψευδῶς τιτλοφορούμενοι ὡς ἀλάθητοι καὶ παναγιώτατοι, φουσκωμένοι ἀπὸ ἑωσφορικὴν ὑπερηφάνειαν, ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καί των πιστῶς ἀκολουθούντων τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὰς ἀποστολικὰς καὶ πατρικὰς παραδόσεις, ἑπόμενον νὰ μᾶς πολεμήσουν, νὰ ἐξασκήσουν βίαν, ἀλλὰ ἡμεῖς νὰ μένωμεν στερεοὶ εἰς τὴν πί­στιν, νὰ μὴ φοβηθῶμεν ἐκ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων. Ἄς ψάλλωμεν το. Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός… Οὗτοι ὡς πομφόλυγες θέλουν διαλυθῇ καὶ ὡσεὶ χνοῦς θέλουν ἀνεμολικνισθὴ καὶ ὡσεὶ σκεύη κεραμέως θέλουν συντριβὴ ἀπὸ τὸν κραταιὸν καὶ δυνατὸν ἐν πολέμοις Κύριον τῆς δόξης.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ πα­ραγγέλλει: Μὴ συγκοινωνῆτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. Εἰς περιστάσεις κατὰ τὰς ὁποίας περιφρονεῖται καὶ ὑβρίζεται ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Πίστις ἡμῶν ἐπιτρέπεται ἔλεγχος ἀκόμη καὶ θυμὸς δίκαιος δικαιώτατος, ἀπαγορεύεται δὲ ἡ σιωπή. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἔλεγχος νὰ γίνεται μὲ διάκρισιν καὶ σύνεσιν ὄχι μὲ ταραχὴν καὶ θυμὸν ὑπερβολικόν, νὰ γίνεται μὲ θυμὸν θεϊκόν, διότι καὶ ὁ Θεός μας λέγει, μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμι καὶ ταπεινὸς τὴ καρδία…, πολλάκις θυμοῦνται κατὰ τῶν ἀσεβῶν καὶ βλασφήμων, τῶν αἱρετικῶν, τῶν ὑπερηφάνων, τὸν ὁποῖον θυμὸν φοβούμενος ὁ προφήτης Δαβὶδ ἔλεγε. κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τὴ ὀργή σου παίδευσης μέ. Τώρα ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι μέγας, διότι οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι εἰς ὅλον τὸν κόσμον, τὸν συγκρατεῖ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι Πάντες μὲ τὰς προσευχάς των καὶ δεήσεις ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ μερικοὶ ἐκλεκτοὶ εἰς τὰς Μονὰς καὶ εἰς τὸν κόσμον, ὡς γράφει ὁ Ὁδοιπόρος εἰς ὀπτασίαν του. αλλ’ ἕως πότε; ἕως ἂν ἐρημωθῶσι πολλαὶ πόλεις παρὰ τῷ μὴ κατοικεῖσθαι ὑπὸ ἀνθρώπων…

Μετά πατρικής αγάπης και ευχών

Αρχιμ. Φιλόθεος

Σημ. επιμελητού: Η επιστολή αυτή εστάλη σε οικογενειάρχη στην Κρήτη.

«Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980)»
Τεύχος 13. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005. Θεσ/νίκη
Έκδοσις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ιερόν Ησυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Το είδαμε: tasthyras.wordpress.com

Αφήστε μια απάντηση