Αρχική Ορθοδοξία Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

0
Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

 

Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

Ερευνώντας κανείς τις Εγκυκλίους της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξευρίσκει δύο, οι οποίες ορίζουν σαφώς ότι «Η τέλεσις της Αναστάσεως δέον το μεσονύκτιον και ουχί τας πρωινάς ώρα της Κυριακής του Πάσχα, συμφώνως προς τους Κανόνας Α΄ Διονυσίου Αλεξανδρείας και ΠΘ΄ Πενθέκτης»! Πρόκειται για τις εγκυγκλίους 798/554/537/1-3-1955 και 1826/2240/1112/1-4-1971.

Προσέτι υπάρχει η πλέον πρόσφατη Εγκύκλιος 2786/31-3-2004, η οποία έχει τίτλον: «Ο καιρός της Θείας Λειτουργίας και η δυνατότητα τελέσεώς της το Εσπέρας», όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

«…ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων ἐτελεῖτο μετά τό μεσονύκτιον καί «πρό τῆς ἡμέρας, διά μυστηριώδη αἰτίαν· ὅτι γνώμη τῶν Θείων Πατέρων (εὐλαβής παράδοσις, τήν ὁποίαν διασῴζει ὁ Θεόφιλος Καμπανίας) εἶναι μετά τό μεσονύκτιον νά ἔγινεν ἥ τε γέννησις καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ»…

Εἰς κείμενον, τό ὁποῖον φέρεται ὡς ἔργον τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου τοῦ Γ´, δίδεται μία σοφή ἀπάντησις, ἡ ὁποία καί τήν παράδοσιν σέβεται, καί «τήν χρείαν τοῦ λαοῦ» δέν ἀγνοεῖ· «Ὁ καιρός τῆς ἱερᾶς λειτουργίας – λέγει τό κείμενον – εἶναι κατά τήν παλαιάν συνήθειαν ἡ τρίτη ὥρα τῆς ἡμέρας, ὅμως δύναται καί ταχύτερον καί ὑστερώτερον καί νά ἀρχίσῃ καί νά τελειώσῃ, ἐάν εἶναι ἀνάγκη · πρίν δέ τοῦ μεσονυκτίου καί μετά μεσημβρίαν οὐχί · ἐκτός τῶν διωρισμένων ἡμερῶν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἡ λειτουργία γίνεται ὁμοῦ μέ τόν ἑσπερινόν»…

Εἰς τό ἴδιον πλαίσιον ἐντάσσονται καί αἱ πρόσφατοι πρωτοβουλίαι, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, αἱ ὁποῖαι μεταθέτουν εἰς ὡρισμένας χαρμοσύνους ἡμέρας τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τό ἀπόγευμα ἤ καί τό βράδυ πρό τοῦ μεσονυκτίου. Ὅλαι αὗται εἶναι «ἀντιπαραδοσιακαί καί ἀπαράδεκτοι». (Για την αντιγραφή: «Ορθόδοξος Τύπος»)»

Εφόσον οι ίδιοι οι Ιεράρχες δεν σέβονται αυτά που επανειλημμένως έχουν θεσμοθετήσει, πως απαιτούν τώρα τον σεβασμό στις «αντιπαραδοσιακές» αποφάσεις τους;

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «απαράδεκτη» την μετάθεση της Θ. Λειτουργίας πριν το μεσονύκτιο και τώρα κατηγορούν τον «Ο.Τ.» ότι αντιδρά;

Ο πιστός λαός σε ποιον πρέπει να κάνει υπακοή; Στον ΠΘ΄ Κανόνα της Πενθέκτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου και στις Εγκυκλίους της ΔΙΣ ή στην «νεόκοπη» απόφαση Πρωθυπουργού-Αρχιεπισκόπου;

Αυτοαναιρείστε, Σεβασμιώτατοι, αντί να επαναφέρετε την κανονική τάξη υπερασπίζεστε το λάθος, για να δικαιώσετε τις αποφάσεις σας.

Ορθόδοξος Τύπος

Ακτίνες

Η ΔΙΣ σε παλαιότερες Εγκυκλίους : «Απαράδεκτη η ώρα της Αναστάσεως στις 9»!

Αφήστε μια απάντηση