Αρχική Ορθοδοξία Όταν ο άγιος Γεώργιος ανέστησε τον νεκρό ειδωλολάτρη!

Όταν ο άγιος Γεώργιος ανέστησε τον νεκρό ειδωλολάτρη!

0
Όταν ο άγιος Γεώργιος ανέστησε τον νεκρό ειδωλολάτρη!

Όταν ο άγιος Γεώργιος ανέστησε τον νεκρό ειδωλολάτρη! 

Όταν ο άγιος Γεώργιος ανέστησε τον νεκρό ειδωλολάτρη!


Αναφέρει ο συναξαριστής του Ματθαίου Λαγγή…

«….Ὁ δὲ Μαγνέντιος ἐζήτησε καὶ ἄλλον καὶ ἄλλο σημεῖον ὁ Ἅγιος, ἤτοι νὰ ἀναστήσῃ νεκρόν τινα, ὅστις πρὸ πολλῶν ἐτῶν εἶχεν ἀποθάνει καὶ εἶχεν ἐνταφιασθή ἐν τάφῳ ἐκεῖ ἔμπροσθέν του κειµένῳ.

Ὄθεν προσηυχήθη ὁ ΄Άγιος ἐπὶ τῆς πλακὸς τοῦ τάφου ἐκείνου καί, ὢ τοῦ θαύματος! ἀφέστη ὁ νεκρός, ὅστις προσκυνήσας τὸν ΄Άγιον, ἐδόξασε τὴν θεότητα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Ἡρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ βασιλεύς, ποῖος εἶναι καὶ πότε ἀπέθανεν, ὅ δὲ νεκρὸς ἀπεκρίθη, ὅτι εἶναι ἐκ τῶν βιωσάντων πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ εἷς τὸν κόσµον, ἤτοι πρὸ τριακοσίων ἐτῶν χαὶ ἐπέκεινα καὶ ὅτι για τὴν πρὸς τὰ εἴδωλα πλάνην του κατεκαίετο εἰς τὸ πῦρ ἐπὶ τοσαῦτα ἔτη. Τοῦτο τὸ θαῦμα βλέποντες πολλοὶ Ἕλληνες ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν και ομοφώνως εδόξαζον τον Θεόν: έκ τούτων δε είς ήτο καὶ ο γεωργός Γλυκέριος, του οποίου τον νεκρόν βούν ἀνέστησεν ο Ἅγιος και ο ὁποίος, επειδή έστερεώθη εις την Πίστιν του Χριστοῦ – ἔνεκα του τοιούτου θαύματος, κατεκόπη μὲ τὰ ξίφη υπό των ἀπίστων και ἔλαβεν ὁ ἀοίδιμος τοῦ Μαρτυρίου τὸν στέφανον… »

 

Μέγας Συναξαριστής Της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Μην Απρίλιος, Ματθαίου Λαγγη – Αθήνα 1990 (Ε’ έκδοση)

Αντιγραφή orthopraxia.gr

Όταν ο άγιος Γεώργιος ανέστησε τον νεκρό ειδωλολάτρη!

Αφήστε μια απάντηση