Οι 10 (λαϊκοί) άγιοι μάρτυρες της Χαλκης και οι καθώς πρέπει Χριστιανοί του 2020.

 

Οι 10 (λαϊκοί) άγιοι μάρτυρες της Χαλκης και οι καθώς πρέπει Χριστιανοί του 2020.

…Αλλά και οι σημερινοί Χριστιανοί δεν είναι για μάχες. Οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν γερά καρύδια· άλλαξαν όλο τον κόσμο.

Και στην βυζαντινή εποχή μια εικόνα έβγαζαν από την Εκκλησία και αντιδρούσε ο κόσμος.

Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε, για να αναστηθούμε εμείς, και εμείς να αδιαφορούμε! (Αγίου Παϊσιου, “Πνευματική Αφύπνιση”)

Αγίου Παϊσίου

-Μη θυμώσεις, μη χάσεις την ειρήνη σου.
-Μην φανατίζεσαι, μην οργίζεσαι.
-Εσύ θα σώσεις την εκκλησία;
-«Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»
-Οι επίσκοποι (και οι …επιστήμονες) είναι αυτοί που έχουν τον λόγο και σε αυτούς θα κάνουμε υπακοή.
-Εμείς, ήρεμα, στην άκρη, μόνο προσευχή και όχι κατακρίσεις. 

 

  Όταν έχεις ακούσει όλα τα ανωτέρω, από σεβάσμιους γεροντάδες, επισκόπους, ιερείς και λαϊκους, όσο να ‘ναι, προβληματίζεσαι, δεν λέω. Άλλωστε, ο σημερινός «σωστός Χριστιανός», πρέπει να είναι άλαλος, «υπάκουος», «ήρεμος» και …να φοράει και την μάσκα του. Μεταξύ άλλων, να φοβάται να προσκυνήσει και τις αγίες εικόνες. Αυτές, για τις οποίες κάτι «θρησκόληπτοι», «φανατικοί», «φονταμενταλιστές», ανυπάκουοι προς πολιτεία, κλήρο και …δολοφόνοι ΑΓΙΟΙ έδωσαν και τη ζωή τους. Λαϊκοί, από αυτούς που «δεν θα σώσουν την εκκλησία». Κι όμως! Δείτε ποιοι γιορτάζουν αύριο και τι έκαναν!

Πόσο άραγε μας ελέγχουν αυτοί οι άγιοι, όλους εμάς τους καθως πρέπει σημερινούς Χριστιανούς; Αυτοί, κατά τον άγιο Νικόδημο, ήταν επαινετοί, ενώ και σκότωσαν (!) και έβρισαν και καταράστηκαν. Οι άγιοι μάρτυρες της Χαλκης, αποτελούν σκάνδαλο για τους σημερινούς Χριστιανούς. 

———————————————————————

Tη αυτή ημέρα μνήμη των Aγίων δέκα Mαρτύρων, των διά την αγίαν εικόνα του Σωτήρος ημών Iησού Xριστού, την εν τη Xαλκή Πύλη, αθλησάντων, Iουλιανού, Mαρκιανού, Iωάννου, Iακώβου, Aλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου, και Mαρίας της πατρικίας.
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)
+ Oύτοι οι Άγιοι ήτον κατά τους χρόνους του θηριωνύμου Λέοντος του Iσαύρου εν έτει ψιϛ΄ [716], ο οποίος επειδή απεστρέφετο τας αγίας εικόνας, διά τούτο έκαιεν αυτάς εις την φωτίαν. Όθεν και ο τότε Πατριάρχης Άγιος Γερμανός, πολλάς θλίψεις και κακοπαθείας εδοκίμασεν από τον αλιτήριον Λέοντα, διατί ήλεγχεν αυτόν ως ασεβή και παράνομον. Eπειδή δε ο θηριώνυμος επεχείρησε να κρημνίση και την σεβασμίαν εικόνα του Kυρίου ημών Iησού Xριστού, την προσκυνουμένην επάνω εις την Xαλκήν Πόρταν της Kωνσταντινουπόλεως, και αι σκάλαι ήδη εκατασκευάζοντο, και ξύλα μακρά εβάλλοντο, και εκείνοι οπού έμελλον να την κρημνίσουν, ανέβηκαν επάνω, και άρχισαν να ενεργούν τον κρημνισμόν της αγίας εικόνος, τότε οι γενναίοι ούτοι του Xριστού αθληταί επρόφθασαν, και πιάσαντες την μίαν σκάλαν, ετράβιξαν αυτήν προς τον εαυτόν τους, και ούτω κατεκρήμνισαν κάτω τον σπαθάριον, οπού εκρήμνιζε την σεβασμίαν εικόνα, και εθανάτωσαν αυτόν, τον δε ασεβή βασιλέα εκαταρώντο και ανεθεμάτιζον. Tαύτα μαθών ο βασιλεύς άναψεν από τον θυμόν, όθεν επρόσταξε να αποκεφαλίσουν όλους τους εκείσε παρευρεθέντας, των οποίων τον αριθμόν μόνος ηξεύρει ο Kύριος, επειδή και ήτον πλήθος πολύ. Tούτους δε μοναχούς τους εννέα επρόσταξε να δείρουν με ραβδία, και έπειτα να τους ρίψουν εις την φυλακήν. Eπρόσταξε δε, ότι κάθε ημέραν να δίδουν εις αυτούς πεντακοσίας ραβδίας, και έτζι υπέμειναν ανδρείως οι μακάριοι δερνόμενοι εις οκτώ μήνας. Όταν δε είδεν αυτούς ο τύραννος, πως απέκαμαν, επρόσταξε να πυρώσουν σούβλας, και με αυτάς να κατακαύσουν τα των Mαρτύρων πρόσωπα, και τελευταίον να αποκεφαλίσουν αυτούς εις τόπον λεγόμενον Kυνηγέσιον. Mαζί δε με αυτούς επρόσταξε να αποκεφαλίσουν και την Aγίαν Mαρίαν την πατρικίαν, και τα λείψανα αυτών να ριφθούν εις το πέλαγος, και ούτως έλαβον οι αοίδιμοι τους στεφάνους της αθλήσεως1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όρα και εις την εικοστήν ενάτην του Mαΐου το Συναξάριον της Aγίας Θεοδοσίας της εν Kωνσταντινουπόλει, της αθλησάσης διά την αυτήν αγίαν εικόνα του Xριστού, την εν τη Xαλκή Πύλη ισταμένην. Όθεν συνάγεται, ότι όχι μόνον άνδρες ήτον οι τραβίξαντες την σκάλαν, και ρίψαντες κατά γης τον σπαθάριον, αλλά και γυναίκες.

 

Χρήστος Βλαμάκης για το orthopraxia.gr

 

Οι 10 (λαϊκοί) άγιοι μάρτυρες της Χαλκης και οι καθώς πρέπει Χριστιανοί του 2020.

 

 

Προηγούμενο άρθροΆγιος Ιωσήφ Γεροντογιάννης ο θαυματουργός (07/08).
Επόμενο άρθροΚάποτε οι λιτανείες σταματούσαν λοιμικές ασθένειες. Προσοχή… Σήμερα μεταδίδουν ασθένειες…

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Καθώς διάβαζα το μαρτύριο αυτών των αγίων, ξεχάστηκα για μια στιγμή κ νόμισα ότι ο διωγμός τους ήταν επί Διοκλητιανού ή Ιουλιανού του Παραβάτου… αντί του Λέοντος Ισαύρου!

    Εν τέλει, ομοίως συμπεριφέρονται οι αιρετικοί στούς Χριστιανούς, όπως δηλαδή οι ειδωλολάτρες-δαιμονολάτρες!

Αφήστε μια απάντηση